Home About Browse Search
Svenska


Jansson, Anna, 2019. Effekt av biokol i djupströbädd på emission av ammoniak och växthusgaser samt liggbeteende hos köttrasdjur. Second cycle, A2E. skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Med ett allt mer fokus på klimatet är det viktigt att hitta nya sätt att minska ammoniakemiss-ion och utsläpp av växthusgaser till atmosfären. Biokol är en produkt som framförallt har använts som jordförbättrare på grund av dess positiva effekter på kolinlagringen i marken och potentiella skördeökningar. Det finns ett fåtal studier som har undersökt effekterna av tillsättning av biokol ur ett miljöperspektiv men de studier som finns har visat en minskning av kväveläckage samt en betydande minskning av ammoniakemissionen. Det finns i dags-läget inga studier på tillsats av biokol i djupströbädd men biokol har en potential att vara ett tillsatsmedel som kommer få betydelse för konkurrenskraften inom svenskt lantbruk. Det beror på att biokol kan bidra med en minskad ammoniakemission och en minskning av växt-husgaserna koldioxid, metan och lustgas. Användning av biokol ger också en möjlighet att ta tillvara på restprodukter, minska transporter och generera en förnybar energiproduktion. Med detta i åtanke, är detta examensarbete inom ett område som behöver studeras och lyftas fram. Försöken genomfördes på Rådde Gård, Länghem, Hushållningssällskapet Sjuhärad. Arbetet ingår som en del i en mer omfattande studie, som förutom emissioner av växthusga-ser och ammoniak från djupströbädd även innefattar rötning av djupströbädd i biogasreak-torer.
Syftet med examensarbetet var att undersöka vilka effekter tillsättning av biokol i en djup-ströbädd faktiskt har. För att studera detta ingick 36 tjurar fördelade på tre grupper; en kon-trollgrupp, utan tillsättning av biokol i djupströbädden, en grupp som fick 2,5 % biokol av gödselmängden, och en tredje grupp som hade en tillsats på 5 % biokol av gödselmängden. Mätningarna genomfördes vid sex tillfällen; 12 december 2018, 16 januari, 31 januari, 27 februari, 5 mars och 12 mars 2019. Flera olika undersökningar har under den perioden ingått i arbetet för att få ett omfattande underlag som kan ligga till grund för kommande riktvärde om hur biokol ska användas. Undersökningarna har bestått av mätningar och analyser av pH, torrsubstans, temperatur och emissioner av ammoniak och växthusgaser. Eventuell på-verkan på tjurarna studerades genom videofilmning av liggtid och direktobservation av tju-rarnas renhet. Resultaten visade en stor variation både inom och mellan försöksgrupperna samt mellan försökstillfällena. Slutsatsen är att biokol kan minska ammoniakavgången redan vid tillsättning av 2,5 % biokol i bädden samt att liggtid eller renhet inte skiljde sig åt mellan kontrollgruppen eller biokolgrupperna. Det går inte att dra några konkreta slutsatser från resultatet om hur växthuseffekten påverkas av tillsättning av biokol i djupströbädd.

,

With an increasing focus on climate change in society, it is important to find new ways to reduce the amount of ammonia and greenhouse gas emissions. Biochar is a product that has been used primarily as soil improver due to its positive effects on carbon sequestration and potential yield increase of crops. There are few studies that have examined the effects of the addition of biochar from an environmental perspective, but studies have shown a reduction in nitrogen leakage and a significant reduction of ammonia emission. There is currently no research on the addition of biochar in deep litter beddings, but biochar has the potential to be an additive that will have an impact on the competitiveness of Swedish agriculture. It is because biochar can contribute to a reduced ammonia emission and a reduction of green-house gas emissions, such as of carbon dioxide, methane and nitrous oxide. The use of bio-char also provides the opportunity to utilize residual products, reduce transport and generate a renewable energy production. This is a graduate work in an area that needs to be studied and highlighted. The experiment was performed at Rådde Gård, Länghem, Hushållnings-sällskapet Sjuhärad. The work is included as a part of a more extensive study, which in-cludes, in addition to ammonia and greenhouse gas emissions from deep litter beds, anaero-bic digestion of deep litter beds in biogas reactors.
The purpose of the thesis was to investigate effects of the addition of biochar in a deep-litter bed of long barley straw. To study this, 36 bulls were divided into three groups, one control group, that received no biochar addition in the deep-litter, one group that received 2,5 % biochar of manure amount, and one group that had an additive of 5 % biochar of the manure amount. The measurements were performed on six occasions; December 12, 2018, January 16, January 31, February 27, Match 5 and March 12, 2019. During this period, sev-eral different measurements have been included in the work to obtain a comprehensive basis that can form the basis for future benchmarks how biochar should be used. The studies have consisted of various measurements and analysers of pH, dry matter and emissions of ammo-nia and greenhouse gases. Eventual influences on the bulls were studied through video cap-ture of laying time and direct observation of the cleanliness of the bulls. The results showed a great variation both within and between the test groups and between observation periods. The conclusion is that biochar can decrease the ammonia emissions with the addition of 2.5 % biochar in the deep litter bed and lying time or cleanliness did not differ between the control group or the biochar groups. It was not possible to draw any conclusions from the result on how the greenhouse effect is affected by the addition of biochar in the deep-litter bed.

Main title:Effekt av biokol i djupströbädd på emission av ammoniak och växthusgaser samt liggbeteende hos köttrasdjur
Authors:Jansson, Anna
Supervisor:Nadeau, Elisabet
Examiner:Arvidsson Segerkvist, Katarina
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:inhysning, klimat, koldioxid, köttproduktion, lustgas, metan, nötkreatur, renhet, utsläpp
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11056
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11056
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:23 Oct 2019 05:56
Metadata Last Modified:24 Oct 2019 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics