Home About Browse Search
Svenska


Josefsson, Alicia, 2019. Finns det behov av en ny metod för ID-märkning hos get : vad tycker Sveriges getägare?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
329kB

Abstract

Getter i Sverige har stora problem med sönderslitna öron, infektioner och sårskador som orsakats av den obligatoriska öronmärkningen. Tidigare forskning har visat att alternativa märkningsmetoder exempelvis chipmärkning i nätmagen, ankelband (med eller utan chip) och chipmärkning under hud kan vara bättre märkningar, inte bara för getter utan även för andra djurslag. Läsbarheten på en ID-märkning ska enligt regelverket (International Organization for Standardization (ISO)) uppnå minst 98 % för att vara godkänd. Syftet med detta kandidatarbete var att undersöka hur stor andel av getägarna i Sverige som upplever problem med nuvarande ID-märkning och vilken typ av problem som uppstår med dagens märkningsmetod. Arbetet har även syftat till att förbereda för den praktiska delen av försöket som ska genomföras längre fram. Arbetet består av två delar, en litteraturbakgrund av tidigare forskning och en praktisk försöksdel. Då vissa praktiska moment fick senareläggas på grund av försenad märknings-utrustning består den praktiska delen av en resultatsammanställning av 10 enkätfrågor som skickats ut till Sveriges getägare. Enkätstudien visar att 80 % av de representerade getägarna upplever att den nuvarande öronmärkningen inte fungerar. De problem som är mest förekommande är sönderslitna öron och infektioner där 13 av 25 getägare upplever att de har ett eller båda problemen. En alternativ märkningsmetod som exempelvis ovan nämnda skulle förhoppningsvis kunna ge en förbättrad identifikationssäkerhet med minskad problematik för getter och getägare i Sverige. Sammanfattningsvis visar enkätresultaten att den nuvarande ID-märkningsmetoden för getter inte fungerar och att det finns ett stort behov av alternativa märkningsmetoder för att förbättra identifikationssäkerheten och minska problemen. Mer forskning krävs för att utvärdera andra märkningsmetoder.

,

Goats in Sweden have major problems with worn ears, infections and wound injuries caused by the obligatory ear tags. Previous research has shown that alternative marking methods such as chip markings in the reticulum, ankle straps (with or without chip) and chip marking under the skin can be better markings, not only for goats but also for other animal species. The readability of an ID marking must, according to the International Organization for Standardization (ISO), achieve at least 98% in order to be approved. The purpose of this bachelor thesis was to investigate how many of the goat owners in Sweden are experiencing problems with the current ID marking and what type of problems arise with todays’ marking method. The work has also been aimed at preparing for the practical part of the experiment to be carried out later. The work consists of two parts, a literature review of previous research and a practical test part. When certain practical elements were postponed due to delayed marking equipment, the practical part consists of a compilation of results of 10 questions that have been sent out to Swedish goat owners. The questionnaire survey shows that 80 % of the represented goat owners feel that the current ear marking does not work. The most common problems are worn ears and infections where 13 out of 25 goat owners feel that they have one or both problems. An alternative marking method such as mention above would hopefully provide an improved identification security with reduced problems for goats and goat owners in Sweden. In summary, the survey results show that the current ID marking method for goats does not work and that there is a great need for alternative marking methods to improve the identification security and reduce the problems. More research is needed to evaluate other marking methods.

Main title:Finns det behov av en ny metod för ID-märkning hos get
Subtitle:vad tycker Sveriges getägare?
Authors:Josefsson, Alicia
Supervisor:Högberg, Madeleine
Examiner:Sandberg, Eva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:Bolus, Getägare, ID-märkning, Problem, Öronmärke
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10622
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10622
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:03 Jul 2019 10:22
Metadata Last Modified:05 Jul 2019 11:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics