Home About Browse Search
Svenska


Ullsten, Angelika and Braun, Caroline, 2019. Katten på polikliniken : en jämförelse mellan CFC-ackrediterade och icke ackrediterade kliniker. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
937kB

Abstract

Katten är idag ett vanligt sällskapsdjur men inte en lika vanlig patient på kliniken. En anledning till det är att många kattägare upplever flertalet svårigheter med att ta sin katt till en klinik. För att förbättra kattens välmående har International Society of Feline Medicine (ISFM) skapat ett program där kliniker kan ansöka om att bli ackrediterade “Cat Friendly Clinic” (CFC), eller kattvänlig klinik. Krav ställs på anpassningar av lokaler, utrustning och hantering för att ackreditering ska uppnås.

En litteraturöversikt visade att katter är unika i hur de uppfattar sin omgivning och att miljön bör anpassas därefter. Det är viktigt att både personal och kattägare hanterar katten på ett respektfullt och artanpassat sätt för att katten ska vara så stressfri som möjligt i samband med besöket.

Den genomförda enkätstudien syftade till att jämföra CFC-ackrediterade och icke ackrediterade kliniker i Sverige, med avseende på åtgärder som vidtagits för att förbättra kattens klinikbesök. Enkäten besvarades av 20 st CFC-ackrediterade kliniker och nio st icke ackrediterade kliniker. Resultatet av studien tyder på att CFC-ackrediterade kliniker har genomfört fler anpassningar och visar ett större intresse för att utbilda sin personal inom området.

Författarna till detta kandidatarbete ville belysa ämnet katthantering på klinik. På grund av enkätstudiens begränsade storlek går det inte att avgöra om resultaten speglar de verkliga förhållandena på svenska kliniker idag. Trots det tyder litteraturöversikten på att de anpassningar som CFC-ackrediterade kliniker har genomfört kan ge ett ökat välmående för katten i samband med ett klinikbesök.
Nyckelord: katt, hantering, stress, CFC-ackrediterad, icke ackrediterad

,

The cat is a common pet nowadays but not a frequent patient in the clinic. One reason for this is that many cat owners experience several difficulties in taking their cat to the clinic. To improve the cat's well-being, the International Society of Feline Medicine (ISFM) has created a program where clinics can apply to become an accredited "Cat Friendly Clinic" (CFC). Requirements are made for adaptations of premises, equipment and handling to achieve accreditation.

The literature review shows that cats are unique in how they perceive their surroundings and the environment should be adapted accordingly. It is important that both staff and cat owners handle the cat in a respectful manner, specifically tailored for cats so that the cat is as stress-free as possible in connection with the visit.

The survey conducted was aimed at comparing CFC-accredited and non-accredited clinics in Sweden, with regard to measures taken to improve the cat's visit at the clinic. A questionnaire was answered by 20 CFC-accredited clinics and nine non-accredited clinics. The results of the study indicate that CFC-accredited clinics have implemented more adaptations and they also show a greater interest in educating their staff about this subject.

The authors of this bachelor thesis wanted to highlight the subject of cat management at the clinic. Due to the limited size of the survey, it is not possible to determine if the results reflect the true conditions in Swedish clinics today. Despite this, the literature review suggests that the adaptations that CFC-accredited clinics have implemented can provide an increased well-being for the cat in connection with a visit to the clinic.
Keywords: cat, handling, stress, CFC-accredited, non-accredited

Main title:Katten på polikliniken
Subtitle:en jämförelse mellan CFC-ackrediterade och icke ackrediterade kliniker
Authors:Ullsten, Angelika and Braun, Caroline
Supervisor:Hammarberg, Ann
Examiner:Bergh, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:katt, hantering, stress, CFC-ackrediterad, icke ackrediterad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10547
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10547
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:25 Jun 2019 11:55
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 13:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics