Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Olle and Linde, Vilhelm, 2019. Marknadsföring av köttlådor : en fallstudie av tre lantbruksföretag. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Marknadsföring innebär att hitta sätt att nå ut till marknaden med en produkt eller en tjänst. Innovativa lösningar är ofta effektivt för att nå ut till konsumenter och traditionella kanaler såsom tidningar, radio eller tv används ofta. Den traditionella marknadsföringen genom annonser i olika medier är ofta förenat med företag som vill nå stora kundgrupper och som är beredda att spendera stora ekonomiska resurser. Till detta finns ofta beprövade och etablerade teorier för marknadsföring. Däremot i en mer digitaliserad kontext som under senare år blivit vanligare, finns luckor i problembesvarande för befintliga marknadsföringsteorier när det kommer till mindre företag på en regionalare marknad.

En lokal marknad för försäljning av svenskt kött visade sig enligt en marknadsrapport från LRF 2016 vara eftertraktat hos konsumenter. En möjlighet för lantbruksföretag att sälja köttlådor direkt till konsumenten utan mellanhänder har därför uppkommit. Denna studie undersöker av den anledningen hur lantbruksföretag marknadsför sig i en digitaliserad kontext och vilka fördelar företagen upplever att digitala medier skapar vid försäljning av köttlådor direkt till konsument.

För att utföra studien och besvara frågeställningen har tre stycken fallföretag i Uppland intervjuats. Företagen sysslar huvudsakligen med lantbruk i någon form och har försäljning av köttlådor direkt till konsument. Gårdarna bedriver antingen en gårdsbutik alternativt en enkel form av utlämning av köttlådor och huvudsysslan på gården har inte nödvändigtvis enbart varit köttproduktion. Samtliga företagare i studien har arbetat med lantbruk på heltid.

Teorierna som används i den teoretiska syntesen används för att analysera den insamlade empirin i studien. De teorier som används är marknadsmixen, positionering och marknadssegmentering för att slutligen kunna besvara hur lantbruksföretag arbetar med inbound marketing och gynnas av word-of-mouth. Inbound marketing bygger på att genom sociala medier bygga upp en känsla och engagera konsumenten i produkten och företaget. Word-of-mouth är teorin kring ett företags opåverkbara rykte när konsumenten berättar vidare om sina erfarenheter till sin närhet genom dialoger. Hur företagen i studien sedan arbetar med inbound marketing kan gynna dem genom word-of-mouth, under förutsättning att produkten eller tjänsten är av hög kvalité.

Slutsatsen för studien är att en viktig framgångsfaktor för att lyckas med försäljning av köttlådor direkt till konsument är att engagera konsumenten genom inbound marketing. Genom inbound marketing kan de som ser inläggen på sociala medier sprida det vidare genom electronic word-of mouth. Ryktet sprids också genom word-of-mouth lokalt, av den anledningen är det viktigt att företagen producerar kött av hög kvalité för att ett gott rykte ska spridas.

,

Marketing is about finding ways to reach the market for a product or service. Innovative solutions help companies reach out to consumers, while also using traditional marketing channels such as newspapers, radio or television. The more traditional marketing strategies is often associated with large companies that want to reach out to large customer groups and are prepared to spend a lot of money to reach them. Now, in a more digitized world there is gaps between old marketing theories and new marketing strategies.

An opportunity for agricultural companies to sell meat boxes directly to consumers without intermediaries has according to a rapport from LRF (2016) risen. For this reason, this study examines how agricultural companies market themselves in a digitized context and what benefits the companies find that digital media creates when selling meat boxes directly to consumers and also how they could benefit from the theory of word-of-mouth.

To carry out the study and answer the research questions, three case companies in Uppland, Sweden, have been interviewed in a case study. The companies mainly work with agriculture in some form and sell meat boxes directly to consumers. The farms do either have a farm shop, some sort of delivery service or pick up at the farm. The main job on the farm has not necessarily been merely meat production. All the respondents in the study is working full-time agriculture.

The theories used in the theoretical synthesis is the basis for problem-solving for the collected empirical data in the study. The used theories used to answer the problem is the market mix, positioning and market segmentation, in order to answer how agricultural companies work with inbound marketing and how they get benefit from word-of-mouth. To answer the questions in the study, empirics have been analyzed and inbound marketing gives the theory of social media building a feeling and engaging the consumer in the product and the company. How the companies in the study then work with inbound marketing can benefit them through word-of-mouth.

The conclusion is that a great success factor for succeeding in sale of meat boxes directly to the costumer was to engage with them through inbound marketing. By engaging the consumer through inbound marketing, this could be spread by electronic word-of-mouth. It’s also important for the companies to sell products of high quality so that the customers will spread a good reputation about the company through word-of-mouth.

Main title:Marknadsföring av köttlådor
Subtitle:en fallstudie av tre lantbruksföretag
Authors:Andersson, Olle and Linde, Vilhelm
Supervisor:Jonsson, Josefina
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1241
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY008 Agronomprogrammet ekonomi 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:inbound marketing, word-of-mouth, köttlådor, närproducerat, digitalisering, sociala medier, marketing channels
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10893
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10893
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:16 Sep 2019 10:51
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics