Home About Browse Search
Svenska


Babra, Anja, 2019. Hur påverkar transkutan elektrisk nervstimulering generell palpationsömhet och fysisk funktion hos hundar med kronisk ledsmärta?. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Kronisk ledsmärta är ett av de vanligaste välfärdsproblemen hos sällskapshundar och behandlas idag framför allt med farmakologiska medel. Allvarliga biverkningar, såsom magsår, kräkning och diarré samt lever- och njurskador, förekommer vid behandling även med de vanligaste medicinerna. Icke-farmakologiska alternativ finns men deras effekt är sällan vetenskapligt prövad. Transkutan Elektrisk Nervstimulering (TENS) är en av dessa metoder och har i studier på människa visats kunna minska kronisk ledsmärta, men få studier har studerat den smärtlindrande effekten hos hund.

Det här examensarbetet är en del i en pilotstudie där den smärtlindrande effekten av TENS har studerats hos sex hundar med kronisk ledsmärta och rörelsestörningar. Studiens mål var att utvärdera om behandling med TENS kan vara ett alternativ till farmakologisk smärtlindring, särskilt i de fall där farmakologisk behandling inte tolereras. Syftet med det här arbetet var; 1) att genom en litteraturstudie beskriva verkningsmekanismer för TENS och 2) att genom en klinisk studie undersöka den kortsiktiga och den långsiktiga (kumulativa) smärtlindrande effekten av TENS vid kronisk ledsmärta hos hund, detta genom att studera effekten på generell palpationsömhet och fysisk funktion.

Försöket var uppbyggt som en cross-over-studie. Varje hund fick i randomiserad ordning placebo i en vecka och aktiv TENS-behandling i en annan vecka. Under respektive omgång behandlades hundarna 40 minuter varje dag i sju efterföljande dagar med en wash-out-period med två veckor mellan omgångarna. Djurägarna var blindade för när deras hundar fick aktiv behandling eller placebo. Den mekaniska retningströskeln användes som ett mått på generell palpationsömhet och mättes under varje omgång före och inom 30 minuter efter behandling dag 1 och 2, samt ett dygn efter sista behandlingen dag 8. Tre olika smärtformulär användes som mått på fysisk funktion och fylldes i av hundarnas djurägare innan varje omgång, ett dygn efter första behandling vid varje omgång och efter varje omgång (dag 1, 2 och 8).

Resultatet visade inte, varken för mekanisk retningströskel eller för de tre smärtformulären, någon signifikant smärtlindrande effekt av TENS, varken 30 minuter efter första behandling eller efter en hel veckas daglig behandling.

Utifrån arbetets litteraturstudie finns det ett teoretiskt underlag för att TENS skulle kunna vara ett komplement till smärtlindrande behandling av kronisk ledsmärta hos hund. Det här arbetet kunde däremot inte visa på någon signifikant smärtlindrande effekt av TENS jämfört med placebo hos hundar med kronisk ledsmärta (varken 30 minuter efter första behandling eller efter en veckas daglig behandling), detta med avseende på den mekaniska retningströskeln och tre olika smärtformulär där man sökt mäta generell palpationsömhet och fysisk funktion. Det här försöket är en del i en pilotstudie med mycket litet material. Därför behövs mer forskning på området för att säkerhetsställa om TENS är ett lämpligt alternativ för behandling av kronisk ledsmärta hos hund.

,

Chronic joint pain is one of the most common welfare issues of companion dogs and today it is mainly treated by pharmacological means. Unfortunately, there are cases of severe side effects even when using the most common substances, including gastric ulcers, vomiting and diarrhea and liver- and kidney damage. Non-pharmacological alternatives exist but their effects are rarely scientifically tested. Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) is one of these methods and it is already being used within human health care. Studies of TENS has shown that it can reduce chronic joint pain in humans, but few studies have examined the analgesic effect in dogs.

This degree project is part of a pilot study that examined the analgesic effect of TENS in six dogs with chronic joint pain and lameness. The purpose of the study was to evaluate if treatment with TENS can be an alternative to pharmacological pain relief, especially when pharmacological treatment is not tolerated. The aim of this degree project was to, 1) through a literature study describe the mechanisms of TENS and 2) through a clinical study examine the short-term and long-term (cumulative) analgesic effect of TENS in dogs with chronic joint pain, by observing the effect on general palpation tenderness and physical function.

This was a cross-over study that consisted of two treatment periods. By randomization, each dog received placebo for one week and treatment with TENS for another week. During each of the periods, the dogs were treated during 40 minutes every day for seven days, with a wash-out period of two weeks in between. The dog owners were blinded to when their dogs received placebo or TENS treatment. The mechanical nociceptive threshold was used to evaluate general palpation tenderness and was measured during each period before and within 30 minutes after treatment days 1 and 2, and a day after the last treatment on day 8. Three pain questionnaires were used to evaluate physical function and were filled out by the dog owners before each period, a day after the first treatment of each period and after each period (days 1, 2 and 8).

The results did not, neither for mechanical nociceptive threshold nor for the three pain questionnaires, show any significant analgesic effect of TENS, neither 30 minutes after first treatment nor after a whole week of daily treatments.

The literature study of this project has found a theoretical foundation for TENS being used as complement in treatment of chronic joint pain in dogs. Though, the current study could not demonstrate any significant analgesic effect of TENS treatment compared to placebo in dogs with chronic joint pain (neither 30 minutes after the first treatment nor after a week of daily treatment), this with regards to mechanical nociceptive threshold and three different pain questionnaires evaluating general palpation tenderness and physical function. This degree project is part of a pilot study with a very small sample. More research within this area is needed to conclude whether TENS is a reasonable alternative to treat chronic joint pain in dogs.

Main title:Hur påverkar transkutan elektrisk nervstimulering generell palpationsömhet och fysisk funktion hos hundar med kronisk ledsmärta?
Authors:Babra, Anja
Supervisor:Bergh, Anna and Pedersen, Anja
Examiner:Egenvall, Agneta
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:TENS, kronisk ledsmärta, mekanisk retningströskel, smärtformulär
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10984
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10984
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Miscellaneous animal disorders
Language:Swedish
Deposited On:02 Oct 2019 08:11
Metadata Last Modified:01 Mar 2021 00:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics