Home About Browse Search
Svenska


Sjölinder, Fanny, 2019. Utveckling och utvärdering av attrapp för träning av kejsarsnitt på får. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Det beräknas idag finnas ungefär 587 100 får i Sverige, under 2017 registrerades 89 480 lamm
i fårnäringens fårdataprogram Elitlamm. Under samma tidsperiod inrapporterades endast ett
kejsarsnitt på tacka i Jordbruksverkets förrättningsstatistik. Detta kan tolkas som indikationer
på att antalet kejsarsnitt som utförs i Sverige idag är lågt i förhållande till antalet lamningar.
Veterinärstudent Jenny Eriksson genomförde 2010 en enkätundersökning för att kartlägga
veterinärers inställning till, indikation för och frekvens av kejsarsnitt hos nöt. I hennes arbete
framkom att anledningen till att veterinärer ej valde kejsarsnitt som behandling vid svår dystoki
var en brist på kunskap om och erfarenhet av ingreppet. Syftet med det här arbetet var att
utvärdera om kombinationen av ökad kunskap och övning på attrapp kunde öka studentens
självbedömda sannolikhet att i ett teoretiskt scenario utföra kejsarsnitt på tacka. I det här arbetet
utvärderas även möjligheten att med lättillgängliga material och metoder bygga en attrapp för
att öva kejsarsnitt på får. Attrappen byggdes under sommaren och hösten 2018 och stod färdig
i slutet av oktober 2018. Totalt 31 studenter i årskurs 4, 5 och 6 på veterinärprogrammet vid
Sveriges lantbruksuniversitet anmälde sig och deltog i studien. Innan och efter övning svarade
studenterna på en parad enkät med fem frågor varav fyra var visuella analoga skalor och en var
en öppen kortsvarsfråga. Frågorna berörde studentens självbedömda kunskapsnivå, intresse för
produktionsdjur, självbedömd sannolikhet att våga genomföra kejsarsnitt i ett givet teoretiskt
scenario och en fråga rörande studentens inställning till kirurgiattrapper.

Resultatet visar att kombinationen av teoretisk genomgång i kombination med övning på
attrappen gav en signifikant högre självbedömd kunskapsnivå. Sannolikheten för att studenten
skulle genomföra kejsarsnittet i det teoretiska scenariot ökade från 26 % till 72 %. Studenterna
hade ett stort intresse för produktionsdjur, 6,9±2,2 före övning och 7,3±2,0 efter övning
(p=0,02) och intresset för kirurgiska attrapper var positivt, medelvärde 7,0±1,3. Inställningen
till attrappen av det slag som användes i det här arbetet var mycket god med ett medelvärde på
8,3±1,1. Årkurs 6 studenterna hade vid tiden för övningen genomgått den utbildning inom
kirurgi i allmänhet och kejsarsnitt i synnerhet som erbjuds vid veterinärutbildningen, SLU.
Trots det bedömer studenterna sin kunskap som relativt låg (medelvärde 2,7±2,1) och deras
svar skiljer sig inte från studenter i prekliniska och kliniska åren, medelvärde 1,5±1,0 (p=0,19).

Slutsatsen av utvärderingen är att attrappen i kombination med handledning kan ge en ökad
kunskap och självförtroende hos studenten. Förhoppningen är att användning av attrapper kan
ge en ökad kunskap, förståelse och på sikt öka sannolikheten för att studenten väljer kejsarsnitt
som behandling i framtiden.

,

It is estimated that the Swedish population of sheep is 587 100 animals, and in the year of 2017,
89 480 lambs where registered in the internet-based reporting system Elitlamm. During the
same time period only one case of ovine caesarean section was reported to the Swedish board
of agriculture (Jordbruksverket). These are indications that the number of performed caesarian
sections in Sweden is relatively low compared to the number of lambing each year. In 2010
Veterinary student Jenny Eriksson conducted a survey to evaluate veterinarians’ attitude
towards, and number of yearly performed, caesarean sections in cattle. The result of her survey
reviled that the main reason for not performing caesarean section among the participating
veterinarians was a lack of knowledge and experience.

The purpose of this thesis was to evaluate whether the combination of an increase in knowledge
and the use of a training model could increase the students’ self-assessed probability to in a
theoretical scenario consider performing a caesarean section in sheep. The aim of the study was
also to use easily accessible material and methods to build a model for practicing caesarean
section on sheep. The model was built during the summer and autumn of 2018 and was
completed by the end of October 2018.

A total of 31 students in the year of 4, 5 and 6 in the veterinary program at the Swedish
University of Agricultural Sciences registered and participated in the evaluation. Before and
after practice, students responded to a questionnaire with five questions, four of which were
visual analog scales (VAS) and one was an open-ended question. The questions evaluated the
students’ self-assessed level of knowledge, his or her interest in production animals and selfassessed probability to execute a caesarean section in a given theoretical scenario. The last
question regarded the students’ attitude towards surgical simulators.

The result of the study indicated that the students after the exercise had a significantly higher
self-assessed knowledge level and the probability that the students’ would execute the
caesarean section in the theoretical scenario increased from a probability of 26% to 72%. The
students had over all a great interest in production animals with a mean of 6.9 ± 2.2 before
exercise and 7.3 ± 2.0 after exercise (p = 0.02). The attitude towards surgical simulators was
positive with a mean of 7.0 ± 1.3. The mean rating for the use of the model built in this thesis
had a mean of 8.3 ± 1.1. Students in year six who were in their post clinical rotation of their
education assed their level of knowledge regarding caesarean sections as relatively low (average
2.7 ± 2.1) and their answers did not differ from students in the pre-clinical and clinical year
students mean 1.5±1.0, (p=0.19).

The conclusion of this evaluation was that the training model in combination with theoretical
teaching can provide increased knowledge and build confidence among students. The hope is
that the use of simulators can provide increased knowledge, understanding and eventually
increase the likelihood that the student considers to perform cesarean sections as treatment
option in the future.

Main title:Utveckling och utvärdering av attrapp för träning av kejsarsnitt på får
Authors:Sjölinder, Fanny
Supervisor:Höglund, Odd
Examiner:Gånheim, Carina
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:kejsarsnitt, får, tacka, attrapp, utvärdering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10827
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10827
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:03 Sep 2019 06:23
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 13:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics