Home About Browse Search
Svenska


Wictorin, Per, 2019. Skogsvårdsstöd : växande eller igenväxande skogar?. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Economics

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Svensk skog täcker cirka 70 % av landytan och utgör en viktig del av landets sysselsättning, produktionsvärde och kompensation för global uppvärmning. Skogen erbjuder en mångfald av värden såsom klimatsmarta råvaror och produkter. Ett röjningsbehov råder primärt hos landets privata enskilda skogsägare. Föryngringsplikt har gällt sedan 1903 medan krav på röjning varade mellan 1979 – 1993. Skogspolitiken har varit mer reglerande men övergick år 1993 till frihet under ansvar. Sverige har som vision att bli fossilfritt till år 2050. En utökad efterfrågan predikteras av förnyelsebara råvaror och produkter.

Syftet med denna uppsats är att undersöka privata enskilda skogsägares preferenser kring röjning och hur deras motivation och förmåga ter sig med eller utan olika politiska styrmedel. Studien fokuserar på medlemmar hos Skogsägarföreningarna Norra skogsägarna, Norrskog och Mellanskog.

Enkätundersökningen skickades via e-post till 2 705 medlemmar med slumpmässig spridning och en svarsfrekvens på 20 %. Huvudsakligen behandlade enkäten historiska, aktuella och framtida frågor kring röjning. Skogsvårdsstöd antas omfatta både ekonomiska och informativa styrmedel, där hälften ansåg att det ekonomiska RÖJ-bidraget var det viktigaste förslaget. Skogsägarnas främsta mål enligt 89 % av de svarande var att förvalta skogen till kommande generationer, maximera värdetillväxt eller intäkter. Respondenternas associationer till röjning stämde till stor del med litteraturstudierna. Kvinnor bekräftades prioritera informativa styrmedel i större utsträckning än män. Äldre skogsägare bekräftades ha genomgått skogliga utbildningar i större skala jämfört med yngre. Samband uppvisades också vad gällde mer tilltro till den egna förmågan att fatta beslut om röjning om skogsägaren hade en skoglig utbildning.

Slutsatsen i den här studien är att skogsägarna anser att röjning övergripande anses vara en investering snarare än en kostnad. Motivation och förmåga till att röja eller låta röja större andelar av sitt behov skulle öka för majoriteten av de privata enskilda skogsägarna via olika politiska styrmedel.

,

The Swedish forest covers circa 70 % of the land area and represents an important part of the country’s employment, production output and resistance to the greenhouse effect. The forest offers a diversity of values such as climate smart raw materials and products. A need for pre-commercial thinning is primarily required among nonindustrial forest owners. A legal regeneration duty has been valid since 1903 while obligation for pre-commercial thinning lasted between 1979 and 1993. Forest policy has been more regulated until freedom under responsibility was initiated in 1993. Sweden has the vision of being fossil free until 2050. An increased demand for renewable raw material is predicted.

The aim of this thesis was to investigate preferences of pre-commercial thinning among private individual forest owners and how different political instruments affect their motivation and ability of pre-commercial thinning. This study was carried out among members of the forest ownership associations Norra skogsägarna, Norrskog and Mellanskog.

The survey was randomly sent by e-mail to 2 705 participants with a response rate of 20 %. Historical and future issues of pre-commercial thinning were covered in the survey. Support for forest tending assume to include both economic and informative policy instruments. Half of the respondents considered that the pre-commercial thinning subsidy was the most important proposition. The forest owners’ primary goal according to 89 % the respondants was to manage the forest for following generations, maximize value growth or income. The respondents associations of pre-commercial thinning corresponded mainly with literature studies. Women were confirmed to rank informative instruments higher than men. Older forest owners had studied forestry more than younger forest owners. Correlations were also confirmed among the trust in the forest owners’ abilities to make decisions about pre-commercial thinning if they had a forest education.

This this study concludes that the forest owners consider pre-commercial thinning to be associated with an investment rather than a cost. Motivation and ability of pre-commercial thinning would increase among the majority of private non-industrial forest owners with different political instruments.

Main title:Skogsvårdsstöd
Subtitle:växande eller igenväxande skogar?
Authors:Wictorin, Per
Supervisor:Widmark, Camilla
Examiner:Gong, Peichen
Series:Examensarbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsekonomi
Volume/Sequential designation:3
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Economics
Keywords:preferenser, skogspolitik, skogsvård, styrmedel, instruments, forest politics, preferences, silviculture
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10593
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10593
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:01 Jul 2019 12:48
Metadata Last Modified:02 Jul 2019 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics