Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Caroline, 2019. Industriellt samarbete för hållbar utveckling : en fallstudie om aluminiuminitiativet. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Från att lagar och regler har varit den främsta faktorn för att motivera företag och industrier att arbeta med miljöfrågor har påtryckningar från konsumenter och övriga intressenter blivit mer viktigt. Många intressegrupper får tillgång till hållbarhetsrelaterad information och blir därför insatta och medvetna om miljö och sociala aspekter på produktion och konsumtion. En stor utmaning för företagen är att ta ansvar för sin verksamhet och på ett trovärdigt sätt kommunicera hur de arbetar till sina intressenter.

Företagen tar ansvar för miljöproblem direkt relaterade till deras egen produktion, vilket kan ses som strategiskt CSR-arbete. Större mer komplexa problem som berör hela samhället och som går utanför det enskilda företagets ramar och gränser kallas ofta för ”wicked problems”. ”Wicked problems” karaktäriseras av att de angår och påverkar hela samhället och kan inte lösas av en part utan någon form av samarbete måste till för att identifiera och kartlägga problematiken. Det finns inga enkla snabba lösningar, utan ett stort antal aspekter måste belysas för att finna fungerande lösningar.

Syftet med projektet är att beskriva förutsättningar för strategiskt samarbete kring användningen av naturresurser. Studien fokuserar främst på att undersöka motiven för att medverka i ett industriellt samarbete, vad parterna förväntar sig av samarbetet samt vilka utmaningar och framgångsfaktorer samarbetet innebär. Studien genomförs genom en fallstudie av aluminiuminitiativet genom intervjuer av medlemmar i samarbetet.

Studien visar att det finns flera motiv till att gå med i ett industriellt samarbete, dels från externa påtryckningar men även interna drivkrafter. Ett av de mer framträdande motiven som framkom, var påtryckningar från intressenter och osäkerheten kring förändrade förutsättningar för industrin orsakade av att branschen uppfattas som mindre ansvarstagande i miljöfrågor.

Förväntningar som dominerar hos deltagarna i samarbetet är främst att skapa trygghet och stabilitet inom branschen. Även utbyte av erfarenheter och ny kunskap samt förväntningar att samarbetet kan fötväntas ge positiva fördelar för det egna företaget och branschen i stort. Sammanfattningsvis förväntar sig deltagarna att samarbetet på sikt ska leda till en hållbar värdekedja för aluminium.

De utmaningar som framkom i den här studien var att komma överens om hur man når de gemensamma målen och hur man definierar målen. Det krävs att alla deltagare ger och tar i diskussionerna för att hitta en gemensam plan och målbild.

Framgångsfaktorer för ett lyckat samarbete är engagemang samt att skapa gemensamma målbilder. Även delaktighet från NGO framkom i studien som en viktig förutsättning för att skapa trovärdighet för samarbetet och certifieringen. Certifieringen i sig är en del av framgångarna med samarbetet, den ger en tydlig riktlinje för deltagarna och skapar sammanhållning.

De intervjuade företagen ser på aluminiuminitiativet som en del av en hållbar strategi för att kunna vara attraktiva in i framtiden, både deras produkter och som arbetsgivare. Hållbarhet är inte bara en fråga om minskade utsläpp, utan också i hög grad en investering för att överleva och växa i framtiden.

,

Historically laws and regulations have been the main factor in motivating companies and industries to work with environmental issues. We now see a shift towards pressure from consumers and other stakeholders becoming more important. Many interest groups have access to sustainability-related information and are therefore informed and aware of the environment and social aspects of production and consumption. A big challenge for the companies is to take responsibility for their business and in a credible way communicate to interested parties how they conduct their business.

Companies take responsibility for environmental problems directly related to their own production, which can be seen as strategic CSR work. Larger, more complex problems that affect the whole of society and go beyond the individual company's frameworks and boundaries are often referred to as "wicked problems". "Wicked problems" are characterized by the fact that they concern and affect society as a whole. They cannot be solved by one single party. What is needed is cooperation in order to identify and map the problem. There are no quick fixes. Instead many aspects must be highlighted in order to find working solutions.

The purpose of this project is to describe the conditions for strategic collaboration regarding the use of natural resources. The study focuses primarily on investigating the motives for participating in industrial cooperation, what the parties expect from the collaboration and what challenges and success factors the cooperation entails. The study is conducted through a case study of “Aluminiuminitiativet”, The Aluminum Initiative, through interviews with members of the collaboration.

The study shows that there are several reasons for joining an industrial collaboration. Some are due to external pressure, but internal driving forces also play a part. One of the more prominent motives that emerged was pressure from interested parties. This was related to the uncertainty surrounding changed conditions for the industry caused by the industry being perceived as less responsible for environmental issues.

The main expectations of the participants in the collaboration are primarily to create security and stability in the industry, to exchange experiences and to attain new knowledge. The participants also anticipate that the cooperation may bring positive benefits for the company and the industry as a whole. In summary, the participants expect that the cooperation will eventually lead to a sustainable value chain for aluminum. The challenges that emerged from this study were to agree on how to achieve the common goals and how to define the goals. A requirement for a positive outcome is that all participants give and take in the discussions to find a common plan and goal.

Factors that lead to a functioning collaboration are commitment and being able to create common goals. In the study participation from NGOs also emerged as an important prerequisite for creating credibility for the collaboration and certification. The certification itself is part of the success of the collaboration, it provides a clear guideline for the participants and creates cohesion. The interviewed companies look at The Aluminum Initiative as part of a sustainable strategy to ensure that both their product and they as employers stay attractive in the future. Sustainability is not just a matter of reducing emissions. It is also largely an investment in the future survival and growth of the companies.

Main title:Industriellt samarbete för hållbar utveckling
Subtitle:en fallstudie om aluminiuminitiativet
Authors:Olsson, Caroline
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1263
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:CSR, miljöarbete, intressenter, multi-stakeholder – initiative, network, nätverk, samverkan, wicked problem
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11066
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11066
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:30 Oct 2019 06:31
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics