Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Victor, 2019. Den intermediära organisationens värdeskapande i potatisbranschen : en kvalitativ jämförande studie om de strategier och värdeskapande som bedrivs inom intermediära organisationer. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Under de senaste åren har den svenska potatisbranschen blivit mindre lönsam då man får förhållandevis sämre avräkningspriser och ökade produktionskostnader. Även konsumtionen av potatis har minskat i Sverige bland annat beroende på konkurrens från alternativa produkter som pasta och ris. Detta är några av dem orsakerna till att antalet potatisodlare har minskat i Sverige, det finns bara hälften så många odlare som det gjorde vid början på millennieskiftet. För att hjälpa till att främja den svenska potatisen existerar Svensk Potatis AB som branschorganisation för potatis. I en allt hårdare konkurrens kan man ställa sig frågan vad Svensk Potatis AB gör för någon nytta för potatisbranschen i Sverige samt hur lyckas man i Sverige med detta jämfört med andra länder. För att ta reda på vilket värde som Svensk Potatis AB skapar har strategierna och aktiviteterna i företaget kartlagts och analyserat. Detta för att strategierna är de val som identifierar den väg som organisation avser att fokusera sina aktiviteter mot. Det är aktiviteterna som skapar värde, vilka alltså styrs av de strategier som organisation har. Genom att även undersöka likande organisationer i andra länder kan man lära sig av de skillnader som finns i de strategier man utgår ifrån och det värdeskapande som sker.
Denna kvalitativa litteratur- och intervjustudie har fokuserat på det värdeskapande som organisationerna skapar i de olika potatisbranscherna samt de strategier som ligger bakom de värdeskapande aktiviteterna. Studien har undersökt fyra olika organisationer i olika länder varav en i USA. Resultatet har visat att skillnaderna värdeskapande som man tillför respektive bransch kommer ifrån de strategier man har valt att fokusera på. Studien har även identifierat att avsaknaden av en nedskriven vision hos Svensk Potatis AB gör att det inte finns någon tydlig framtida bild utåt för den potatisbransch man vill främja. Detta kan jämföras med de övriga organisationerna som alla har en tydlig framtidsbild av potatisbranschen som man tydligt ger en bild utåt av i respektive land. Utöver detta har vissa skillnader i organisationernas strategier emellan visat sig som möjligheter för Svenska Potatis AB att anamma och lära sig av.

,

In recent years, the Swedish potato industry has become less profitable due to relatively poorer settlement prices and an increase in production costs. Also, the consumption of potatoes has decreased in Sweden, depending on competition from alternative products such as pasta and rice. These are some of the reasons why the number of potato growers has decreased in Sweden, there are only half as many growers as it where at the start of the millennium. To help promote the Swedish potato, Svensk Potatis AB is a trade association for potatoes. In an increasingly fierce competition one can ask yourself what Swedish potato AB does to benefit the potato industry in Sweden and how does it succeed in Sweden with this in relation to other countries. To find out what value Swedish potato AB creates, the strategies and activities in the company have been mapped out and analyzed. This is because the strategies are the choices that identify the path that the organization intends to focus its activities against. It is the activities that create value, which are thus governed by the strategies that the organization has. By also examining similar organizations in other countries, one can learn from the differences that exist in the strategies that are based and the value creation that takes place.
This qualitative literature and interview study have focused on the value creation that organizations create in the different potato industries and the strategies underlying the value-adding activities. The study has investigated four different organizations in different countries, one in the United States. The result has shown that the differences in value creation in each industry comes from the strategies chosen to focus on. The study has also identified that there is a lack of a written vision of Swedish potato AB that communicates what they want to achieve which means that there is no clear future picture of the potato industry that they want to promote. This can be compared with the other organizations, all of which have a clear vision of the potato industry, which is clearly depicted in each country. In addition to this, some differences in the organizations ' strategies have shown themselves as opportunities for Swedish potato AB to embrace and learn from.

Main title:Den intermediära organisationens värdeskapande i potatisbranschen
Subtitle:en kvalitativ jämförande studie om de strategier och värdeskapande som bedrivs inom intermediära organisationer
Authors:Eriksson, Victor
Supervisor:Hunter, Erik
Examiner:Larsson, Jan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK008 Agricultural and Rural Management Programme, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:Intermediära organisationer, Strategier, Aktiviteter, Värdeskapande, Potatisbranschen, Jämförande
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10837
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10837
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Language:Swedish
Deposited On:09 Sep 2019 06:31
Metadata Last Modified:29 May 2020 13:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics