Home About Browse Search
Svenska


Lund, Caitlin and Söderquist, Nicole, 2019. Kunskaper och erfarenheter kring råfoder hos djursjukhuspersonalen. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
525kB

Abstract

Råfoder är en form av utfodring till både hund och katt som under senare år märkbart har ökat i trend. Utfodringsformen innebär att innehållet varken tillagas eller värme-behandlas innan det utfodras till djuren. Ämnet råfoder skapar diskussioner då både fördelar och nackdelar som uttrycks kring råfoder kan ha bristfällig evidens och vara av mer anekdotisk karaktär. Förespråkarna anser att råfoder är det mest naturliga fo-der en hund eller katt kan få och ett återkommande argument är hundens och vargens nära släktskap även om det finns studier som påvisar att deras respektive matsmältningssystem numera skiljer sig åt.

Syftet med detta arbete var att undersöka vilka självupplevda kunskaper och erfarenheter som finns kring råfoder hos personal på två olika djursjukhus i Sverige ef-tersom nutrition är en viktig del av patienternas hälsa och därmed en stor del av djursjukvården. Kunskapsläget kan med fördel utredas då det är viktigt att personal på djursjukhus är uppdaterade kring olika utfodringsrutiner. Detta för att personalen enigt ska kunna ge professionella och evidensbaserade rekommendationer. Vidare undersöktes även skillnader mellan de olika yrkeskategorierna. Studien bestod av en enkätundersökning som skickades ut till de två djursjukhusen. En litteraturöversikt skrevs som komplement till studien. De vetenskapligt dokumenterade fördelar som finns kring råfoder är bland annat förbättrad munstatus samt potentiellt förändrad immunstatus. De vetenskapligt dokumenterade nackdelar som finns kring råfoder är bland annat innehåll av zoonotiska patogener, obalans i näringsämnen samt risk för främmande kroppar i gastrointestinalkanalen.

För att kunna besvara enkäten behövde respondenterna känna till råfoder. Totalt analyserades 52 enkätsvar. Den största skillnaden mellan yrkesrollerna som kunde ses i enkätstudien var att de legitimerade veterinärerna, de legitimerade djursjukskö-tarna och övrig personal såg mer negativt på råfoder medan djurvårdarna var mer positivt inställda till råfoder. Djurvårdarna var den enda yrkesgrupp som var villiga att ge sina egna djur råfoder samt rekommendera råfoder till djurägarna. Alla yrkes-roller var överens om att de största riskerna med råfoder var kontamination med E. coli., Salmonella spp. etc.

Resultat från enkäten visade att alla yrkesgrupperna ansåg att de har för lite kunskaper om råfoder, med undantag för gruppen övrig personal där sammansättningen var mer kluven. Hälften av den övriga personalen ansåg att de har tillräckliga kun-skaper kring råfoder, medan den andra hälften ansåg att de har otillräckliga kun-skaper. Erfarenheten var varierande, där majoriteten av djurvårdarna var mer positivt inställda till råfoder och resterande yrkesgrupper var mer kritiskt inställda.

,

Raw food is a form of nutrition for both dogs and cats, a trend which has increased significantly in recent years. This type of feed means that the contents are neither cooked nor heat treated before being fed to the animals. The subject of raw food creates discussions as both the advantages and disadvantages expressed about raw food can have inadequate evidence and be of a more anecdotal nature. The advocates believe that raw food is the most natural feed a dog or cat can get and a recurring argument is that dog's and wolf's have a close kinship, even though there are studies that show that their respective digestive systems actually differ.

The purpose of this study was to investigate the self-perceived knowledge and ex-periences that exist around raw food with staff at two different animal hospitals in Sweden, as nutrition is an important and large part of animal health care. The state of knowledge can advantageously be investigated as it is important that staff in animal hospitals are updated about different feeding routines as they should be able to pro-vide professional and evidence-based recommendations. Furthermore, experience and knowledge between staff from different professions were also examined. The study consisted of a questionnaire that was sent out to the two animal hospitals. A literature review was written as a supplement to this study. The scientifically docu-mented benefits of raw food include improved oral status as well as potentially im-proved immune status. The scientifically documented disadvantages that exist around raw food include contamination with zoonotic pathogens, an imbalance in nutrients and the risk of foreign bodies in the gastrointestinal tract.

In order to be able to answer the questionnaire, there was a requirement question to ensure that the respondents were knowledgeable in the area of raw food. In total, 52 responses were analysed. The biggest difference between professions in the ques-tionnaire study was that the veterinarians, the legitimate animal nurses and other staff looked more negatively on raw food, while the animal care providers were more pos-itive towards raw food. The animal care providers were the only professional group who were willing to give their own animals’ raw food and recommend raw food to the animal owners. All professions agreed on that the biggest risks with raw food were possible contamination with E. coli, Salmonella spp. etc.

The results of the survey showed that all the professional groups felt that they had too little knowledge about raw food, with the exception of other staff where the com-position of the group was more heterogeneous. Half of the other staff felt that they had sufficient knowledge, while the other half felt that they had insufficient knowledge of raw food. The experience varied, with the majority of the animal care providers being more positive about raw food, and the remaining professions were more critical.

Main title:Kunskaper och erfarenheter kring råfoder hos djursjukhuspersonalen
Authors:Lund, Caitlin and Söderquist, Nicole
Supervisor:Gille, Sanna
Examiner:Söder, Josefin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:råfoder, hund, katt, djursjukhuspersonal, kunskaper, erfarenheter, djuromvårdnad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10559
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10559
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:26 Jun 2019 11:12
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 13:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics