Home About Browse Search
Svenska


Kjellstrand, Malena, 2019. Gör plats åt en föränderlig kust : gestaltning av ett hållbart kustlandskap med naturanpassade metoder. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
31MB

Abstract

Arbete grundar sig i den komplexa och osäkra framtid som kustlandskapet står införpå grund av havsnivåhöjningen och fokuserar på Skånes särskilt utsatta kust. Idag utgår de anpassningsåtgärder som görs från en beräknad havsnivåhöjning på upp till 1 meter mellan åren 1990 och 2100. Det finns även en osäkerhet kring att kunna förutse när högvatten inträffar, vilka beräknas kunna bli upp till ca +3,5 m med en havsnivåhöjning på 1 m. En viktig del att ha med i beräkningarna är också att klimatförändringarna och dess effekter kvarstår även efter år 2100, då havet troligen kommer höjas i än snabbare takt. Denna osäkerhet gällande kustens framtida förändring, gör det svårt att bedöma vilka utgångspunkterna förklimatanpassnings-åtgärderna bör vara. Förändringar ses lätt som ett hot som måste stoppas för att kunna behålla det vi har idag. Vi vet att klimatförändringarna, även om vi lyckas motverka dess effekter, kommer leda till dramatiska förändringar av kustlandskapet men inte exakt hur dessa kommer att se ut. Det vi däremot kan påverka är de metoder och strategier vi väljer för att bemöta dessa förändringar.
Detta examensarbete inom landskapsarkitektur syftar till att bidra till förståelsen av kustlandskapets förändring och hur denna kan hanteras på både en individuell och en samhällelig nivå. Detta görs genom att fokusera på naturanpassade metoder för kust- och erosionsskydd och undersöka den effekt som användandet av dessa kan ha för kustlandskapet. För att verka mot en hållbar utveckling av våra kuster, arbetar naturanpassade metoder, till skillnad från traditionella ”hårda” metoder så som kajer, stenskoningar och hövder, med kustens naturliga processer istället för mot dem. För att på så sätt skapa skydd som är flexibla och anpassningsbara i en osäker framtid.
Arbetet består av en litteraturstudie som utgår från Skånes kust samt en platsanalys och ett gestaltningsförslag i Trelleborg, där en förestående exploatering av det västra hamnområdet gör frågan om val av kustskydd aktuell för kommunen. Det resultatet av arbetet visar är att naturanpassade metoder för kust- och erosionsskydd kan bidra till att skapa kustlandskap som är hållbara genom sin flexibilitet men också genom att skapa möjligheter att på olika sätt uppleva och de naturliga processer som ger kusten dess form. Genom att skapa en förståelse för dessa processer i och genom själva landskapet kan enskilda människor men också samhället i stort bli bättre rustat för att anpassa sig till och acceptera kustens förändring, både de naturliga förändringarna och de skapade av människan.

,

The project is based in the complex and uncertain future the coastal landscape is facing, with a focus on the vulnerable coast of the county Skåne in south Sweden. Today’s coastal climate adaptation are made with an estimated sea level rise of up to 1 meter between year 1990 and 2I00. In addition, there is an uncertainty to anticipating when temporary high sea levels and floods will occur, which are estimated to be up to about +3.5 m above todays sea level in year 2100. There is also a risk that the change in sea level will happen faster than anticipated and above all, climate change and its effects will remain after year 2100. In the future the sea level is likely to increase at an even faster pace. This uncertainty makes it difficult to predict the premises for the coastal landscape. Changes are often seen as a threat that needs to be stopped, in order to keep the current infrastructure of the coast. We know that climate change, even if we succeeded to counteract its effects, will lead to dramatic changes in the coastal landscape but not exactly how this will occur. However, what we can influence, are the methods and strategies we choose to respond to the changes.
This master project in landscape architecture, aims to contribute to the understanding an of the future changes in the coastal landscape by looking at nature-based solutions as coastal protection. In contrast to traditional “hard” methods, such as stone piers, jetty’s and traditional harbour constructions, nature-based solutions work with the natural processes of the coast, instead of against them. Nature-based solutions are flexible and adaptable, to be able to ensure protection in an uncertain future, as well as creating a sustainable development of the coast.
The project consists of a literature study based in the coast of Skåne, as well as a site-specific analysis and a design proposal for Trelleborg, where a forthcoming exploitation of the Western harbour makes the choice of method of coastal protection an up-to-date question. The results show that nature-based coastal protection methods can help to create sustainable coastal landscapes by being flexible but also by providing the experience of the various natural processes that affect the coastal landscape. By creating an understanding for these processes trough the landscape itself and society will be better prepared to adapt to coastal changes in the future, both natural changes and those created by man.

Main title:Gör plats åt en föränderlig kust
Subtitle:gestaltning av ett hållbart kustlandskap med naturanpassade metoder
Authors:Kjellstrand, Malena
Supervisor:Wingren, Carola
Examiner:Bergsjö, Anna and Wegren, Kristin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM006 Landscape Architecture 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Landskapsarkitektur, naturanpassade metoder, kust- och erosionsskydd, stigande havsnivåer, klimatanpassning, designstrategier, gestaltningsförslag
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11040
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11040
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Oct 2019 08:23
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics