Home About Browse Search
Svenska


Henriksson, Elina and Lidén, Jennifer, 2019. Förekomsten av postoperativa sårinfektioner hos hundar efter TPLO. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
582kB

Abstract

Ruptur av det främre korsbandet är den vanligaste ortopediska skadan hos hund (Davis 2009). Tibial plateau levelling osteotomy (TPLO) är en av de vanligaste operationsmetoderna för att åtgärda den här typen av skada (Stine, Odum & Mertens 2018). Det finns flera komplikationer som kan uppstå efter TPLO, exempelvis infektion, fraktur av tibia eller bristande funktion av implantatet (Piermattei, Flo & DeCamp 2006). Postoperativa sårinfektioner kan medföra negativa konsekvenser för djuret så som förlängd återhämtning och smärta samt extra kostnader för djurägaren. (Frey et al. 2010). Syftet med det här arbetet var att undersöka förekomsten av postoperativa sårinfektioner efter TPLO utförda på Universitetsdjursjukhuset i Uppsala (UDS) under åren 2014-2018. Sedan jämfördes förekomsten med publicerade studiers resultat. Ytterligare ett syfte var att undersöka om hypotermi och förlängd anestesitid kunde påvisas som riskfaktorer till utvecklandet av postoperativa sårinfektioner.

Sextionio patientjournaler studerades retrospektivt. Av de här fallen exkluderades två stycken. Inklusionskriterierna var att operationen skulle ha utförts under 2014-2018 och en eventuell postoperativ sårinfektion skulle ha uppstått inom 90 dagar. Hunden skulle dessutom inte ha genomgått en tidigare knäledsoperation, där någon form av implantat lämnats kvar, på samma knä som en TPLO sedan utfördes på.

Resultatet från det här arbetet var att 8 postoperativa sårinfektioner uppstod efter 67 TPLO (12 %, CI 0,06-0,22). Av de här fallen var det 2 som klassificerades som ytliga, 1 som djup och övriga 5 som intraabdominell/organinfektioner. I 1 av 8 fall opererades implantatet bort inom 90 dagar och odling på implantatet visade tillväxt av meticillinrestistent Staphylococcus pseudintermedius (MRSP). Totalt uppstod 16 andra postoperativa komplikationer förutom de 8 fall som räknades som infektioner. Medelvärdet på den lägsta kroppstemperaturen som registrerades var 36,5°C. Medellängden på anestesitiden, från induktion till extubering, var 296 minuter. Inget samband kunde påvisas mellan hypotermi respektive förlängd anestesitid och ökad risk för postoperativa sårinfektioner. Urvalet i det här arbete var dock litet och en del information saknades i journalerna vilket medförde att inga säkra slutsatser kunde dras. Det kan även hända att infektionsförekomsten blev felaktig. Eftersom några djurägare valde att göra återbesök på andra kliniken än UDS fanns en risk att sårinfektioner upptäcktes där istället. Det var också möjligt att postoperativa sårinfektioner uppstod efter det bestämda tidsintervallet på 90 dagar. I de studier som resultatet jämfördes med var infektionsförekomsten efter TPLO mellan 0,94 % (Stine, Odum & Mertens 2018) och 8,4 % (Frey et al. 2010; Lopez et al. 2018).

,

Rupture of the cranial cruciate ligament is the most common orthopaedic injury in dogs (Davis 2009). Tibial plateau levelling osteotomy (TPLO) is the most commonly used procedure for managing this kind of injury (Stine, Odum & Mertens 2018). Several complications can arise after TPLO, for example infection, tibial fracture or insufficient function of the implant (Piermattei, Flo & DeCamp 2006). A surgical site infection (SSI) can result in negative consequences such as prolonged recovery and pain for the animal and increased expenses for the owner (Frey et al. 2010).

The aim of this study was to analyse the incidence of SSI in dogs that underwent TPLO at the Swedish veterinary teaching hospital (UDS) during 2014-2018. The incidence was then compared to findings in the literature. An additional purpose was to investigate whether hypothermia and prolonged duration of anaesthesia were risk factors for developing SSIs. Sixty-nine medical records were studied retrospectively. Two of these cases were excluded from the study. The criteria for inclusion were that the surgery should have been performed during 2014-2018 and any SSI should have arisen within 90 days. Furthermore, the dog should not have undergone any previous surgery, where an implant was used, on the same stifle where the TPLO was later performed.

The result from this study was that 8 SSIs were discovered after 67 TPLO (12%, CI 0,060,22). Two of these cases were classified as superficial, 1 as deep and the other 5 as organ/space infections. In 1 out of 8 cases the implant was removed within 90 days after surgery and methicillin-resistant Staphylococcus pseudintermedius (MRSP) was isolated from the implant. Except for the 8 infections there were a total of 16 other postoperative complications. The mean of the lowest recorded body temperature was 36,5°C. The mean duration of anaesthesia, from induction to extubation, was 296 minutes. No association was found between hypothermia or prolonged duration of anaesthesia and an increased risk for developing an SSI. However, the sample population in this study was small and some information was missing from the medical records which resulted in uncertain conclusions. The incidence of infection could also be incorrect. SSIs could have been discovered in other clinics than UDS as some of the owners decided to do the postoperative follow-up there. SSIs could also have developed later than 90 days, which was the predetermined time interval. In the literature, which this result was compared to, the incidence of SSI after TPLO was between 0,94% (Stine, Odum & Mertens 2018) and 8,4% (Frey et al. 2010; Lopez et al. 2018).

Main title:Förekomsten av postoperativa sårinfektioner hos hundar efter TPLO
Authors:Henriksson, Elina and Lidén, Jennifer
Supervisor:Johansson, Todd
Examiner:Löfqvist, Ninnie
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:Tibial plateau levelling osteotomy, postoperativ sårinfektion, främre korsbandsruptur, hypotermi, anestesilängd, TPLO, hund, djuromvårdnad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10571
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10571
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Miscellaneous animal disorders
Language:Swedish
Deposited On:27 Jun 2019 13:54
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 13:56

Repository Staff Only: item control page