Home About Browse Search
Svenska


Löfgren, Johan and Olsson, Sebastian, 2019. Why do next generation farmers decide to invest in Farm businesses? : a means-end chain analysis of young Swedish farmers’ underlying values to invest in farm businesses. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

The growing world population will lead to an increased demand for food in the future. Feeding the population is considered to be the main function of agriculture. Previous literature has concluded that the share of young farmers in Sweden is too low, this is referred to as the Young farmer problem. This can partly be explained by the barriers hindering the next generation farmers from investing in farm businesses. To increase the production in the agriculture sector, young farmers need to invest in farm businesses since they are considered to be more productive and efficient than older farmers. Despite the need of young farmers, there is no previous research regarding why young farmers invest in farm businesses. We argue it is important to increase the understanding of why young farmers invest in farm businesses to emphasize the values of being a farmer and attract more young farmers to the agriculture sector.

This study aims to identify the underlying end-values of young Swedish farmers when deciding to invest in farm businesses to increase the understanding of why young farmers in Sweden invest in farm businesses. To identify the end-values, the Means-end chain (MEC) theory is used together with laddering interviews. This approach is used to identify the young farmers’ cognitive structures regarding farm business investments among the 30 interviewed young Swedish farmers. The cognitive structures consist of attributes, consequences, and values. Further, the Personal value theory is used as a complement to the MEC theory to categorize the identified end-values into value-types and thereby achieve a more comprehensive analysis of the young farmers underlying values concerning farm business investments.

The results of this study indicate that the studied young farmers invest in farm businesses due to seven underlying end-values; Well-being, Satisfaction, Freedom, Safety, Pride, Selffulfillment, and Confirmation. The young farmers decide to invest in farm businesses mainly since they want to be self-employed, have an interest in farm business, and think the work is enjoyable. They see an opportunity to make money, control their own time, and develop as a person. Well-being is the most common end-value and are mainly linked to Thrive, Close to nature, and Energizing. The most common ladder is Self-employment leading to Empowerment and then to Freedom as the end-value. Freedom is mentioned by the young farmers in the context of being able to “control my own time” and “make my own decisions”. This ladder can thereby be seen as the main reason why young farmers decide to invest in farm businesses, but it is of course not the sole reason.

Young farmers’ behavior may be misrepresented if assuming all young farmers’ decisions are solely based on profit maximization since the young farmers’ decisions are affected by several different value-types. Based on the Personal value theory, Hedonism is the most common valuetype among the studied young farmers. We can thereby conclude that the young farmers’ underlying values, when deciding to invest in a farm business, derives from the need of pleasure related to the satisfaction of enjoying life and achieve certain goals.

The results from this study can be used to improve existing decision-making models and contribute to a deeper understanding of young farmers’ cognitive structures and behavior. Further, the results can also be useful to policymakers as a basis when developing new policies concerning young farmers. Thereby, this study can contribute to reducing the barriers connected to farm business investments among young farmers. Finally, the results can be used to communicate a brighter picture of the Swedish agricultural sector. The interviewed young farmers have a strong belief in the future. By marketing the results of this study, young entrepreneurial individuals may be attracted to the agriculture sector, resulting in a reduced impact of the Young farmer problem.

,

Den växande världsbefolkningen medför en ökad efterfrågan på livsmedel. Det är jordbrukets huvudfunktion att försörja befolkningen med livsmedel, vilket är en utmaning. Tidigare studier har konstaterat att andelen unga jordbrukare i Sverige är för låg. Detta kan delvis förklaras av att det finns flera barriärer som hindrar nästa generations unga jordbrukare att investera i jordbruksföretag. För att öka produktionen i jordbrukssektorn behövs det unga jordbrukare som investerar i jordbruksföretag, eftersom unga jordbrukare anses vara mer produktiva och effektiva än äldre jordbrukare. Trots att andelen unga jordbrukare behöver öka, finns det i dagsläget ingen tidigare forskning som besvarar varför unga jordbrukare beslutar att investera i jordbruksföretag. Vi hävdar att det är viktigt att undersöka varför unga jordbrukare investerar i jordbruksföretag för att kunna belysa fördelarna med yrket och därmed attrahera fler unga jordbrukare till branschen.

Denna studie syftar till att identifiera de underliggande värdena hos unga jordbrukare i Sverige gällande beslutet att investera i ett jordbruksföretag. Detta för att öka förståelsen kring varför de har beslutat att investerat i ett jordbruksföretag. För att identifiera de underliggande slutvärdena har vi använt oss av Means-end chain (MEC) teorin i kombination med ladderingintervjuer. Den här ansatsen används för att identifiera kognitiva strukturer hos 30 unga svenska jordbrukare. De kognitiva strukturerna består av attribut, konsekvenser och slutvärden. Vidare har Personal value teorin använts som ett komplement till MEC teorin, för att få en mer omfattande analys av de unga jordbrukarnas underliggande slutvärden.

Resultatet från studien visar att de studerade unga jordbrukarna investerar i jordbruksföretag på grund av sju slutvärden; Välmående, Tillfredsställelse, Frihet, Trygghet, Stolthet, Självuppfyllelse och Bekräftelse. De unga jordbrukarna beslutar att investera i jordbruksföretag främst eftersom de vill vara egenföretagare, har jordbruksintresse och att tycker arbetet är roligt. De ser möjligheter till att tjäna pengar, styra sin egen tid och personlig utveckling. Välmående är det vanligast förekommande slutvärdet och är kopplat till att trivas, vara nära naturen och få energi. Den vanligast förekommande stegen går från att vara egenföretagare, vidare till att kunna styra sin egen tid och slutligen till Frihet som slutvärde. Frihet nämns av de unga jordbrukarna i samband med att ”styra min egen tid” och ”fatta egna beslut”. Denna stege kan därigenom ses som huvudanledningen till varför de unga jordbrukarna beslutar att investera i jordbruksföretag, men är inte den enda anledningen.

Unga jordbrukares beteende kan missbedömas om de uteslutande antas vara vinstmaximerande, eftersom de unga jordbrukarnas beslut påverkas av flera olika värdetyper. Baserat på Personal value teorin är Hedonism den vanligast förekommande värdetypen. Det innebär att de unga jordbrukarnas underliggande värden, när de beslutar att investera i ett jordbruksföretag, främst härrör från behovet av välmående kopplat till tillfredställelsen av att styra sitt egna liv och nå uppsatta mål.

Resultaten från denna studie kan användas för att förbättra existerande beslutsmodeller och därmed bidra till en djupare förståelse för unga jordbrukares kognitiva strukturer och beteende. Vidare så kan resultaten vara användbara som underlag för beslutsfattare när nya policys utvecklas gällande unga jordbrukare. Således kan denna studie bidra till att minska barriärerna kopplade till att investera i jordbruksföretag för nästa generation unga jordbrukare. Avslutningsvis kan resultaten bidra till en mer positiv bild av att vara verksam i det svenska jordbruket. De intervjuade unga jordbrukarna har en stark framtidstro. Genom att marknadsföra resultaten av denna studie kan unga potentiella jordbrukare lockas till branschen och på så vis öka andelen unga jordbrukare, och därmed trygga framtidens livsmedelsproduktion.

Main title:Why do next generation farmers decide to invest in Farm businesses?
Subtitle:a means-end chain analysis of young Swedish farmers’ underlying values to invest in farm businesses
Authors:Löfgren, Johan and Olsson, Sebastian
Supervisor:Hansson, Helena
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1214
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:decision-making, farm business investment, laddering, means-end chain theory, personal value theory, young farmers
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10849
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10849
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:English
Deposited On:10 Sep 2019 05:32
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:17

Repository Staff Only: item control page