Home About Browse Search
Svenska


Qvarfort, Anna and Gullev Adlén, Angelica, 2019. Trombocytrik plasma (PRP) som behandlingsmetod av hudsår distalt på hästens ben : en litteraturstudie över framställning ochevidens. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
612kB

Abstract

Hästens ben är mycket utsatta för skador, och hudsår som uppkommer distalt på hästens ben har observerats vara mycket svårläkta. Därför är intresset stort att hitta en behandling som främjar läkningen av hudsår distalt på hästens ben, både ur ett praktiskt och ett ekonomiskt perspektiv.

En potentiell behandling är trombocytrik plasma (PRP). PRP kan appliceras antingen topikalt på ett sår eller via injicering subkutant, eller genom en kombination av dessa metoder. Inom humanvården har det observerats att PRP främjar läkningen av kroniska hudsår. Då förutsättningarna för läkning av kroniska hudsår på människor kan jämföras med förutsättningarna för hudsår distalt på hästens ben, har även hästvården blivit intresserad av användningen av PRP. Dock händer det ibland att användningen av en behandlingsmetod används kliniskt i snabbare takt än vad forskningen kan förse vetenskaplig evidens av behandlingsmetoden.

Detta kandidatarbete i djuromvårdnad syftade till att göra en litteraturstudie över framställningsmetoder av ekvint PRP med fokus på att hitta en metod som är okomplicerad för djursjukskötare att utföra. Syftet var även att undersöka den evidens som finns i dagsläget för PRP som behandlingsmetod, med fokus på behandling av hudsår distalt på hästens ben.

Det framkom att det finns en okomplicerad framställningsmetod för ekvint PRP som använder sig av basal laboratorieutrustning. Dock observerades det även att teorin bakom framställningen av ekvint PRP i dagsläget är bristfällig. Bland annat saknas det vetenskapligt belagda gränsvärden för innehållet i ekvint PRP.

Angående undersökningen av ekvint PRP som behandlingsmetod för hudsår distalt på hästens ben, observerades det att det finns få studier som undersöker effektiviteten och användningen av PRP som behandling. De studier som har utförts har motsägande resultat av användningen av ekvint PRP. Studierna i sig har utförts på mycket olika sätt, vilket gör det svårt att jämföra resultaten.

Sammanfattningsvis finns det i dagsläget indikationer på att ekvint PRP kan vara en effektiv behandlingsmetod för hudsår distalt på hästens ben. Dock behövs fler studier både om framställningsmetoder av ekvint PRP och om ekvint PRP som behandlingsmetod

,

The horse’s legs are highly prone to injuries, and skin wounds that occur on the lower limb of the horse have been observed to be very difficult to heal. Therefore, there is great interest in finding a treatment that promotes the healing of skin wounds on the distal part of the horse's legs, from both a practical and an economic perspective.

A potential treatment is platelet rich plasma (PRP). PRP can be administered either by topical application on a wound or by subcutaneous injections, or by a combination of these techniques. It has been observed in treatments of humans that PRP promotes the healing of chronic skin wounds. Since the conditions for healing chronic skin wounds on humans are comparable to the conditions for skin wounds on the lower limb of the horse, the use of PRP has also become a topic of interest for the horse care profession. However, sometimes treatment methods are clinically implemented before scientific evidence for the efficacy of the treatment method can be provided.

This bachelor thesis in animal nursing was aimed at making a literature study on manufacturing methods of equine PRP, focusing on finding a technique that is uncomplicated for veterinary nurses to perform. The aim was also to investigate the present evidence behind the treatment methods, focusing on distal skin wounds on the horse’s legs.

It was found that there is an uncomplicated production method for equine PRP using basic laboratory equipment. However, it was also observed that the theory behind the production of equine PRP is currently inadequate. Among other things, there is no scientifically covered bounds for the content of equine PRP.

Regarding the study of equine PRP as a treatment method for skin wounds on the distal part of the horse’s leg, it was observed that few studies currently exist that investigates the effectiveness and use of this treatment. The few studies that have been performed have yielded contradictory results from the use of equine PRP. The studies themselves have been performed in very different ways, which makes it difficult to compare the results of the studies.

In summary, there is currently indications that equine PRP could be an effective treatment method for skin wounds on the lower limb of the horse. However, more studies are needed both on production methods of equine PRP and on equine PRP as a treatment method.

Main title:Trombocytrik plasma (PRP) som behandlingsmetod av hudsår distalt på hästens ben
Subtitle:en litteraturstudie över framställning ochevidens
Authors:Qvarfort, Anna and Gullev Adlén, Angelica
Supervisor:Löfqvist, Ninnie
Examiner:Olsén, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:häst, sår, hudsår, sårläkning, distalt på hästens ben, behandlingsmetod, trombocytrik plasma, PRP, framställningsmetoder, evidens
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10575
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10575
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:27 Jun 2019 14:30
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 13:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics