Home About Browse Search
Svenska


Abrahamsson, Caroline and Johansson, Sandra, 2019. Farmakokinetiska egenskaper hos dexmedetomidin som CRI under generell anestesi på häst. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
557kB

Abstract

Det här är en prospektiv, experimentell studie med syfte att undersöka dexmedetomidins farmakokinetiska egenskaper. Studien gjordes på sex hästar som genomgick generell anestesi och fick constant rate infusion (CRI) med dexmedetomidin. Studien gjordes vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Campus Ultuna i Uppsala under vintern 2018.

Mortalitetsgraden hos hästar som genomgår generell anestesi är högre än hos djur som hund och katt. Den högre mortalitetsgraden är förknippad med hästens tyngre kroppsvikt och den svåra utmaningen att bibehålla god cirkulation och syresättning under anestesi. Att genom god monitorering upptäcka och åtgärda komplikationer under narkosen utgör en stor del av djursjukskötarens roll i operationssalen. Att alltid arbeta för att förbättra narkossäkerheten för djuren är viktigt ur ett etiskt perspektiv. Riskerna med anestesi är svåra att utesluta helt men kan reduceras genom att välja adekvat anestesimetod och ett anpassat anestesiprotokoll.

Det finns få studier gjorda på häst gällande dexmedetomidinets farmakokinetiska effekter. Idag finns det i Sverige inga godkända läkemedel innehållande dexmedetomidin för användning på häst. Nya studier tyder på att det finns fördelar rörande narkoskvalitet med att använda dexmedetomidin som komplement under generell anestesi.

Den här studien ämnade att undersöka dexmedetomidinets farmakokinetiska egenskaper. Substansen hade i studien en snabb halveringstid (31,9 minuter ± 6,9), vilket var förväntat då tidigare studier kommit fram till liknande resultat. Studien undersöker även de cirkulatoriska parametrarna, hjärtfrekvens och blodtryck, och hur de påverkas av koncentrationsnivån av dexmedetomidin i plasman. Ett samband mellan hjärtfrekvens och dexmedetomidinkoncentrationen i plasman kunde påvisas. En låg koncentration av dexmedetomidin var förenat med hög hjärtfrekvens och en hög koncentration av dexmedetomidin med en låg hjärtfrekvens. Inget signifikant samband gick att påvisa mellan blodtryck och dexmedetomidinkoncentrationen i plasman i den här studien. Dock går det inte att utesluta att ett samband kan finnas och ytterligare studier med andra metoder än den som användes i den här studien rekommenderas.

Slutsatsen är att dexmedetomidin som CRI kan vara ett bra komplement under narkos. Den korta halveringstiden gör dosen lättjusterad. Studien visade även att bolus inte var nödvändigt för att komma upp i verksamma koncentrationsnivåer snabbt. Dexmedetomdin lämpar sig utmärkt för CRI tack vare sina farmakokinetiska egenskaper och är ett säkert alternativ att använda under generell anestesi.

,

This is a prospective, experimental study with the aim to investigate the pharmacokinetic properties of dexmedetomidine. The study included six horses undergoing general anaesthesia and were administrated with a constant rate infusion (CRI) of dexmedetomidine. The study was performed at the Swedish University of Agricultural Sciences at Campus Ultuna in Uppsala during the winter of 2018.

The mortality rate in horses during general anaesthesia is higher than in animals like dogs and cats. The higher mortality rate is associated with the greater bodyweight and the difficult challenge to maintain good circulation and saturation. An important part of the veterinary nurse’s role during surgery is to detect and adjust complications through good monitorisation. It’s important to always work and develop the safety of the animals undergoing anaesthesia from an ethic point of view. The risks during anaesthesia are hard to exclude completely but can be reduced through adequately chosen anaesthesia methods and a customized anaesthetic protocol.

There is a limited amount of studies performed on horses and the pharmacokinetic effects of dexmedetomidine. In Sweden there are currently no approved drugs that contains dexmedetomidine destined for use in horses. New studies imply several advantages regarding the quality of the anaesthesia when dexmedetomidine is used as a complement.

This study aimed to investigate the pharmacokinetic properties of dexmedetomidine. The substance had a short half-life in this study (31,9 minutes ± 6,9), as expected since earlier studies had similar results. The study also examines the circulatory parameters, heart rate and blood pressure, and how they are affected by the concentration level of dexmedetomidine in the plasma. A relation between the heart rate and the concentration level of dexmedetomidine were established. A low concentration level of dexmedetomidine was equivalent to a higher heart rate and a high concentration of dexmedetomidine with a low heart rate. No significant relation between blood pressure and the concentration level of dexmedetomidine could be established in this study. However, it is not possible to exclude the existence of this relation and further studies with other methods than the one used in this study are recommended.

The conclusion is that dexmedetomidine as a CRI can be a good complement during anaesthesia. The short half-life makes the dose easy to adjust. It also showed that a bolus dose wasn’t necessary to reach efficient concentration levels fast. Thereby, dexmedetomidine works great as a CRI thanks to its pharmacokinetic properties and is a safe alternative to utilize during general anaesthesia.

Main title:Farmakokinetiska egenskaper hos dexmedetomidin som CRI under generell anestesi på häst
Authors:Abrahamsson, Caroline and Johansson, Sandra
Supervisor:Olsén, Lena
Examiner:Smedberg, Klara
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:dexmedetomidin, CRI, bolus, anestesi, häst, farmakokinetik, hjärtfrekvens, blodtryck
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10561
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10561
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:26 Jun 2019 11:18
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 13:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics