Home About Browse Search
Svenska


Vernersson, Patric, 2019. Pilotstudie om olika etableringsmetoder för vårkorn med universalsåmaskin i norra Småland. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Det finns både tid och pengar att spara med direktsådd. Ca 50 – 70 % billigare och runt en timme mindre arbetstid på åkern per hektar. Ska direktsådden endast tillämpas på en del av arealen bör det vara någon typ av universalsåmaskin som klarar av både direktsådden och den konventionella sådden. I de fall som går över helt till direktsådd kan andra typer av såmaskiner användas. Rydberg (2014) har genomfört långliggande försök på direktsådd och kan redovisa vissa år som det direktsådda till och med har högre skörd än det konventionella med plöjning harvning och sådd.
Brist på arbetskraft är något som branschen i stort lider av. Därför är det intressant om det går att rationalisera bort några moment utan att göra för stora avkall på skörden. Lantbrukare är ofta bestämda om vilken metod som passar dem bäst och kör på det till 100 %, men för att hinna med vissa år kanske det hade varit idé att utnyttja tekniken på ett annat sätt. Denna studie kommer utgå från en universalsåmaskin som sår vårkorn i stubb i norra Småland och jämföras med sådd i plogtilta. Norra Småland är valt eftersom det inte är så vanligt med direktsådd där.
I pilotstudien på fältet i norra Småland är det tre metoder som jämförs; plöjning med sådd i plogtilta, sådd i stubb med bearbetande förredskap och direktsådd utan förredskap. Jordarten är mmh l mo (måttligt mullhaltig lerig mo) och grödan vårkorn. Uppföljningen sker genom att kornaxen klipps av och vägs på utmätta provpunkter, 4 punkter per etableringsmetod.
Uppkomsten av vårkornet var bra och jämn på det plöjda och det bearbetade ledet. Det obearbetade hade sämre uppkomst. Det plöjda hade obefintligt med ogräs, det bearbetade hade lite ogräs däremot hade det obearbetade mycket stor ogräsförekomst med stora plantor av både spillraps och baldersbrå. 27 dagar efter sådd gjordes en ogräsbekämpning med god verkan. Det obearbetade såg sämre ut under hela växtsäsongen och det visade sig i skörderesultatet. Medel för obearbetat 0,37 kg ax/m2, bearbetat 0,45 kg ax/m2 och plöjt 0,48 kg ax/m2. Och eftersom det är förhållandevis få provytor ger det ingen statistisk skillnad mellan metoderna.
Slutsatsen är att:
- Skillnaden i skörd mellan plöjt och den bearbetande sådden är mycket liten. Det visar att det går att minska insatserna i form av bearbetning utan en dramatisk minskning av skörd.
- Det obearbetade ledet var betydligt sämre överlag, både skördemässigt och ekonomiskt.
- Studien visar på att sådd med bearbetande förredskap är ekonomiskt fördelaktigt om konventionell etablering med plöjning, harvning och sådd kostar 1 500 kr/ha och det sker en kostnadsbesparing på 67 % och spannmålspriset är under 3 000 kr/ton.

,

There is both time and money to save with direct drilling. About 50 - 70% cheaper and around one hour less working time on the field per hectare. Should the direct drill be applied only to part of the acreage, there should be some type of combination seed drill that can handle both the direct drill and the conventional sowing. Other types of seed drills can be used in those cases that go all the way to direct seeding. Rydberg (2014) has carried out long-term trials on direct sowing and can report some years that the direct view even has higher harvest than the conventional one.
Lack of labor is something that the agriculture generally suffers from. Therefore, it is interesting if it is possible to rationalize some parts without making too much of the harvest. Farmers are often determined on which method suits them best and runs on it to 100%, but to catch up with some years it might have been an idea to utilize the technology in a different way. This study will be based on a disc drill seeder sowing on stubble in northern Småland and compared with sowing in furrow. Northern Småland is selected because it is not so common with direct drilling there.
In the study in the field in northern Småland, three methods are compared; plowing and sowing in furrow, sowing on stubble with processing equipment and direct drilling without pre-tools. The soil is moderately mulled with muddy mo and the crop spring barley. Follow-up is done by cutting off the ear and weighing it on measured sample points, 4 points per establishment.
The emergence was good and even on the plowed and the processed. The unprocessed had a poorer appearance. The plowed had no weeds, the processed had a little weed on the other hand, the unprocessed had very large weed occurrence with large plants of both rape and bald crawfish. 27 days after sowing, a weed control was done with good effect. The unprocessed looked worse during the whole growing season and it turned out in the harvest result. Means for unprocessed 0.37 kg ear/m2, processed 0.45 kg ear/m2 and plowed 0.48 kg ear/m2. And since there are relatively few sample areas, there is no statistical difference between the methods.
The conclusion is:
- The difference in harvest between the plow and seeding with processing equipment is very small. This shows that it is possible to reduce efforts in the form of processing without a dramatic reduction in harvesting.
- The unprocessed was considerably worse overall, both harvesting and economically.
- The study shows that sowing with processing equipment on the disc seeder is economically advantageous if conventional sowing costs SEK 1,500 / ha and a saving of 67% and the grain price is below SEK 3,000 / tonne.

Main title:Pilotstudie om olika etableringsmetoder för vårkorn med universalsåmaskin i norra Småland
Authors:Vernersson, Patric
Supervisor:Hörndahl, Torsten
Examiner:Svensson, Sven-Erik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:direktsådd, sådd, tidsbesparing, universalsåmaskin, skivbillssåmaskin, plöjning, småland, etableringsteknik, maltkorn, skördeutfall, ogräs
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10841
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10841
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Language:Swedish
Deposited On:09 Sep 2019 08:16
Metadata Last Modified:29 May 2020 13:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics