Home About Browse Search
Svenska


Lindberg, Agnes and Blomqvist, Janice, 2019. Förändringsprocesser i småföretag : en fallstudie om småföretag som inför miljömärkningen Green Key. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
695kB

Abstract

Förändringar i organisationer sker kontinuerligt och de kan se väldigt olika ut. En förändring kan vara relevant när ett företag vill förbättra sitt miljöarbete. För att ett företag ska arbeta mer hållbart kan de införa en miljömärkning i sin verksamhet. En miljömärkning kan hjälpa både företagare och konsumenter att välja ett mer miljövänligt alternativ. Green Key är en global miljömärkning inom turism- och fritidssektorn som är till för att hjälpa företag minska sin miljöpåverkan och förbättra sitt hållbarhetsarbete. Syftet med studien är att undersöka förändringsprocessen i småföretag som inför en miljömärkning i sin verksamhet. Studien syftar även till att undersöka de drivkrafter som leder till att ett företag startar ett miljöarbete i sin organisation.

Studiens teoretiska ramverk innefattar drivkrafter till att starta ett miljöarbete, fyra processteorier, PDCA-cykeln och Heracleous modell om organisationsförändringar. Avsnitten om drivkrafter och de fyra processteorierna används för att förklara vad som leder organisationer till att starta ett förändringsarbete samt varför företag väljer att förändra sin verksamhet till att bli mer hållbar. PDCA-cykeln och Heracleous modell om organisationsförändringar används för att förklara vilka faser som är viktiga i ett småföretags förändringsprocess. Studien är baserad på en kvalitativ forskningsstrategi med en induktiv ansats. För att undersöka förändringsprocessen i småföretag och drivkrafter till en förändring har en fallstudie genomförts på tre småföretag inom turistbranschen på Åland. De tre företagen är certifierade med miljömärkningen Green Key. Tre semistrukturerade intervjuer har utförts hos företagen för att samla in studiens empiri.

Denna studie visar att alla faser i PDCA-cykeln är nödvändiga för att en förändring ska fungera. Alla faser är dock inte lika omfattande, utan de faser som haft störst inverkan på processen är planeringsfasen och förbättringsfasen. Studien visar även att ett småföretags miljöintresse fungerar som en drivkraft till att införa en miljömärkning och utan denna drivkraft skulle inte förändringen ske.

,

Changes in organizations occur continuously and they can look very different. A change may be relevant when a company wants to improve its environmental work. For a company to work more sustainably, they can introduce an eco-label in their company. An eco-label can help bothentrepreneurs and consumers choose an environmentally friendly alternative. Green Key is a global eco-label in the tourism sector that helps companies reduce their environmental impact and improve their sustainable work. The purpose of the study is to investigate the process ofchange in small business enterprises that introduce an eco-label in their business. The study also aims to investigate the driving forces why companies implement environmental work in their organization.

The theoretical framework of the study includes the driving forces to implement an environmental work, four process theories, the PDCA cycle and the Heracleous model of organizational changes. The driving forces and the four process theories explains what drives organizations to change and why companies choose to change their business to become more sustainable. The PDCA cycle and Heracleous model of organizational changes explains the most important phases in a changing process of a small business enterprise. The study is based on a qualitative research strategy with an inductive approach. To get a better understanding of the driving forces and changing process in small business enterprises, a case study has been conducted with three firms within the tourist industry on the Åland Islands.

This study shows that all phases in the PDCA cycle are necessary for a changing process. All phases are not comprehensive, but the phases that have the greatest impact on the process are the planning phase and the improvement phase. The study also shows that the most important driving force is the company´s environmental interest, and without this driving force the change will not happen.

Main title:Förändringsprocesser i småföretag
Subtitle:en fallstudie om småföretag som inför miljömärkningen Green Key
Authors:Lindberg, Agnes and Blomqvist, Janice
Supervisor:Jonsson, Josefina and Ferguson, Richard
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1203
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:förändringsprocess, småföretag, miljöarbete, drivkrafter, Green Key
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10797
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10797
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:29 Aug 2019 05:42
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics