Home About Browse Search
Svenska


Beckman, Björn and Ekselius, Henning, 2019. En GAP-analys av den svenska pensionsrådgivningen : underskattar pensionsrådgivande företag betydelsen av svenska lantbruksföretagares förväntningar. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
547kB

Abstract

Något som diskuteras ofta i den svenska lantbruksbranschen är den dåliga lönsamheten. Det är
också det som många lantbrukare säger är orsaken till att de inte kan pensionsspara, och därmed
inte kan förbereda sig för ett liv som pensionär på bästa sätt. Ofta tänker många
lantbruksföretagare att gården man brukar som ökat i värde under lång tid kan bli personens
pensionsförsäkring. Dock visar det sig allt för ofta att gården överlåts förmånligt till nästa
generation vilket gör att det inte blir så mycket över som det var tänkt från början.

Detta arbete fokuserar på att undersöka om det kan vara så att det finns brister hos de företag
som erbjuder pensionsrådgivning, alternativt säljer pensionsförsäkringar. Studien kommer att
undersöka vad lantbruksföretagare förväntar sig av pensionsrådgivande företag, samt vad de
pensionsrådgivande företagen tror att lantbruksföretagarna förväntar sig.

En teoretisk modell vid namn GAP- modellen hittades och utifrån den har en
enkätundersökning genomförts där respondenterna varit de två grupperna lantbruksföretagare
och pensionsrådgivande företag. Genom att jämföra svaren från de två grupperna utifrån GAPmodellen och statistiska beräkningar hittades vissa skillnader.

Resultaten från undersökningen indikerar att det finns ett ”glapp” mellan lantbruksföretagarnas
förväntningar och vad de pensionsrådgivande företagen tror att lantbruksföretagarna förväntar
sig. Exempelvis om man som lantbruksföretagare tycker det är viktigt att pensionsrådgivaren
förstår livet som lantbrukare. Dock tror de pensionsrådgivande företagen i de flesta fall att
frågor är viktigare för lantbruksföretagare, än vad de faktiskt är.
Undersökningen visar även att det inte finns någon signifikant skillnad mellan ålder och vilka
förväntningar som finns.

Mer forskning på ämnet behövs för att kunna identifiera hur pensionsfrågan förhåller sig till
GAP- modellens övriga områden.

,

Something that is often discussed in the Swedish agricultural industry is the poor profitability.
It is also what many farmers name as the reason why they don´t save to their retirement. Cause
of that many farmers have problem in preparing for their retirement in the best way.

Farm owners often think that the increased value of the farm can be their retirement money.
However, it all too often turns out that the farm is given away cheap to the next generation,
which means that there is not as much left over as it was intended from the beginning.

This thesis focuses on investigating whether there can be deficiencies in the companies that
offer pension advice, or alternatively sell pension insurance. The study will investigate what
agricultural companies expect from pension advisory companies, as well as what the pension
advisory companies believe that agricultural companies expect.

A theoretical model named the GAP model, was found and based on this, a questionnaire
survey was made where the respondents were the two groups of agricultural companies and
pension advisory companies. By comparing the answers from the two groups based on the GAP
model and statistical calculations, certain differences were found.

The results of the survey indicate that there is a "gap" between the farmers' expectations and
what the pension advising companies believe that the agricultural companies expect. For
example, if you as an agricultural entrepreneur find it important that the pension adviser
understands the life as a farmer. However, in most cases, the pension advisory companies
believe that expectations are more important to farmers than they actually are.
The survey also shows that there is no significant difference between age and what expectations
exist.

More research on the subject is needed to be able to identify how the pension issue relates to
the other areas of the GAP model.

Main title:En GAP-analys av den svenska pensionsrådgivningen
Subtitle:underskattar pensionsrådgivande företag betydelsen av svenska lantbruksföretagares förväntningar
Authors:Beckman, Björn and Ekselius, Henning
Supervisor:Hunter, Erik
Examiner:Larsson, Jan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK008 Agricultural and Rural Management Programme, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:tjänstekvalité, service, SERVQUAL, GAP-modell, pension, retirement
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10826
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10826
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:03 Sep 2019 06:02
Metadata Last Modified:29 May 2020 13:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics