Home About Browse Search
Svenska


Pettersson, Frida, 2019. Kroppsvikt hos svenska rashundar under åren 2007–2016. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
944kB

Abstract

Övervikt rapporteras allt oftare hos sällskapshundar. Det kan leda till en hel del hälsorelaterade problem och kan även bidra till att förkorta hundarnas livslängd. Även undervikt kan medföra problem och påverka hälsan negativt. Syftet med denna studie var att undersöka kroppsvikten hos tio raser under åren 2007–2016 för att studera de eventuella viktförändringar som har skett under perioden. Raserna som har studerats är dansk svensk gårdshund, lagotto romagnolo, finsk lapphund, staffordshire bullterrier, border collie, storpudel, jämthund, flatcoated retriever, rottweiler och berner sennenhund. Materialet till studien är inhämtat från Svenska Kennelklubbens databas över höftledsröntgade hundar. Totalt ingick 38 566 registreringar och medelåldern på hundarna i vardera ras var mellan 450 och 824 dagar.

Av de tio undersökta raserna visade sig två raser (lagotto romagnolo och jämthund) hagenomgått en signifikant viktnedgång hos båda könen. Tre raser (staffordshire bullterrier,border collie och rottweiler) hade genomgått en signifikant viktnedgång antingen på hanhundseller på tiksidan. Berner sennenhund var den enda rasen som hade genomgått en viktökningunder den studerade perioden. Viktökningen var där påvisbar både bland hanhundar och tikar.Hos resterande fyra raser sågs ingen signifikant viktförändring hos något av könen.Viktförändringen var mindre än fem procent utav ursprungsvikten för alla grupper utom förlagotto romagnolo där de röntgade hanhundarna i genomsnitt vägde 11,1 % (P-värde <<0,001)mindre och tikarna i genomsnitt vägde 10,5 % (P-värde <<0,001) mindre år 2016 jämfört medår 2007.

Sammantaget hade flera av raserna minskat signifikant i vikt, antingen för båda eller ett av könen, men med undantag för lagotto romagnolo var förändringen procentuellt liten och saknar troligen biologisk betydelse för hundarna. Anledningen till att viktnedgången var så pass mycket större för lagotto romagnolo är okänd.

Ett flertal studier har visat att övervikt främst förekommer på medelålders hundar. Studier på en eventuellt ökande förekomst av övervikt bland unga hundar saknas. Resultatet av detta arbete tyder på att hundarna i åldersgruppen snarare har genomgått en viktnedgång. Dock inkluderas inte någon hullbedömning eller information om eventuell kastration i materialet vilket försvårar möjligheten att dra säkra slutsatser från resultatet.

,

Overweight is increasingly common amongst our dogs. This can cause an array of differenthealth related problems and can contribute to shortening the life of the affected dog.Underweight can also cause problems and can have a negative effect on the dog’s health. Theaim of the study was to compare the average body weight of dogs of ten different breeds duringthe years 2007 to 2016. Included breeds were Danish-Swedish farmdog, Lagotto romagnolo,Finish laphund, Staffordshire bull terrier, Border collie, Standard poodle, Swedishmoosehound, Flatcoated retriever, Rottweiler and Bernese mountain dog. The data for the studyhas been withdrawn from the Swedish Kennel Club’s database featuring all dogs that have hadtheir hip joints radiographed and officially scored. A total of 38 566 registrations were includedin the study and the average age of the dogs in the different breeds was between 450 and 824days.

Out of the ten studied breeds, two breeds (Lagotto romagnolo and Swedish moosehound) turnedout to have a lower body weight in 2016 in both sexes. Three breeds (Staffordshire bullterrier,Border collie and Rottweiler) had a lower body weight in one of the sexes. The Bernesemountain dog was the only breed to have had an increase in body weight during the studyperiod. The increase in body weight was demonstrable in both sexes. The other four breeds didnot show a significant weight change in either of the sexes. The change in body weight was lessthan five percent of the original body weight for all breeds except for Lagotto romagnolo wherethe average body weight for males was 11,1% (P-value <<0,001) less and for females was 10,5%(P-value <<0,001) less in 2016 compared to 2007.

Overall, several of the breeds showed a weight reduction either amongst both or one of thesexes, but with the exception of Lagotto Romagnolo the weight change was comparativelysmall and is not likely to have any biological impact on the dogs. The reason for the largerdecrease in body weight in the breed Lagotto romagnolo is unknown.

Several studies have shown that overweight is predominantly seen in middle aged dogs. Studieson the potentially increasing prevalence of overweight amongst young dogs are lacking. Theresult of this study suggests that the dogs in the age group have undergone a small decrease inweight. However, the study does not include any type of body condition scoring or informationabout castration which makes it difficult to draw any definite conclusions from the results.

Main title:Kroppsvikt hos svenska rashundar under åren 2007–2016
Authors:Pettersson, Frida
Supervisor:Höglund, Katja and Emanuelson, Ulf
Examiner:Fall, Nils
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:hund, vikt, viktutveckling, övervikt, undervikt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10979
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10979
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:01 Oct 2019 11:01
Metadata Last Modified:01 Mar 2023 00:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics