Home About Browse Search
Svenska


Lönnman, Emmy, 2019. Beteende hos ekologiska slaktkycklingar – jämförelse mellan två långsamväxande hybrider. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
605kB

Abstract

Det finns idag flera djurvälfärdsproblem i den konventionella slaktkycklingsindustrin. En stor del av dessa problem har uppkommit till följd av slaktkycklingarnas snabba tillväxt som bland annat leder till rörelsestörningar och inaktivitet hos kycklingarna, vilket i sin tur kan ge sekundära problem såsom hudlesioner och andra skador. Medvetenheten hos konsumenterna ökar kring detta, och den ekologiska och KRAV-certifierade marknaden växer i Sverige. I dessa produktionsformer används istället hybrider av slaktkycklingar som är framavlade för en långsammare tillväxt.

I denna studie jämförs beteendet hos två långsamväxande hybrider av slaktkyckling som används inom svensk ekologisk produktion; Hubbard Label Organic och Rowan Ranger. Syftet var att se om slutsatser om skillnader i deras välfärd kan dras. I studien ingick 200 individer av vardera hybrid som föddes upp tillsammans och observationer gjordes en gång varja vecka i åtta veckors tid. Två typer av observationer utfördes; fokaldjursobservationer och scanobservationer. Det var enbart för ett beteende som en statistiskt signifikant skillnad kunde säkerställas, vilket var användning av sittpinnar som var större hos Hubbard Label Organic än Rowan Ranger (p < 0,05). Denna skillnad sågs dock endast vid scanobservationerna och inte fokaldjursobservationerna.

Då det endast var ett beteende där det gick att statistiskt säkerställa skillnad mellan de olika hybriderna, men då endast med en av två olika observationsmetoder, drogs slutsatsen i denna studie att det inte gick att säkerställa någon skillnad i djurvälfärden hos Hubbard Label Organic och Rowan Ranger som kan utläsas av deras beteenderepertoar. Välfärden hos båda hybriderna bedömdes överlag god utifrån hybridernas beteendereperotar, detta då alla de naturliga beteendena som inkluderades i studien kunde observeras, och inga oönskade beteenden man kan vänta sig vid förlusten av möjligheten att kunna utföra ett beteendebehov kunde registreras.

,

The broiler industry has issues regarding animal welfare. A big part of these issues has developed because of the fast growth rate of the broilers. This can, among other things, lead to movement disorders and inactivity, which in turn can cause secondary damage such as skin lesions etc. The awareness among the consumers is increasing and the organic and KRAVcertified market in Sweden is growing. These types of productions use broilers with a slower growth rate.

This study aims to compare the behaviour of two slow growing hybrids used within the organic industry in Sweden; Hubbard Label Organic and Rowan Ranger. This was done in order to see if conclusions about differences in the animal welfare of the different hybrids could be drawn. 200 animals of each hybrid were raised together, and observations were performed once a week for a period of eight weeks. Two different types of observation methods were used; focal animal observations and scan samplings.

Only one behaviour showed to have a statistically significant difference. It was shown that Hubbard Label Organic perched more than Rowan Ranger (p < 0,05), though this difference was only visible in the data from the scan observations and not the focal animal observations.

Since only one behaviour had a statistically significant difference, but only with one of the two methods used, it was concluded that no difference could be proven in the animal welfare of Hubbard Label Organic and Rowan Ranger that was shown in their behaviour. All the natural behaviours included in this study could be observed. Because of this, and the fact that no unwanted behaviour that can be expected from loss of being able to perform a behavioural need was detected, the animal welfare of both hybrids was evaluated as good overall judged from the behaviour.

Main title:Beteende hos ekologiska slaktkycklingar – jämförelse mellan två långsamväxande hybrider
Authors:Lönnman, Emmy
Supervisor:Yngvesson, Jenny
Examiner:Hultgren, Jan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:slaktkyckling, långsamväxande hybrid, Rowan Ranger, Hubbard Label Organic, beteende, djurvälfärd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10978
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10978
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:30 Sep 2019 13:29
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 13:55

Repository Staff Only: item control page