Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Thérese and Eriksson, Alice, 2019. Diabetes mellitus hos katt : en studie om djurägares svårigheter vid blodglukosmätning och insulinbehandling i hemmet, deras upplevda stöd i diabetesfrågor och djursjukskötarens roll gällande diabetespatienter. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Behandling med insulin och övervakning av blodglukos är idag vardag för många djurägare till katter med diagnosen diabetes mellitus. I denna text benämns diabetes mellitus med förkortningen DM.

Denna uppsats inleds med en bakgrund om DM för att läsaren ska få en helhetsförståelse av sjukdomen. Här beskrivs översiktligt diagnostik, behandling, risker och övervakningsmetoder för DM hos katt. Därefter presenteras resultatet där fokus ligger på en enkätstudie som genomfördes i februari och mars 2019. Undersökningen var tillgänglig online under två veckors tid och inkluderade 55 deltagare. Kravet för att få medverka var att alla deltagare skulle äga minst en katt som de insulinbehandlade och utförde blodglukosmätningar på i hemmet. Studien ämnade att undersöka vilka de största svårigheterna var med att monitorera och behandla sin katt från djurägarens perspektiv. De vanligaste svårigheterna var att sticka sin katt vid blodprovstagning, avgöra rätt dosering av insulin samt finna tid till/avgöra rätt tillfälle för blodglukosmätning eller insulinadministrering. Majoriteten av deltagarna ansåg dock att inget av de listade svårigheterna var ett problem för dem.

Enkätstudien försökte även utskilja om deltagarna kände ett gott stöd från den djurhälsopersonal som de hade kontakt med angående sin katt. Enkätsvaren visade att 44 % av deltagarna ansåg att de fick ett mycket bra stöd i sina diabetesfrågor. Djursjukskötarens roll gällande diabetespatienter diskuteras utifrån hur många av deltagarna i enkäten som svarade att de hade haft kontakt med djursjukskötare angående DM. Även litteraturstudier och en intervju med två djursjukskötare som specialicerar sig på DM ligger till grund för denna diskussion. Resultatet från enkäten var något motstridigt i denna fråga i jämförelse med litteraturstudierna och intervjun, vilka talade för att djursjukskötaren har en viktig roll i detta sammanhang. Enkätstudien visade att majoriteten av djurägarna främst hade kontakt med veterinär, även om en andel uttryckte att de hade kontakt med både veterinär och djursjukskötare.

De resultat som framkom ur enkätundersökningen diskuteras samt jämförs med den vetenskapliga litteraturen och intervjun. Exempelvis kunde flera trender observeras mellan den tidsperiod som djurägaren behandlat och monitorerat och de olika svårigheter som de valt. Bland annat minskade frekvensen av deltagare som tyckte att sticka och att hålla fast sin katt var svårigheter, då tiden de övervakat och behandlat sin katt ökade. Frekvensen av deltagare som hade tidssvårigheter eller tyckte det var svårt att avgöra rätt insulindos minskade emellertid inte då tiden de övervakat och behandlat sin katt ökade.

,

Treatment with insulin and monitoring of blood glucose is today routine for many animal owners of cats diagnosed with diabetes mellitus. In this text, diabetes mellitus is referred to by the abbreviation DM.

This essay begins with a background on DM in order for the reader to gain an overall understanding of the disease. This first section outlines the diagnosis, treatment, risks and monitoring methods for DM in cats. Furtheron, the results are presented with focus on a questionnaire study, which was carried out in February and March 2019. The survey was available online for two weeks and included a total of 55 participants. The requirement for participating was that all respondents had to own at least one cat that they treated with insulin and performed blood glucose measurements at home. The study aimed to investigate what was considered to be the greatest difficulties in monitoring and treating their cat, from the animal owners’ perspective. The most common difficulties were collecting blood, being able to determine the correct insulin dose for their cat, and finding time to/determine the right time for measuring blood glucose or administrating insulin. However, the majority of the participants found that none of the listed difficulties was a problem for them.

The survey also aimed at investigating whether the participants felt they had a good support from the animal health staff they were in contact with regarding their cat. The result of this question showed that 44 % of the respondents thought they received very good support regarding their questions about diabetes. The veterinary nurse's role in relation to diabetic patients is discussed on the basis of how many of the participants that answered that they had been in contact with a veterinary nurse about the disease. Literature studies and an interview with two veterinary nurses that specialize in DM are also part of the basis of this discussion. The result of the survey was somewhat contradictory in comparison with the literature studies and the interview, which suggested that the veterinary nurse has an important role in this context. The questionnaire study showed that the majority of the animal owners were mainly in contact with the veterinarian, although some stated that their main contacts were both the veterinarian as well as the veterinary nurse.

The results that emerged from the survey are discussed and compared with the literature studies and the interview. For example, several trends could be observed between the time period that the animal owner had treated and monitored their cat and the various difficulties which were chosen by them. For example, the frequency of participants who thought blood collecting and restraining their cat were difficulties, declined as the time that they treated and monitored their cat increased. However, the frequency of participants who had difficulties with time and to determine the correct insulin dose for their cat, did not decline as the time that they treated and monitored their cat increased.

Main title:Diabetes mellitus hos katt
Subtitle:en studie om djurägares svårigheter vid blodglukosmätning och insulinbehandling i hemmet, deras upplevda stöd i diabetesfrågor och djursjukskötarens roll gällande diabetespatienter
Authors:Johansson, Thérese and Eriksson, Alice
Supervisor:Penell, Johanna
Examiner:Smedberg, Klara
Series:Examensarbete inom djursjukskötare kandidatprogram
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:katt, diabetes mellitus, djursjukskötare, övervakning, blodglukosmätning, insulin, behandling, stöd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10690
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10690
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:10 Jul 2019 05:37
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 13:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics