Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Simon, 2019. Kalkylmodell för produkter inom korslimmat trä : fallstudie inom ett träindustriellt företag. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Economics

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Byggandet i Sverige står för 20 % av landets utsläpp av växthusgaser. För att minska utsläppen krävs nya byggnadstekniker där byggnader med stomme byggd av korslimmat trä (KL-trä) är ett bra alternativ. Flera fabriker för korslimmat trä har nyligen byggts och kommer att byggas i Sverige det kommande året. Kunskapsnivån i Sverige är låg gällande korslimmat trä men i och med en kraftig utbyggnad av produktionskapaciteten bör mer kunskaper byggas upp för att byggnadsmetoden ska kunna konkurrera med andra metoder.

Syftet med denna studie är att utvärdera produktionsprocessen av korslimmat trä och identifiera vilka aktiviteter, med tillhörande kostnadsfaktorer och lämpliga kostnadsdrivare som innefattas av processen, samt att analysera självkostnadsstrukturen för produkter gjorda av korslimmat trä.

Studiens datainsamling sker genom analys av en investeringskalkyl samt personlig kommunikation med anställda på värdföretaget. Vidare har en produktkalkylmodell byggts upp som använder sig av kalkylmetoden aktivitetsbaserad kalkyl (ABC).

Kostnadsdrivare är ett begrepp som används vid fördelning av kostnader inom respektive aktivitet. Kostnadsdrivare i produktionsprocessen av KL-trä identifierades till att vara råvaruvolym, antal löpmeter, antal skikt, antal tvärgående skikt, antal skikt som lim appliceras, andel av en pressning, skivor, volym samt elementtyp och kvadratmeter.

Råvarukostnaden är den enskilt största kostnadstypen, följt av tillverkningskostnad, limkostnad och försäljningskostnad. En produkt med fler antal skikt hade en markant högre självkostnad (ca 10-19 %) jämfört med en produkt med färre antal skikt men med lika skivtjocklek. Det beror främst på grund av högre limkostnader men även högre tillverkningskostnader. Produkter med tvärgående ytterskikt har generellt 4 % dyrare självkostnad jämfört med produkter som har längsgående ytterskikt. Skillnaden uppkommer därför att tvärgående skikt har ytterligare ett moment i produktionen som inte längsgående skikt har samt att CNC-bearbetningen tar längre tid för produkter med tvärgående ytterskikt.

Genom en aktivitetsbaserad kalkyl har de gemensamma kostnaderna fördelats med hög precision genom flera olika kostnadsfördelare. Om en traditionell påläggskalkyl genomförts hade endast en kostnadsfördelare använts i produktkalkylen.

,

Construction in Sweden accounts for 20% of the country's greenhouse gas emissions. In order to reduce emissions, new building techniques are required where building with frame made of cross-laminated timber is a good alternative. Several cross-laminated timber factories have recently been built and will be built in Sweden in the coming year.

The level of knowledge and experience in Sweden is low in regards to cross-laminated timber, with a strong expansion of production capacity, more knowledge should be built up in order for the industry to be able to compete with other building materials. The purpose of this study is to analyze the production process of cross-laminated timber and identify which activities, with associated cost factors and appropriate cost drivers, are included in the process and to analyze the cost structure for products made of cross-laminated timber.

This study is based on analysis of an investment calculation and complemented with personal communication with employees of the host company. Furthermore, a product calculation model has been built up that uses the activity-based costing method.

Cost drivers is a term that is used in cost allocating within each activity. Cost drivers in the production process of cross-laminated timber were identified to be raw material volume, number of running meters, number of layers, number of transverse layers, number of layers that are applied to glue, proportion of a pressing, disks, volume and element type and square meters.

The raw material cost is the single largest cost type, followed by manufacturing cost, glue cost and sales cost. A product with more layers had a significantly higher cost (about 10-19%) compared to a product with fewer layers but with equal disk thickness. This is mainly due to higher glue costs but also higher manufacturing costs. Products with transverse outer layers generally have a 4 % more expensive cost compared to products that have longitudinal outer layers. The difference arises because transverse layers have one more step in the production that longitudinal layers does not have and that CNC machining takes longer time for products with a transverse outer layers.

Through an activity-based costing, the common costs within the production have been allocating with great precision for each product, compared to a traditional product calculation where a single-allocation method had been used.

Main title:Kalkylmodell för produkter inom korslimmat trä
Subtitle:fallstudie inom ett träindustriellt företag
Authors:Andersson, Simon
Supervisor:Roos, Anders
Examiner:Lindhagen, Anders
Series:Examensarbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsekonomi
Volume/Sequential designation:8
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Economics
Keywords:aktivitetsbaserad kalkyl, CLT, kalkylmodell, korslimmat trä, kostnadsfördelning, träbyggande, acitivity based costing
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10713
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10713
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Processing of forest products
Language:Swedish
Deposited On:11 Jul 2019 10:33
Metadata Last Modified:12 Jul 2019 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics