Home About Browse Search
Svenska


Häggmark, Sofie and Palm, Sofia, 2019. Marsvinet som patient : omvårdnad och förberedande beteendeträning. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
485kB

Abstract

Intresset för och ägandet av exotiska sällskapsdjur ökar varje år och därmed ökar även be-hovet av djursjukvård anpassad till dessa djurslag. Trots detta berörs exotiska sällskapsdjur väldigt lite i Sveriges djursjukskötarutbildning. Marsvinet är den näst populäraste arten inom kategorin exotiska sällskapsdjur och denna blir gärna sammanslagen med andra arter av gna-gare i litteratur och studier. Bristande inlärning under utbildningen, tillsammans med det faktum att detta är ett populärt sällskapsdjur, gav idén att göra en sammanställning av några av de omvårdnadsåtgärder som kan utföras på marsvin på en djurklinik. Syftet blev därmed att göra en sammanställning baserad på vetenskaplig litteratur som kan öka kompetensen hos blivande och yrkesverksamma djursjukskötare. Omvårdnadsåtgärderna valdes utifrån den mängd vetenskaplig litteratur som gick att finna.

Resultatet visade att marsvinet på många sätt är ett komplicerat djurslag att hantera inom djursjukvården. Det har en speciell anatomi jämfört med andra gnagare och blir väldigt lätt stressat av många moment. Detta gör att personalen måste vara kompetent för att kunna erbjuda bästa möjliga vård. Djursjukskötare måste ta hänsyn till marsvinets fysiologi, stor-lek, kroppsbyggnad och beteende för att kunna utforma optimal patientomvårdnad. Detta främjar marsvinets välmående samt ger diagnostiskt användbara resultat.

För många av omvårdnadsåtgärderna krävs särskild immobilisering eller positionering av marsvinet vilket kräver noggrann förberedelse. Djurhälsopersonal måste även veta om mars-vinets tillstånd behöver stabiliseras innan vidare undersökning, alternativt om sedering eller narkos krävs inför en omvårdnadsåtgärd. Då omvårdnad av detta djurslag kan vara relativt utmanande har författarna strävat efter att belysa hur den kan underlättas för patient såväl som för personal.

Författarna hade även en ambition att studera positiv beteendeträning som möjlighet att förbereda marsvin inför ett veterinärbesök. Positiv träning/förstärkning innebär att djuret belönas för korrekt utfört beteende. Beteendeträning har påvisats ha många fördelar för friska djurs välfärd och bör därmed ha en ännu större betydelse när djuret blir sjukt. Vid sjukdom sker en stor miljöförändring med många främmande intryck ur marsvinets perspek-tiv. Den stress som detta orsakar kan förebyggas med positiv beteendeträning vilket stöds av vetenskaplig litteratur med djuromvårdnad i fokus.

Slutligen har en diskussion förts om hur marsvinet som patient innebär vissa utmaningar men som med rätt kunskap blir lättare att bemästra. Samtidigt har denna litteraturstudie på-visat ett behov av framtida forskning. Omvårdnad av marsvin bör granskas på nytt och ut-vecklas i den riktning som vetenskapen visar.

,

The interest and ownership of exotic species is increasing constantly and hence there is an increasing need of medical care suited for these species. Despite this, exotic animals are not mentioned a lot in the Swedish bachelor’s program in veterinary nursing. Guinea pigs are the second most popular exotic pet species and are commonly grouped together with other rodents in literature and studies. The lack of education of this species, along with the fact that this is a popular pet, gave the idea of making a compilation of some of the nursing procedures that may be performed in the veterinary practice. Therefore, the aim of this thesis was to make a compilation based on scientific literature to increase the competence of veterinary nurses. The nursing procedures were chosen from what amount of literature was available on the subject.

The results showed that the guinea pig in many ways is a complicated animal to handle in the veterinary practice. It has a different anatomy compared to other rodents and is very easily stressed by many procedures performed in the clinic. It is therefore important that the personnel have the competence in order to give the best possible veterinary care. Many of the procedures require immobilization or a particular positioning of the guinea pig and this needs to be prepared thoroughly. Veterinarians and veterinary nurses must also know whether the state of the guinea pig must be stabilized prior to further examination, or if sedation or anesthesia is required before a procedure. As the care of guinea pigs often is quite challenging, the authors sought to illustrate how to facilitate this both for the patient and the personnel.

In addition, the authors had the ambition to study positive behavioral training as an opportunity to prepare guinea pigs for a veterinary visit. Positive training or positive reinforcement means that the animal is rewarded when performing correct behavior. Behavioral training has been shown to have many benefits for the welfare of healthy animals and should thus have an even greater importance when the animal becomes sick. In the case of illness, a major environmental change occurs with many foreign impressions from the guinea pig’s perspective. The stress that it causes can be prevented with positive behavioral training, which is supported by scientific literature with animal care in focus.

Lastly there has been a discussion as to how the guinea pig as a patient can cause certain challenges, but that these will be easier to overcome with the correct knowledge. This literature study also demonstrated the need of future research. The care and nursing of guinea pigs should be reviewed and further developed according to the results of science.

Main title:Marsvinet som patient
Subtitle:omvårdnad och förberedande beteendeträning
Authors:Häggmark, Sofie and Palm, Sofia
Supervisor:Löfqvist, Ninnie
Examiner:Olsén, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:marsvin, omvårdnad, djursjukvård, djursjukskötare, beteendeträning, förstärkning, stress, narkos, hantering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10564
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10564
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:27 Jun 2019 08:34
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 13:56

Repository Staff Only: item control page