Home About Browse Search
Svenska


Johnsson, Frida, 2019. Effekter av smågrisens vitalitet tidigt i livet på hälsa senare i livet. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Dödligheten bland smågrisar är generellt sett hög runtom i världen, vilket har betydande
ekonomisk påverkan på grisproduktionen. I olika studier utförda i olika länder ligger
smågrisdödligheten före avvänjning på mellan 8,7 – 30 %, och det har visats att de flesta
dödsfall inträffar under den första levnadsveckan. Trots Sveriges goda hälsoläge är dödligheten
fram till avvänjning ungefär densamma som den i andra länder. Det finns flera anledningar till
att så många smågrisar dör, och olika egenskaper hos suggorna och hos smågrisarna inverkar.
Bland smågrisegenskaper har födelsevikt, intaget av råmjölk och graden av asfyxi vid födseln
visat sig ha stor betydelse. De smågrisar som föds mindre och svagare än sina syskon, ofta
kallade ”pellar”, har visats ha högre dödlighet före avvänjning. Att vissa smågrisar föds med
lägre födelsevikt har bland annat att göra med större kullstorlek, moderns kullnummer, samt
honkön och ras hos smågrisen. Smågrisens födelsevikt påverkar dessutom deras tillväxt, som
är lägre för mindre smågrisar. Däremot är födelseviktens inverkan på slaktköttets kvalitet ej
lika tydlig, då motsägelsefulla studier finns.

Syftet med denna studie var att följa så kallade pellegrisar, dvs. grisar som var mindre eller
sjukare än övriga grisar, från födsel fram till slakt och se om deras pellegrisstatus även
påverkade dem senare i livet – om de var sjukare än övriga grisar efter avvänjning. För detta användes insamlad besättningsdata från totalt 18850 smågrisar födda på Lövstas forskningscentrum, SLU, från år 2013 till år 2017. Denna data bearbetades och analyserades med hjälp av statistikprogrammet SAS 9.4.

Slutresultatet visade en tydlig skillnad i bland annat födelsevikt, slaktvikt, tillväxt från födsel
till avvänjning, födsel till 9 veckor samt födsel till slakt, antalet dödfödda grisar, andel döda
innan avvänjning samt andel sjuka totalt mellan pellegrisar och övriga grisar. Pellegrisar hade
lägre födelsevikt, slaktvikt och tillväxt, högre andel dödfödda och döda innan avvänjning, men
lägre antal sjuka grisar både generellt och efter avvänjning. Detta kan bero på att dödligheten
för pellegrisar var så hög före avvänjning att det efter detta ej kvarstår lika många pellegrisar
som övriga grisar. När grisar som dog före avvänjning uteslöts visade det sig att fler pellegrisar
än övriga grisar var sjuka efter avvänjning, men detta var inte statistiskt signifikant.

Fler studier med standardiserade metoder och definitioner behövs för att studera smågrisarnas
dödlighet och sjuklighet före och efter avvänjning, och finna ett sätt att minska denna.

,

Piglet mortality is generally high around the world, and has a significant economical impact on
pig production. Different studies from different countries report a piglet pre-weaning mortality
of between 8,7 – 30%, and studies have shown most of these deaths happening during the first
week of life. Despite good pig health in Sweden, the pre-weaning mortality is about the same
as reported in other countries. There are multiple reasons for this high piglet mortality, and
different characteristics of the sow and of the piglets interact with each other. Amongst the
piglet characteristics weight at birth, colostrum intake and the level of asphyxia at birth have
been shown to have great impact. Piglets who are smaller and weaker than their siblings at birth,
commonly called “runts”, have been shown to have a greater pre-weaning mortality. Lower
birth weight is related to greater litter size, the parity of the sow, and female sex and breed of
the piglet. The birth weight of the piglet also affects its growth, which is slower for small piglets.
The impact of the birth weight on meat quality is not as clear, as studies disagree on this.

The aim of this study was to follow so called “runts”, piglets with a lower birth weight or piglets
who were sicklier than the rest, from their birth to their slaughter to see if their runt status had
an impact on their health later in life, i.e. if they were sicklier than other pigs post-weaning. To
this end, collected herd data from a total of 18850 piglets born on the research center of Lövsta,
Swedish University of Agricultural Sciences, between 2013-2017 was studied. This collected
data was edited and analysed using the statistical analysis software SAS 9.4.

The final results showed a significant difference in, amongst others, birth weight, carcass weight, growth between birth and weaning, birth and 9 weeks and birth and slaughter, number of stillborn piglets, pre-weaning mortality and total number of sick piglets when runts were compared to remaining pigs. Runts had lower birth weight, carcass weight and slower growth, a higher number of stillborn and higher pre-weaning mortality but a lower incidence of illness after weaning. This might be explained by the high pre-weaning mortality of runts, leaving much fewer runts alive after weaning compared to non-runts. When piglets who died preweaning were excluded, data showed that runts had a higher incidence of illness than other piglets after weaning, but this result was not statistically significant.

Further studies with standardized methods and standardized definitions are needed to further
study the mortality and health of piglets pre- and post-weaning, and to find a way to reduce the
mortality.

Main title:Effekter av smågrisens vitalitet tidigt i livet på hälsa senare i livet
Authors:Johnsson, Frida
Supervisor:Wallenbeck, Anna
Examiner:Lundeheim, Nils
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:Smågris, Pelle, Vitalitet, Tillväxt, Hälsa
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10823
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10823
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:02 Sep 2019 11:43
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 13:55

Repository Staff Only: item control page