Home About Browse Search
Svenska


Sundström, Jacob and Svensson, Torben, 2019. Ekonomisk jämförelse av röjningsmetoderna rotryckning och motormanuell röjning i Götaland och södra Norrland. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
681kB

Abstract

En ökande brist på arbetskraft har lett till en kostnadsökning för motormanuell röjning. Mekaniserad röjning har prövats ända sedan 1970-talet, men aggregat som kapar eller klipper av röjstammarna är för kostsamma och bidrar inte till att förlänga röjningseffekten och är därför inte konkurrenskraftiga. En ny metod för tidig mekaniserad röjning som provats är rotryckning med kranspetsmonterat aggregat.

Tidig röjning kan göra att stubbskott från lövträden växer ikapp huvudstammarna och att en ny röjning blir nödvändig. Skotten växer lättare ikapp huvudstammarna på höga boniteter. Vid rotryckning har lövträden som rycks bort ingen möjlighet att skjuta skott igen.

Syftet med studien var att utföra en jämförande nuvärdesanalys av skötselprogram med rotryckning och motormanuell röjning. Detta gjordes på bestånd med ståndortsindex från T16 till T28, samt G16 till G32. Från kalmark och upp till en aritmetisk medelhöjd om cirka sex meter så räknades allt manuellt. Från sex meter och fram till slutavverkning gjordes simuleringar i Heureka StandWise som sedan räknade ut nuvärden. Prestationer för motormanuell röjning beräknades och jämfördes mot rotryckning.

Rotryckning utfördes till en lägre kostnad än motormanuell röjning för bestånd med ståndortsindex G24, G28 och G32. För en hel omloppstid så gav rotryckning det högsta nuvärdet för granbestånd från G24 och högre. För tallbestånd gav skötselprogram med motormanuell röjning alltid det högsta nuvärdet. Det gjordes sedan en känslighetsanalys där produktiviteten för rotryckning och kostnaden för motormanuell röjning justerades.
Känslighetsanalysen indikerade att en liten höjning av produktiviteten för rotryckning skulle göra röjningsmetoden konkurrenskraftig även i glesare bestånd såsom granbestånd med lägre ståndortsindex samt tallbestånd. Heureka StandWise saknar funktioner för inväxning av stubb- och rotskott, stubb- och rotskott har en betydande roll i inväxten på röjda bestånd och resultaten från Heureka StandWise kan där med vara något osäkra.

,

An increasing shortage of labor has led to an increase in costs for motor manual cleaning. Mechanized cleaning has been studied since the 1970s, but devices that cut or trim the cleaning stems were too expensive and did not contribute to retain the cleaning effect. A new method for mechanized cleaning that has been tested is uprooting with a crane tip mounted device.

Early cleaning can cause stump shoots from deciduous trees that catch up on the main stems and a second cleaning becomes necessary. The shoots are easier catching up on the main stems at higher site indexes. When uprooting has been done deciduous trees that have been removed have no opportunity to shoot new stems again.

The objective of the study was to compare the net present-value of uprooting with motor- manual cleaning. This comparison was done on sites with sites indexes from T16 to T28, and G16 to G32. From bare land and up to an arithmetic average height of about six meters, everything was counted manually. From six meters up to final felling, simulations were made in Heureka StandWise which calculated the net present values automatically. Motor manual cleaning performance was calculated and compared to uprooting.

Uprooting was performed at a lower cost than motor-manual cleaning on sites with site index G24, G28 and G32. For an entire rotation period, uprooting gave the highest net present value on spruce sites from G24 and higher. For pine sites, pre-commercial thinning programs with motor manual cleaning always gave the highest net present value. A sensitivity analysis was made by adjusting the productivity for uprooting and the cost of motor manual cleaning. The sensitivity analysis indicated that a slight increase in productivity for uprooting would make the cleaning method competitive even on less fertile spruce sites and on pine sites. Heureka StandWise has no functions for ingrowth of stump and root shoots, stump and root shoots have a significant role in the growth of cleaned sites and the results from Heureka StandWise can be uncertain.

Main title:Ekonomisk jämförelse av röjningsmetoderna rotryckning och motormanuell röjning i Götaland och södra Norrland
Authors:Sundström, Jacob and Svensson, Torben
Supervisor:Lind, Torgny and Ersson, Back Tomas
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2019:24
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:rotryckare, mekaniserad röjning, nuvärdesanalys
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10692
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10692
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:10 Jul 2019 06:15
Metadata Last Modified:11 Jul 2019 01:01

Repository Staff Only: item control page