Home About Browse Search
Svenska


George, Aziz and Ravelius, Jeff, 2019. Hur mindre ideella organisationer motiverar sina volontärer : en fallstudie hos S:t Petrus scoutkår. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
904kB

Abstract

Ideella organisationer utgör en viktig samhällsnytta. Forskare menar till och med att utan altruistiskt arbete som ideella organisationer bygger på hade civilisationen dött ut för länge sedan. Inom företagsekonomisk forskning placeras ideella organisationer i en tredje sektor mellan den privata och offentliga. Ideellt arbete definieras att arbeta utan ekonomisk motprestation, där lön annars ses som en drivfaktor till att arbeta. Volontärarbetare är ideella organisationers drivmedel, utan dem skulle de inte ha en möjlighet att verka. Ett problem som ideella organisationer står inför är att antalet volontärer i världen ständigt minskar. Tidigare studier i ämnet påvisar att mer forskning behövs där man ser hur mindre ideella organisationer arbetar. Således är syftet med denna rapport är att undersöka hur mindre ideella organisationer motiverar volontärer till ideellt arbete och hur dessa volontärer upplever motivationsarbetet. Detta för att ge en ökad förståelse för hur ideella organisationer kan arbeta för att inte tappa volontärarbetare. Studien använder sig av en kvalitativ forskningsmetod där empiriska data har hämtats in via semistrukturerade intervjuer med volontärarbetare på S:t Petrus scoutkår. Empirin fokuserar på den upplevda motivationen hos volontärerna samt hur S:t Petrus arbetar med att motivera och behålla volontärer. Motivationsteorier som Herzbergs tvåfaktorteori, tre dimensioner av motivation av Alvesson & Sveningsson och Ryan och Decis teori om inre och yttre motivation har använts. Dessa tillsammans med Jacobsens och Thorsviks kommunikationsteori har tillsammans utgjort den teoretiska syntesen för studiens analys av fallet S:t Petrus scoutkår. Resultatet visar att den familjära atmosfären som råder bland organisationens medlemmar är en framstående faktor till fortsatt volontärarbete. Den familjära känslan på St:Petrus scoutkår bidrar till ett ansvarstagande, att volontärerna får känslomässiga skäl till att det ska gå bra för organisationen och föra den framåt. S:t Petrus scoutkår har inte samma omsättning på volontärer som större organisationer vilket betyder att de behöver vara varsamma med de volontärer som de har. Den inre motivationen anses vara den starkaste drivkraften för att volontärer ska jobba ideellt där mindre ideella organisationer behöver fokusera på att skapa en stark teamkänsla med en tydlig kommunikation för att behålla volontärarbetare i organisationen.

,

Non-profit organizations constitute an important social benefit. Scientists even believe that without altruistic work that non-profit organizations build upon, civilization would had died out long ago. In business research non-profit organizations is placed in a third sector between the private and public sector. Volunteer work is defined to work without financial compensation, where salary is otherwise seen as a driving factor to work. Volunteer workers are non-profit organizations' fuel and without them they would not have the ability to operate. One problem that non-profit organizations face is that the number of volunteers in the world is constantly decreasing. Previous studies in the subject show that more research is needed to see how small non-profit organizations work. Thus, the purpose of this report is to investigate how smaller non-profit organizations motivate volunteers to volunteer work and how these volunteers experience motivation work. This is to give an increased understanding of how a non-profit organization can work to not lose volunteers. The study uses a qualitative research method in which empirical data has been collected via semi-structured interviews with volunteer workers at St Petrus Scout Association. The empirical data focuses on the perceived motivation of the volunteers and how St Petrus works to motivate and retain volunteers. Motivation theories such as Herzberg's two-factor theory, three dimensions of motivation by Alvesson & Sveningsson and Ryan and Deci's theory of internal and external motivation have been used. Together with Jacobsen's and Thorsvik's communication theory, these theories have together constituted the theoretical synthesis for the study's analysis of the case of St. Peter's Scout Corps. The result shows that the team spirit in the organization is a prominent factor in continuing volunteering. The team spirit at St Petrus scout corps contributes to a sense of responsibility, that the volunteers get emotional reasons as to why it should work out well for the organization. St Petrus scout corps does not have the same turnover on volunteers as larger organizations, which means that they need to be careful with the volunteers they have. The internal motivation is considered to be the strongest driving force for volunteers to work voluntarily, where smaller non-profit organizations need to focus on creating a strong team spirit to retain volunteer workers in the organization.

Main title:Hur mindre ideella organisationer motiverar sina volontärer
Subtitle:en fallstudie hos S:t Petrus scoutkår
Authors:George, Aziz and Ravelius, Jeff
Supervisor:Melin, Erik and Ferguson, Richard
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1257
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:motivation, ideellt arbete, ideella organisationer, altruism, kommunikation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10928
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10928
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:25 Sep 2019 07:00
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics