Home About Browse Search
Svenska


Björkqvist, Anton and Johansson, Mattias, 2019. Misslyckas för att kunna lyckas : vilka är svårigheterna med att lyckas med en ny innovation?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
646kB

Abstract

Ett misslyckande kan definieras på många olika vis men är beroende av kulturella förutsättningar och värderingar. En är att man inte klarar den målsättning som är satt eller brist på framgång. Det är ofta förknippat med något negativt och inte önskvärt.

Som företagare är det viktigt att ha kontroll över sina siffror och det är viktigt att hela tiden se till att företaget är konkurrenskraftigt. Genom förnyelse och uppgraderingar kan företagare skapa högre inkomster eller lägre utgifter. Det är även viktigt att ha koll på omvärlden och hur den förändras för att kunna anpassa sig till den efterfrågan som finns. Genom att göra en innovation har innovatören ett mål att den kommer lyckas. Men lägger man för stort fokus på att innovationen ska lyckas kan man missa de faktorer som gör att den misslyckas. Det är istället bättre att vara förberedd på att innovationen kan ha två utgångar.

För att genomföra en innovation kan det vara en fördel att använda sig av någon modell då det gör det lättare att komma ihåg de steg som har betydelse för hur slutresultatet blir. I denna studie har det varit fokus på modellen ”The Fuzzy Front End” som beskriver komplexiteten som kan finnas bakom en innovationsprocess. Att vrida och vända på varje del kan minska felmarginalerna som bidrar till ett misslyckande. Genom att man ifrågasätter varje del kan man välja att avbryta eller förändra för att ta sig vidare till nästa steg i processen. Detta gör att det kan ta lite längre tid i början av processen men det gör det smidigare i längden vilket gör innovationsprocessen mer kostnadseffektiv.

Att utveckla en innovation kan vara en utmaning i sig men att göra den tillsammans med någon närstående kan fresta relationen ganska hårt med alla utmaningar som den möter. Beroende på hur utfallet av innovationen blir kan relationerna antingen bli förbittrad eller väldigt bra.

Hur man gör när man inte når sitt mål är intressant att studera. Det finns två varianter av innovatörer, det finns de som skyller på externa faktorer och inte lär sig av vad som gick fel i processen. Medan den andra typen lär sig av att processen misslyckades och försöker förändra det som gjordes bristfälligt och förfinar sin process till kommande innovationer. Beroende på vilken typ av produkt som är målet kan det finnas olika behov av hur stor tyngd som läggs på varje moment t.ex. kan det vara större behov att göra en mer gedigen marknadsundersökning om man ska göra en produkt som ska nå en större målgrupp än om man ska nå en mindre målgrupp t.ex. spannmålshandlare. En annan del som är viktig att göra är en kostnadsanalys. Det är något som de flesta gör men kalkylens användbarhet kan variera då siffrorna görs på en prognos och beroende på vilka siffror som används kan resultatet variera. Det som är viktigt att tänka på är vilka förutsättningar man har nu och inte de som tidigare ägare kan ha haft.

,

Failure can be defined in an array of ways but is often dependent on cultural norms and values. It could be not reaching goals previously set or due to lack of success. There is a negative connotation associated with it and therefore it is seldom desired.

As an entrepreneur, it is important to keep one’s finances in check and try to ensure that the company is as competitive as possible. One way is through continual renewal and investing in upgrades that lower one’s costs and as such result in higher income. Being observant to how demand changes over time and one’s ability to adapt is of high importance. When making an innovation the primary goal is to be successful. The catch though is that if too much focus is put into just being successful it is easy to miss something and so fail. It is, therefore, better to be prepared for any outcome.

When implementing an innovation, it can be advantageous to use a model that registers all steps taken during the development and implementation process, to make it easier to trace back. In this study, the primary focus has been on using “The Fuzzy Front End” model as it can thoroughly describe the complexity behind an innovation process. By looking deep into the nitty-gritty parts of the process the margin of error can be reduced and thus avoid failure. One way could be by questioning each part of the process meaning that it would take a little longer but ultimately make the innovation process more cost-effective.

Developing an innovation can be challenging and if done in cooperation with someone whom you are close with can put a strain on the relationship. This, however, depends on the outcome of the innovation.

It is interesting to study what you should do if you are not reaching your goal. There are two types of innovators. There are some who blame their failure on external factors and in doing so fail to learn from their mistakes. While there are others who not only learn from their wrongdoings, but they try to change and refine their findings in order to implement them into future innovations. For example, depending on the type of product that is targeted, there may be different needs for how much weight is to be placed on each step. There may be a greater need to do thorough market research if the goal is to make a product that aims to reach a larger target group than if one is aiming to reach a smaller target group eg. grain traders. Another important part is to make a cost analysis, that is not only thorough but also practical. This is as calculations can vary and may be based on forecasts. It is also important to consider what your conditions are now and not those of the previous owners.

Main title:Misslyckas för att kunna lyckas
Subtitle:vilka är svårigheterna med att lyckas med en ny innovation?
Authors:Björkqvist, Anton and Johansson, Mattias
Supervisor:Hunter, Erik
Examiner:Larsson, Jan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK008 Agricultural and Rural Management Programme, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:innovationer, innovatör, lyckande, lärdom, misslyckande
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10830
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10830
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Development economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:03 Sep 2019 08:26
Metadata Last Modified:29 May 2020 13:06

Repository Staff Only: item control page