Home About Browse Search
Svenska


Lagerqvist, Michaela, 2019. En marknadsanalys om hållbar glasskonsumtion : en kvalitativ studie om utbudet av glassar på svensk marknad och hur glassföretagen profilerar sig inom hållbarhetssegmentet. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Trots ökad vetskap om kostens påverkan på vår hälsa lider många av diabetes typ 2, och hjärtoch kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Detta påvisar att det behöver skapas en större medvetenhet kring kostens effekter, parallellt med ett bredare utbud av
hållbara matvaror på marknaden.

Konsumenter är ofta orationella och förvirrade av all marknadsinformation de ställs inför, vilket försvårar konsumtion av bra val. Företag som marknadsför, producerar och levererar varorna konsumenterna möter på marknaden kan ta ett större ansvar för en hållbarare
konsumtion.

Syftet med denna kvalitativa studie är att analysera hållbarhetsprofiler för glass i dagligvaruhandeln ur ett marknadsföringsperspektiv. För att samla empiri inom ämnet har en fallstudie innehållandes en marknadsanalys med observationer i dagligvaruhandeln och två
telefonintervjuer utförts.

Studien har resulterat i att hållbarhetssegmentet utgörs av glassar där hållbarhet inom dimensionerna social-, ekologisk- och ekonomisk hållbarhet samverkar. Vidare har glassarna kartlagts i tre hållbarhetsprofiler; certifierade glassar, glassar utan tillsatt socker och glassar med mindre tillsatt socker.

De certifierade glassarna profileras genom en hög miljömässig hållbarhet. Den sociala
hållbarheten är låg och den ekonomiska hållbarheten medelhög. Glassarna utan tillsatt socker profileras genom en mycket hög social hållbarhet. Den ekologiska hållbarheten är låg tillsammans med den ekonomiska hållbarheten. Glassarna med mindre tillsatt socker
profileras genom en hög social hållbarhet, den ekologiska hållbarheten är medelhög och den ekonomiska hållbarheten låg.

Studiens slutsatser är att företagen måste ta ett större ansvar i att producera, marknadsföra och profilera glassar som uppfyller alla dimensioner av hållbarhet. Detta möjliggör ökad hållbar glasskonsumtion och en ökad samhällsnytta som ett resultat av medvetna konsumenter, vilket i sin tur leder till minskade folksjukdomar.

,

Despite increased knowledge of the health effects from diet many suffer from diabetes, and cardiovascular diseases are the most common cause of death in Sweden. This shows the need of a greater awareness of the health effects from a diet and the consumers to be offered a
wider range of sustainable food on the market.

The purpose of this qualitative study is to analyze sustainability profiles for ice cream in the food retail sector, from a marketing perspective. To collect
impiricism within the subject, a case study of a market analysis with observations in the grocery trade, and two telephone interviews have been conducted.

The study has shown that the sustainability segment consists of ice cream where sustainability
within the dimensions of social, ecological and economic sustainability interact. The ice cream has been mapped into three sustainability profiles; certified ice creams, ice cream without added sugar and ice cream with less added sugar.

The certified ice creams are profiled through a high environmental sustainability. The social sustainability is low, and the economic sustainability is mid high. Ice creams without added sugar are profiled within a very high social sustainability. The ecological and the economic sustainability is low. Ice creams with less added sugar Is profiled by a high social sustainability, the ecological sustainability is mid high, and the economic sustainability is low.

The conclusions show that companies need to take a greater responsibility in producing, marketing and profile ice cream that meet all dimensions of sustainability. This leads to an increased sustainable ice cream consumption and societal benefit as a result of conscious consumers, leading to reduced public diseases.

Main title:En marknadsanalys om hållbar glasskonsumtion
Subtitle:en kvalitativ studie om utbudet av glassar på svensk marknad och hur glassföretagen profilerar sig inom hållbarhetssegmentet
Authors:Lagerqvist, Michaela
Supervisor:Langendahl, Per-Anders
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1228
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:glass, marknadsföring, segmentering, målmarknadsföring, targeting, positionering, profilering, social hållbarhet, ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10796
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10796
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:28 Aug 2019 11:25
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics