Home About Browse Search
Svenska


Strandberg, Anna and Lilja, Sara, 2019. Kroniska sår hos hund och katt : sårvårdsåtgärder, uppkomst och komplikationer. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
512kB

Abstract

Sårvård är ett viktigt område för djursjukskötare då de har regelbunden patientkon-takt och ansvar för utförandet av sårvården. För att uppnå optimal sårvård är kunskap om allmän sårläkning, hur sårbedömning utförs samt sårvårdsåtgärder för olika typer av sår viktigt för en djursjukskötare. Fokus bör även vara på att skapa god compliance från djurägaren. Målet med optimal sårvård är att skapa bra förutsättningar för sårläkning, förebygga uppkomst av infektion, minska smärta hos djuret samt återfå ursprunglig funktion i vävnaden. Sår som inte visar tecken på läkning inom 3–6 veckor trots adekvat behandling definieras som kroniska eller svårläkta sår.

Syftet med studien var att beskriva uppkomsten av och läkningsförloppet vid kroniska sår hos hund och katt samt behandlingsstrategier utifrån tillgänglig vetenskap-lig litteratur. Studien har även för avsikt att klargöra vilka sårvårdsåtgärder som används på Universitetsdjursjukhusets smådjursklinik i Uppsala (UDS) vid kroniska sår och huruvida det finns vetenskaplig evidens för sårvårdsåtgärderna.

Inledningsvis gjordes en granskning av vetenskaplig litteratur inom området för att få en bakgrund till ämnet. En retrospektiv journalsökning UDS utfördes. Utifrån de-finitionen ”svårläkta sår som inte visat tecken på läkning inom 3–6 veckor trots sårvårdsåtgärder” valdes totalt fem patientfall ut och innefattade tre hundar och två katter. De parametrar som studerades var de sårvårdsåtgärder som vidtagits vid respektive fall, bakomliggande orsaker till det kroniska sårets uppkomst samt eventuella komplikationer som uppstod.

Sårläkningsprocessen består av tre olika faser som är inflammationsfas, reparationsfas samt remodelleringsfas. Kroniska sår har en tendens att stanna i inflammat-ionsfasen. Stadierna i sårläkningen gynnas av olika typer av förband, därför är det viktigt att göra en ny bedömning vid varje såromläggning. Förbanden bör ha egen-skaper som förebygger infektion och skapar en fuktig sårmiljö för optimal sårläkning.

Kroniska sår på hund och katt är ovanligt. Såren kan uppkomma var som helst på kroppen och kan associeras med främmande kroppar, neoplasi, lokala infektioner samt immunosuppression. Även metaboliska sjukdomar såsom diabetes mellitus och hypotyroidism kan leda till kroniska sår. Hög ålder och övervikt kan vara bidragande faktorer. Orsaken till ett kroniskt sårs fördröjda läkning är viktigt att fastställa för att kunna behandla såret på ett korrekt sätt.

Journaltexterna visade på varierade sårvårdsåtgärder. De behandlingsstrategier som det hittades evidens för i litteraturen var vakuumterapi, sårgel (Hydrogel), hyd-rokolloidförband, antimikrobiellt förband (medicinsk manukahonung) samt icke vid-häftande skumförband (Allevyn). Vid kroniska sår som inte läker trots lämpliga be-handlingsåtgärder kan amputation eller avlivning vara nödvändigt.

,

Wound management is an important area of knowledge for the veterinary nurse due to regular contact with patients and responsibility for wound care. To achieve optimal wound care, the veterinary nurse should be knowledgeable about general wound management, how to evaluate wounds and how to properly care for different types of wounds. Focus should also be on achieving good compliance. The aim of wound management is to create the optimal conditions for wound healing, prevent infection, reduce pain and regain the original function of the tissue. Wounds that not show signs of healing for 3-6 weeks despite adequate wound treatment are defined as chronic or slow-healing ulcers.

The aim of this study was to describe the cause and healing process of chronic ulcers in dogs and cats as well as treatment strategies based on available studies. Another aim of this study is to clarify which wound management protocols are used in the University Small Animal Hospital (UDS) in the management of chronic ulcers and if there is scientific evidence for these protocols.

Initially a review of the scientific literature available was performed in order to obtain background information about the subject. A retrospective search of medical records from UDS was carried out. Based on the definition “slow-healing wounds that has not shown signs of healing for 3-6 weeks despite adequate wound treatment”, five cases were selected, including three dogs and two cats. Variables studied in each case included wound management, underlying causes of the chronic ulcers and com-plications.

The wound healing process consist of the inflammatory phase, the proliferative phase and the remodelling phase. Chronic ulcers usually stay in the inflammatory phase. The stages of wound healing benefit from different types of dressings and a new evaluation of the wound should be made every time the dressing is changed. The dressing should prevent infection and provide a moist environment to achieve opti-mal wound healing.

Chronic ulcers are rare, can occur anywhere on the body and can be associated with foreign bodies, neoplasia, local infections and immunosuppression. Metabolic diseases such as diabetes mellitus and hypothyroidism can also cause chronic ulcers. Old age and obesity can be contributing factors. The reason behind the delayed wound healing need to be established to achieve optimal wound healing.

The medical records showed various wound management procedures. Procedures supported by scientific evidence were vacuum therapy, wound gel (Hydrogel), hy-drocolloid dressings, antimicrobial dressing (manuka honey) and non-adhesive foam dressing (Allevyn). If the chronic wound does not show signs of healing despite ad-equate treatment, amputation or euthanasia could be necessary.

Main title:Kroniska sår hos hund och katt
Subtitle:sårvårdsåtgärder, uppkomst och komplikationer
Authors:Strandberg, Anna and Lilja, Sara
Supervisor:Olsén, Lena
Examiner:Hammarberg, Ann
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:kroniska sår, hund, katt, sårvårdsåtgärder, sårläkning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10570
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10570
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:27 Jun 2019 13:47
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 13:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics