Home About Browse Search
Svenska


Zetterberg, Amanda, 2019. Spill vid skörd av vallensilage. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Spill vid skörd av vallensilage är ett ämne som inte är så väl uppmärksammat på samma sätt som till
exempel spillet vid skörd av spannmål. Vallskördens spill är komplext då det är många faktorer som
påverkar hur stort spillet blir samt var i skördekedjan de uppkommer. Fältförluster uppkommer i fält och
de kan bero på andnings-, mikrobiella-, urlaknings- och mekaniska förluster. Mekaniska förluster är den
faktor som är svårast att hitta information om. Försök och studier har genomförts för att få fram uppgifter
på hur mycket spill som uppkommer på grund av maskiner. Dessa visar att en högre torrsubstanshalt
(ts-halt) medför en skörare grönmassa och ett högre spill. Blad och bladdelar är de sköraste och mest
näringsrika delarna på växten. Därför är det viktigt med en varsam hantering och lagom förtorkning av
grönmassan för att minska spillet.
Försök genomförda under 1960 – 70 talet ligger idag till grund för många av dagens schablonvärden för
spill. Schablonvärden för olika fältförluster är något som används av rådgivare vid planering av
gödselgivor samt växtnäringsbalanser. Det är mycket som har hänt med våra maskiner sedan dessa
studier gjorts. Arbetsbredderna och effektiviteten i fält har ökat, men det finns mycket lite information
om hur mycket de moderna maskinerna spiller. Schablonvärdena för mekaniska förluster i fält är 8 %.
Spill är viktigt att ha kontroll över. Har man ingen uppfattning om spillets omfattning eller var det sker är
det svårt att få en effektiv och ekonomisk vallodling. En faktor som har stor betydelse när det kommer
till spill vid skörd av vall är grönmassans ts.
Syftet med detta försök var att få en uppfattning om hur mycket våra moderna maskiner spiller i fält vid
andra- och tredjeskörd. Maskinkedjan som var med i försöket var en frontslåtterkross, en bogserad
slåtterkross och en bogserad exakthack. Strängläggare användes inte. Försöket genomfördes på två
försöksgårdar under åren 2017 och 2018. Det var totalt fyra skiften som användes och försöket pågick
under andra- samt tredjeskörd.
På grund av olika omständigheter skiljer sig försöksåren från varandra vad gäller plats och maskinförare.
Detta försvårade det redan svåra försöket att få en uppfattning om maskinernas påverkan på spillet.
Därför ändrades målet med försöket till hur mycket maskinföraren påverkar det mekaniska spillet i fält.
Resultatet visar att maskinföraren har en stor inverkan på spillet. En erfaren och noggrann förare spiller
mindre än en oerfaren förare. Förare A spillde i medel 0,7 – 1,8 %. Förare B spillde i medel 2,6–4,7 %.
Resultaten som framkommit av försöket är lägre än schablonvärdena för mekaniskt spill. Ts- haltens
inverkan på spillet kunde misstänkas, men inte styrkas på grund av att det var olika förare av maskinerna
i försöket.

,

Losses of silage during harvest is a subject that has yet to be studied in depth as, for example, the losses
that occurs when harvesting grain. The waste of the harvest is complex as there are many factors that
influence how big the losses gets and where in the harvest chain it arises. Field losses occur in the field
and may be due to respiratory, microbial, leaching and mechanical losses. Mechanical losses are the
factor most difficult to find information about. Experiments and studies have been carried out in order to
obtain figures on how much waste arises from the usage of machines. These show that a higher dry
weight (dw) results in a more fragile green mass and a higher spill. Leaves and leaf parts are the most
fragile and most nutritious parts of the plant. Therefore, it is important to handle them with care and dry
them properly to reduce the spill. Experiments carried out during the 1960s - 70s are the basis for some
of the current waste standard values. Standard values for various field losses and spills are used by
advisors in the planning of fertilizer applications and plant nutrient balances. Much has happened to our
machines under the last 30 years. The working widths and efficiency of the field have increased but there
is very little information on how much the modern machines are affecting the losses. The losses are
important to keep track of. If you have no idea about the extent of the losses or where it happens, it is
difficult to get an efficient and economical ley cultivation. One factor that is of great importance in
regards to losses when harvesting ley is the dry weight of the grass.
The purpose of this study was to get an idea of how much losses depends on our modern machines. The
machines used in the experiment were a front mower crusher, a towed mower crusher and a towed
precision jack. Windrowers were not used. The trial was carried out on two farms during the years 2017
- 2018. There was a total of four parcels that were used and the experiment was carried out during the
second and third harvest. Due to different circumstances, the trial years differ from one another in terms
of location and machine operators. This made it difficult for an already difficult attempt to get an idea of
the machine's influence on the losses. Therefore, the goals of the study changed to looking into how
much the machine operator affects the mechanical spill in the field. The results that emerged from the
experiment show that the machine operator has a great impact on the spillage. An experienced and
careful driver loses on average between 0.7 and 1.8 % in the field. An inexperienced driver loses on
average between 2.6 and 4.7 %. The dw impact on the spillage could be suspected but not substantiated
because there were different drivers of the machines in the trial.

Main title:Spill vid skörd av vallensilage
Authors:Zetterberg, Amanda
Supervisor:Hörndahl, Torsten
Examiner:Svensson, Sven-Erik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK008 Agricultural and Rural Management Programme, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:fältförluster, mekaniska förluster, spill vid skörd av vall
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10866
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10866
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Language:Swedish
Deposited On:11 Sep 2019 05:46
Metadata Last Modified:29 May 2020 13:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics