Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Emelie, 2019. Bakteriologisk undersökning av spontankastad urin från hundar utan urinvägsinfektion : hur hantering av urinprov innan odling påverkar växten av bakterier. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Urinvägsinfektion (UVI) är en vanligt förekommande bakteriell infektion hos hund. Sjukdomen diagnosticeras utifrån kliniska tecken på UVI och bakteriologisk undersökning av urinen. Ett urinprov kan tas på olika sätt, bland annat som spontankastat. Att ta ett spontankastat prov är enkelt men medför en risk för kontamination. Generellt rekommenderas därför inte spontankastad urin till bakteriologisk undersökning vid misstanke om UVI. Trots denna rekommendation tas det ofta i samband med veterinärbesök spontankastade prover vilka dessutom oftast måste transporteras till laboratoriet innan odling kan påbörjas. Tidigare studier har undersökt hur odling av urin från hundar med UVI påverkas av att urinprovet förvaras innan odling och skillnader i resultat då odling sker på olika odlingsmedier. Motsvarande studier som undersöker hur odling av spontankastad urin från hundar utan UVI påverkas saknas. Att undersöka normalflora och bakteriell kontamination i urinprov från hundar utan UVI skulle kunna bidra till information som gör att feltolkningar av bakteriell växt i spontankastade urinprover minskar.

Målet med denna studie var att öka kunskapen om bakteriell växt i spontankastad urin från hundar utan UVI. Studien undersökte om förvaring av urinen innan odling i rums- och/eller kylskåpstemperatur under en bestämd tid påverkade odlingsresultatet. I studien jämfördes även odling på Uricult® Trio mot traditionell odling på blod- och CLED-agar samt om rumstempererad förvaring av Uricult® Trio efter odling påverkar odlingsresultatet. Ytterligare en aspekt som undersöktes var om fynd vid fullständig urinanalys (refraktometer, urinsticka, sedimentundersökning) kunde associeras med fynd vid bakteriologisk undersökning.

Totalt insamlades 44 spontankastade urinprover från hundar utan kliniska tecken på UVI. Samtliga prover odlades och förvarades för att simulera olika verklighetsscenarier som till exempel postgång till laboratorium. Sparsam växt (<25 000 CFU/ml) var den mängd bakterier som oftast påvisades i urinprovet som odlades i anslutning till provtagningen. Riklig växt (>100 000 CFU/ml) av potentiellt patogen bakterie förekom dock i tre urinprover. Dessa hundar hade sannolikt kunnat få en UVI-diagnos om de istället presenterats med någon form av sjukdomsproblematik till en klinik.

Av de urinprover som förvarades innan odling hade 30 till 68 %, beroende på förvaringssätt, ett avvikande resultat gällande mängden bakterier gentemot om odling utfördes vid provtagningen. Urinprover som förvarades i kylskåpstemperatur innan odling stämde bäst överens med de urinprov som odlades vid provtagningen. Vid avvikande resultat sågs främst en minskad mängd bakterier efter förvaring. Odling på Uricult® Trio genererade i majoriteten av urinproverna samma mängd bakterier som odling på traditionellt sätt. Uricult® Trio kan förvaras i rumstemperatur 48 timmar efter odling, jämförbart med postgång, med avseende på mängden bakterier. Inga uppenbara associationer detekterades mellan fynd från urinanalys (proteinuri, erytrocyter, leukocyter och bakterier) och fynd från bakteriologisk undersökning.

Studiens resultat tyder på att det finns en risk att överdiagnosticera UVI vid användandet av spontankastad urin, och att det är olämpligt att använda ett förvarat spontankastat urinprov till bakteriologisk undersökning.

,

Bacterial urinary tract infection (UTI) occurs commonly in dogs. The diagnosis is based on clinical signs and bacterial culture of urine, which requires collection of a urine sample. A voided urine sample is easily obtained but this method has the highest risk of contamination compared to other methods for collection of urine. Thus, it is not recommended to culture a voided urine sample. Despite this, voided urine samples are commonly used in veterinary practices and many of these are also stored before culture. Previous studies have examined to what extent bacterial growth in urine from dogs with UTI is affected by different storage conditions and culture on dip slides. There are no studies investigating these aspects in dogs without UTI. By studying microbiome and contaminating bacteria from skin and genitals in dogs without UTI, the risk of misinterpretation regarding bacterial growth may be decreased in voided urine samples.

The purpose of this study was to increase knowledge about bacterial growth in voided samples from dogs without clinical signs of UTI. The effect of different urine storage conditions (time and temperature) before culture on bacterial growth was investigated. The study also aimed to compare bacterial growth between Uricult® Trio and traditional culture on blood- and CLEDagar, and if storage of Uricult® Trio in ambient temperature after culture affects bacterial growth. Furthermore, this study investigated if results of urine analysis (refractometer, dipstick and sediment examination) was related to the presence of bacteria in the urine.

A total of 44 urine samples were collected from dogs without clinical signs of UTI. Urine samples were cultured immediately and after storage in different conditions to simulate common events in veterinary practice (such as sending a urine sample by mail). Most urine samples contained less than 25 000 colony forming units/ml (CFU/ml) when culture was accomplished within 20 minutes from collection, but three samples contained more than 100 000 CFU/ml of potentially pathogenic bacteria. These dogs could have been falsely diagnosed with UTI if presented at a clinic.

Among urine samples stored before culture, 30 to 68 % (depending on storage conditions) had deviant results regarding bacterial growth compared to urine samples that were cultured immediately. Storage of urine in the refrigerator for 24 hours before culture resulted in the least difference in bacterial growth compared to immediate culture. When dissimilarity occurred, loss of bacterial growth was most common. Bacterial growth on Uricult® Trio was, in most cases, similar to results from traditional culture. If dissimilarity occurred, increased bacterial growth on Uricult® Trio was most common. Uricult® Trio may be stored in ambient temperature for 48 hours after initial culture without interfering with the bacterial result. No apparent associations were found between results of urine analysis (proteinuria, erythrocytes, leukocytes and/or bacteria) and the results of bacterial culture in samples.

The results in this study suggests that there is a risk of a false positive UTI diagnosis when using a voided urine sample. Thus, it is inappropriate to use a stored urine sample for culture.

Main title:Bakteriologisk undersökning av spontankastad urin från hundar utan urinvägsinfektion
Subtitle:hur hantering av urinprov innan odling påverkar växten av bakterier
Authors:Johansson, Emelie
Supervisor:Pelander, Lena
Examiner:Sternberg Lewerin, Susanna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:spontankastad urin, bakteriologisk undersökning, hund, förvaring, doppglas, Uricult® Trio
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10668
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10668
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:08 Jul 2019 11:34
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 13:56

Repository Staff Only: item control page