Home About Browse Search
Svenska


Enqvist, Emil and Ullén, Hjalmar, 2019. Rätt planta på rätt trakt : undersökning av Bergvik Skogs planterade hyggen. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

This report is based on a study of Bergvik Skog's planted cuttings in 2018. The purpose of the study was to find out if Bergvik Skog is planting the right seedlings on their planting sites. By the right plant is meant that the planted plant is of the right tree species and provenance based on what is optimal on the area.
Access to data from Bergvik's forest register and planting follow-ups was published in Excel format. The material included planting follow-ups contained data from the last 10 years. Sampling inventory of planting follow-ups was done over the entire Bergvik forest holdings. The purpose was to find out if the right tree species was planted at the determined site preference. When examining the forest register, the aim was to investigate whether the right choice of provenance was used based on what the research says. As well as find out if the right tree species has been planted based on the determined site preference for each site.
During the period 2009-2018, a total of 602 planting sites within Bergvik Skog were inventoried. Of which two of these planting sites were decided to change the site preference. During the planting season in 2018, a total of 2850 plants were planted on Bergvik Skog's planting sites, of which 93 percent was planted with the right tree species.
The result of the study showed that Bergviks Skog's use of provenance displacement is largely in line with what today's research recommends. Cultivation material for Norway spruce and Lodgepole pine is completely moved according to today's recommendations. 6.9 percent of the cultivation material for Scots pine with known provenance in altitude and latitude has been moved north and to a higher altitude, which does not follow the lines of research.

,

Denna rapport bygger på en studie av Bergvik Skogs planterade hyggen under
2018. Syftet med undersökningen var att ta reda på om Bergvik Skog planterar
rätt plantor på sina marker. Med rätt planta menas att den planterade plantan är av
rätt trädslag och proveniens utifrån vad som är optimalt på trakten.
Tillgång till data från Bergviks Skogs beståndsregister och
föryngringsuppföljningar utgavs i Excelformat. Det material som innefattade
föryngringsuppföljningarna innehöll data från de senaste 10 åren. Där
stickprovsinventering av föryngringsuppföljningar gjorts över hela Bergviks
Skogs skogsinnehav. Syftet var att kvalitetssäkra beståndsregistret genom att ta
reda på hur många av trakterna som fått korrigerade SI-värden samt nytt
bonitetsvisande trädslag. Vid granskning av beståndsregistret var målet att
undersöka huruvida man använt sig av lämpligt proveniensval utifrån vad
forskningen säger. Samt ta reda på om rätt trädslag blivit planterat utifrån det
bonitetsvisande trädslag som är fastställt för varje trakt.
Under perioden 2009 – 2018 så stickprovinventerades totalt 602 stycken trakter
inom Bergvik Skog. På två av dessa trakter ändrade inventeraren bonitetsvisande
trädslag. Under planteringssäsongen 2018 planterades totalt 2 850 hyggen på
Bergvik Skogs marker. I 93 procent av fallen planterades rätt trädslag.
I resultatet av studien framgick det att Bergviks Skogs användning av
proveniensförflyttning ligger till stor del i linje med vad dagens forskning
rekommenderar. Odlingsmaterial till gran och contorta förflyttas helt efter dagens
rekommendationer. 6,9 procent av odlingsmaterialet till tall med känd härkomst i
altitud och latitud har förflyttats norrut och till högre höjd vilket inte följer
forskningens linjer.

Main title:Rätt planta på rätt trakt
Subtitle:undersökning av Bergvik Skogs planterade hyggen
Authors:Enqvist, Emil and Ullén, Hjalmar
Supervisor:Abrahamsson, Tommy
Examiner:Törnblom, Johan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:ståndortsindex, proveniens, föryngring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11077
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11077
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:31 Oct 2019 06:59
Metadata Last Modified:01 Nov 2019 02:01

Repository Staff Only: item control page