Home About Browse Search
Svenska


Bertilsson, Erik and Skure, Albin, 2019. Enskild firma, aktiebolag eller både och? : skatteskillnader och andra effekter i lantbruksföretag. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

Rationaliseringen av svenskt jordbruk leder till större enheter och högre omsättning, vilket gör
valet av företagsform allt viktigare för lantbruksföretagare. Aktiebolag för driften ökar i
popularitet hos lantbruksföretagare. Beror detta på mjuka värden, som risk och personligt
ansvar eller är det hårda värden, som skattemässiga fördelar och att få en tydlig gräns mellan
ägarens och företagets ekonomi som har störst betydelse? I takt med detta så stiger
medelåldern på Sveriges lantbrukare, vilket innebär många kommande ägarskiften. Det finns
mycket litteratur och studier angående skatteskillnader mellan företagsformerna och ämnet
ägarskifte är även det relativt bevandrat. Kopplingen mellan dessa frågor, nämligen
betydelsen av valet av företagsform i samband ett ägarskifte, upplevs relativt outforskad och
är därför intressant att undersöka närmare.

Resultatreglering är ett viktigt verktyg för att i både enskild firma och aktiebolag skjuta fram
skatt eller att på olika sätt jämna ut sitt skattemässiga resultat. Enskild firma har möjlighet till
bl.a. periodiseringsfond, expansionsfond och räntefördelning. Aktiebolag har främst möjlighet
till avsättning till periodiseringsfond. Det innebär att en del av resultatet sätts av till denna
fond, som dock måste återföras senast sex år efter avsättning. Expansionsfond är ett sätt för en
enskild firma att likställa sin beskattning med aktiebolag. Avsättningen beskattas med
expansionsfondsskatt, som är densamma som bolagsskatten för aktiebolag
(22 %, år 2018). Denna skatt återbetalas vid återföring. Räntefördelning är ytterligare ett sätt
för en enskild firma att likställa beskattningen med aktiebolag, genom att ändra skatteslag på
en del av resultatet från inkomst av näringsverksamhet till inkomst av kapital.

För att undersöka betydelsen av valet av företagsform i samband med ägarskifte så består
arbetet av en litteraturdel vid namn ”Institutionella regelverk”, där fakta inhämtats från
relevanta och trovärdiga källor, två semistrukturerade intervjuer med sakkunniga inom ämnet
med stor erfarenhet i frågan samt ett fiktivt företagscase där skattemässiga konsekvenser hos
de båda företagsformerna undersökts. Efter dessa olika former av kunskapsinhämtning har vi
kommit fram till olika resultat och slutsatser.

Den skattemässiga skillnaden mellan företagsformerna är marginella året för avsättning till
periodiseringsfond och expansionsfond. Återföringen av dessa medel kan dock skapa stora
skattemässiga konsekvenser om återföringen sker ett år med bra resultat. Det krävs alltså år
med sämre resultat när återföringen sker för att få full effekt av resultatregleringen. I det
fiktiva företagscaset resulterade aktiebolaget i lägst slutlig skatt, vilket kan förklaras av att en
del av resultatet beskattas under inkomstslaget kapital tack vare utdelning enligt
fåmansreglerna. Detta är aktiebolagets största fördel efter förutsättningarna som getts i detta
arbetet.
Aktiebolag lämpar sig bäst vid delägarskap. Man kan på så vis utföra ett tvådelat ägarskifte
där den tänkta övertagaren av fastigheten får komma in som delägare i driftsbolaget och får på
så vis känna större ansvar och delägarskap i verksamheten, vilket är positivt. Ett bildande av
aktiebolag inom lantbruk minskar inte den personliga risken i praktiken. Att påstå att risken
minskar stämmer inte överens med verkligheten då fastigheten, som alltid ägs av en enskild
firma bortsett från några få undantag, ofta får sättas som säkerhet vid belåning etc. En
kombination av både enskild firma och ett aktiebolag för driften i verksamheten kan vara
optimalt sett ur skattesynpunkt, då aktiebolaget kan utnyttja lågbeskattad utdelning och den
enskilda firman kan utnyttja expansionsfond och positiv räntefördelning. Vad gäller själva
ägarskiftet av fastigheten så resulterar ett ägarskifte genom gåva i ett lägre
avskrivningsunderlag och ett lägre bokfört värde för den övertagande parten. Ett ägarskifte
genom köp leder till en högre köpeskilling, högre skatt och stämpelskatt för köparen.

Resultaten från arbetet riktar sig mot, och är mest intressant för företagare med en resultatnivå
som liknar det fiktiva företagets. Det är även intressant för lantbruksföretagare som av olika
anledningar funderar på att ombilda företaget till aktiebolag eller enskild firma, då arbetet
även berör andra aspekter än skatt.

,

The rationalization of Swedish agriculture leads to larger units with higher economic
turnover, which makes the choice of corporate form more important for agricultural
entrepreneurs. The proportion of limited liability companies for the daily business is
increasing in popularity among agricultural companies. Does this depend on soft values, such
as risk and personal responsibility or is it hard values, such as tax advantages and to get a
clear boundary between the owner's and the company's economy that are of the greatest
importance? At the same time, the average age of Sweden's farmers rises, which means many
ownership changes is to come. There is a lot of literature and studies regarding tax differences
between the forms of business and the subject of change of ownership is also relatively
researched. The connection between these issues, the importance of the choice of company
form in conjunction with a change of ownership, is perceived relatively unexplored and is
therefore interesting to investigate more closely.

Profit regulation is an important tool for postponing tax in both sole proprietorship and
limited liability company or in various ways to even out its taxable income. Sole
proprietorships have the opportunity to use the tax allocation reserve, expansion reserve and
interest rate distribution. Limited liability companies have the opportunity to allocate to the
tax allocation reserve. This means that part of the result is set aside for this fund, which,
however, must be returned no later than six years after deposition. Expansion reserve is a way
for an individual company to equate its taxation with limited liability companies. The
provision is taxed with an expansion reserve tax, which is the same as the corporation tax for
limited liability companies (22%, year 2018). This tax is refunded upon return. Interest rate
distribution is another way for a sole proprietorship to equate taxation with limited liability
companies by changing tax rates on part of the result from income from business activities to
income from capital.

In order to investigate the significance of the choice of company form while changing
company owner, the work consists of a literature part called "Institutionella regelverk", where
facts have been obtained from relevant and credible sources, two semi-structured interviews
with experts in the subject with extensive experience in the matter and a fictitious business
case where the tax consequences of the two forms of business were investigated. After these
different forms of knowledge gathering, we have come up with different results and
conclusions.
The tax-related difference between the forms of enterprise is marginal the year for deposition
to tax allocation reserve and expansion reserve. However, the reversal of these funds can
create major tax consequences if the return takes place a year with good results. This means
that years with poorer results are required when the reversal takes place in order to have the
full effect of the result regulation. In the fictitious corporate case, the limited liability
company resulted in the lowest final tax, which can be explained by the fact that part of the
profit is taxed under the income category of capital thanks to dividends according to the given
rules. This is the Limited liability company’s biggest advantage according to the conditions
given in this essay.

Limited liability companies are best suited for joint ownership. That way it’s possible to
perform a two-part change of ownership where the intended acquirer of the property can enter
as a partner in the company and that way feel more responsible for the business, which is
positive. A formation of a limited liability company in agriculture does not reduce the personal risk in practice. Claiming that the risk decreases does not match the reality when the
property, which is always owned by an individual company apart from a few exceptions,
often may be put as collateral in the case of mortgages etc. A combination of both an sole
proprietorship for owning and a limited liability company for the operation of the business
may be optimal from a tax point of view, as the limited liability company can utilize the lowtax
dividend and the sole proprietorship can utilize the expansion reserve and positive interest
rate distribution. Regarding the actual change of ownership of the property, a change of
ownership through gift results in a lower depreciation basis and a lower accounted value for
the acquiring part. A change of ownership through purchase leads to a higher purchase price,
higher tax for the buyer.

The results from this thesis are mainly interesting for entrepreneurs with a level of income
similar to the fictitious company. It is also interesting for agricultural entrepreneurs who, for
various reasons, are considering transforming the company into a limited liability company or
sole proprietorship, since the thesis also handles other aspects than tax.

Main title:Enskild firma, aktiebolag eller både och?
Subtitle:skatteskillnader och andra effekter i lantbruksföretag
Authors:Bertilsson, Erik and Skure, Albin
Supervisor:Larsson, Jan and Wålstedt, Knut
Examiner:Hunter, Erik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:aktiebolag, enskild firma, företagsform, ägarskifte, generationsskifte, mjuka värden, risk, lönsamhet, lantbruksföretag, företagsledning, skatt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10829
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10829
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:03 Sep 2019 08:17
Metadata Last Modified:29 May 2020 13:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics