Home About Browse Search
Svenska


Lindqvist, Sanna, 2018. How will an integrated sustainability tool contribute to strategy making? : a multiple case study of the Integrated Profit and Loss assessment. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The demand on companies from various stakeholders, such as customers and suppliers, to report impacts and sustainability efforts creates a need for sustainability reports to integrate the financial, environmental and social perspectives of a company. International research has during recent years focused on developing sustainability tools for measuring economic, social and environmental dimensions. To approach the challenges of sustainability, challenges such as climate change and emissions of greenhouse gases, an integrated assessment for companies is required, in order to provide guidance for decision-making.

Including natural capital, as well as human and social capital within the value of a company, is often described as an integrated sustainability assessment (ISA). An integrated sustainability assessment is argued to be needed in order to simplify the complexity of the surrounding sustainability issues. However, integrated sustainability assessment tools deal with challenges. Sustainability efforts are constantly being criticizes for being time consuming and for having unclear purposes. In addition, the implementation of sustainability efforts into the company’s strategy is often difficult, because the sustainability work does not get integrated within the decision making.
Given the above reasoning, there are uncertainties about how an ISA tool can be managed in order to contribute to strategy making. A company must have a strategy and management approach that can deal with both trustworthy sustainability reporting and strive towards a long-term perspective of reducing their impacts.
This study has chosen to investigate one specific ISA tool, the Integrated Profit & Loss (IP&L). Since the IP&L tool is a recently established tool, there is a lack of research about how it can contribute to strategy making. This thesis wishes to address the research gap. The aim of this study is to investigate how the integrated sustainability assessment tool IP&L contributes to corporate strategy making. The research focus lies on the managers’ experiences and perspectives.

This study follows a qualitative and flexible research design. Further, an inductive approach is used regarding literature collection and empirical material. A multiple case study on managers and one strategist working with the IP&L tool is preformed, which are in total four employees at two companies that have implemented IP&L. Semi-structured interviews are the main primary source of data carried out on four respondents/cases. Secondary sources of data are collected from different websites. The conceptual framework used to analyze the empirical material is based on corporate sustainability, integrated assessment, integrated sustainability assessment (ISA) and the process of ISA. The theoretical view of ISA identifies three areas of the ISA process, themes/motives, management and strategy making.

The thesis identifies that the IP&L tool can contribute to corporate strategy making by generating information in an understandable way. IP&L can therefore be seen as a communication tool that converts “invisible” values of capital into monetary financial values. “Hot spots”, which is referred to areas the company operates in that need immediate attention, has also been highlighted through the IP&L assessment. This generates strong arguments for changing strategies and is seen as the biggest utility of the tool, viewed from managers’ perspective.

,

Krav ställs på företag från intressenter i större utsträckning. Bland annat kunder, anställda och leverantörer efterfrågar rapportering av miljöpåverkan och hållbarhetsinsatser ifrån företag. Detta har skapat ett behov av hållbarhetsrapporter för att integrera delar av företagets ekonomiska, miljömässiga och sociala områden. Internationell forskning har under de senaste åren fokuserat på att utveckla hållbarhetsverktyg för att mäta ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensioner. För att ta itu med utmaningarna för hållbarhet, som klimatförändringar och utsläpp av växthusgaser, finns behov av en integrerad bedömning för att ge vägledning för beslutsfattande inom företagen.

Att inkludera naturkapital, såväl som humant och socialt kapital inom ett företags värde, beskrivs ofta som en integrerad hållbarhetsbedömning (ISA). En integrerad hållbarhetsbedömning ses vara nödvändig för att förenkla komplexiteten inom de omgivande hållbarhetsfrågorna. Integrerade hållbarhetsbedömningsverktyg står dock inför stora utmaningar. Hållbarhetsinsatser inom företag kritiseras ständigt för att vara tidskrävande och för att ha otydliga mål. Dessutom är implementeringen av hållbarhetsarbetet i ett företags strategi ofta vanskligt, eftersom hållbarhetsarbetet inte integreras i beslutsfattandet.
Mot bakgrund av ovanstående resonemang finns det en osäkerhet om hur ett ISA-verktyg ska hanteras för att bidra till företagsstrategin. Ett företag måste ha en strategi och en ledning som kan hantera både pålitlig hållbarhetsrapportering och ha ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv för att minska deras miljöpåverkan.
Denna studie har valt att undersöka ett specifikt ISA-verktyg, Integrated Profit & Loss (IP&L). Eftersom IP&L-verktyget nyligen har etablerats, saknas forskning om hur det kan bidra till företagsstrategi. Denna uppsats vill ta sig an denna forskningslucka. Syftet med denna studie är att undersöka hur det integrerade hållbarhetsbedömningsverktyget IP&L bidrar till företagsstrategi. Forskningsfokus ligger på ledarnas erfarenheter och perspektiv.

Denna studie följer en kvalitativ och flexibel forskningsdesign. Vidare har en induktiv metod utförts med avseende på litteraturinsamling och empiriskt material. En multipel fallstudie av tre chefer och en strateg som arbetar med IP&L-verktyget är utfört, vilket totalt omfattar fyra anställda hos två företag som har implementerat IP&L. Semi-strukturerade intervjuer är den huvudsakliga primära datakällan som utförts på dessa fyra respondenter. Sekundärt material samlas in från olika webbplatser. Den konceptuella ram som används för att analysera det empiriska materialet är baserat på hållbarhet inom företag, integrerad bedömning, integrerad hållbarhetsbedömning (ISA) och ISA-processen. Den teoretiska delen av ISA identifierar tre områden i ISA-processen, teman/motiv, förvaltning och strategi.

Denna uppsats anser att IP&L-verktyget kan bidra till företagsstrategi genom att generera information på ett förståeligt sätt. IP&L kan därför ses som ett kommunikationsverktyg som omvandlar "osynliga" kapitalvärden till monetära finansiella värden. "Hot spots", det vill säga verksamhetsområden inom företagen som behöver omedelbar uppmärksamhet, har också blivit uppmärksammade genom IP&L-bedömningen. Detta ger starka argument för att ändra strategier och ses som verktygets största nytta, sett från ledarnas perspektiv.

Main title:How will an integrated sustainability tool contribute to strategy making?
Subtitle:a multiple case study of the Integrated Profit and Loss assessment
Authors:Lindqvist, Sanna
Supervisor:Langendahl, Per-Anders
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1179
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:corporate sustainability, decision making, integrated sustainability assessment, management, monetary evaluation, strategy making
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10723
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10723
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Deposited On:12 Jul 2019 06:17
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics