Home About Browse Search
Svenska


Berglund, Johanna and Blom, Nadya, 2019. Syresättning hos kaniner under anestesi vid vård av munhålan : ventral respektive dorsal positionering med oxygentillförsel via syrgasgrimma. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
692kB

Abstract

En av de vanligaste orsakerna till att sällskapskaniner är i behov av veterinär-medicinsk vård är problem i munhålan. För att kunna genomföra kliniska undersök-ningar och behandlingar i munhålan på kaniner krävs ofta generell anestesi. Den spe-cifika anatomin och fysiologin hos kaniner kan göra anestesi till ett riskfyllt moment. En vanligt förekommande anestesirelaterad komplikation är hypoxemi. För att minska risken för hypoxemi under anestesi anses oxygentillförsel vara en viktig omvårdnadsåtgärd. Åtskilliga metoder finns tillgängliga för oxygentillförsel av vilka merparten vid applikation förhindrar åtkomst av munhålan. Ett syfte med detta kandidatarbete var att undersöka om oxygentillförsel via syrgasgrimma kan vara ett alternativ för att förbättra syresättningen hos kaniner under anestesi vid vård av mun-hålan. Utöver oxygentillförsel har val av positionering under anestesi påståtts ha be-tydelse för syresättningsförmågan. Ett andra syfte med studien var således att under-söka huruvida ventral respektive dorsal position har en inverkan på syresättningen hos kaniner.

Tio kaniner av rasen New Zealand White genomgick anestesi via administrering av ketamin, dexmedetomidin och butorfanol. Samtliga kaniner placerades i ventral och dorsal position, med och utan oxygentillförsel via syrgasgrimma. Syrgasgri-mman som användes var ursprungligen framtagen för pediatrisk oxygenbehandling inom humanmedicin. Övervakningsparametrarna syresaturation, hjärtfrekvens, and-ningsfrekvens, rektal temperatur samt invasivt blodtryck registrerades i ett försöks-protokoll. Vidare insamlades totalt fyra arteriella blodgasprover per kanin. För att efterlikna en klinisk situation användes under studien instrument som är vanligt förekommande vid vård av munhålan på kanin. Insamlade datamaterial samman-ställdes i Excel och analyserades via statistikprogrammet GraphPad Prism. Medianen samt lägsta och högsta värde beräknades för samtliga parametrar och Wilcoxons teckenrangtest användes med en signifikansnivå satt till <0,05. För utvärdering av kaninernas syresättning användes framförallt mätvärden för det partiella syretrycket och syresaturationen i arteriellt blod.

Trots viss individuell variation kunde en signifikant förbättrad syresättning obser-veras vid oxygentillförsel via syrgasgrimma. Följaktligen blir slutsatsen att syrgas-grimmor kan vara funktionella för oxygentillförsel till kaniner under anestesi i sam-band med vård av munhålan. En ökad risk för hypoxemi kopplad till ventral eller dorsal positionering kunde inte påvisas i denna studie. Resultatet tyder på att valet mellan dessa positioner inte har en signifikant betydelse för syresättningen i den ak-tuella situationen.

,

One of the most common reasons for pet rabbits to require veterinary care is problems related to the oral cavity. Examinations and treatments in the oral cavity of rabbits often requires general anaesthesia. Due to the distinctive anatomical and physiologi-cal features of the rabbit, anaesthesia may involve great risks. Hypoxemia is a com-plication with high occurrence during anaesthesia. To reduce the risk of hypoxemia during anaesthesia it is considered important to administer oxygen. Oxygen supple-mentation for rabbits can be administered in several ways, of which many prohibit access to the oral cavity. One purpose of this bachelor thesis was to explore if oxygen supplementation by nasal cannula is a sufficient alternative to enhance oxygenation in rabbits undergoing anaesthesia for oral cavity care. In addition to oxygen supple-mentation, positioning of the patient has been recognized as an important factor for oxygenation. Thus, another aim of this study was to investigate if sternal or dorsal positioning have an impact on the oxygenation in rabbits.

Ten New Zealand White rabbits underwent anaesthesia by administration of keta-mine, dexmedetomidine and butorphanol. All rabbits were positioned in sternal and dorsal recumbency, with and without oxygen supplementation by nasal cannula. The nasal cannula used in the study was originally manufactured for paediatric oxygen therapy in human medicine. Oxygen saturation, heart rate, respiratory rate, rectal tem-perature and invasive blood pressure were measured. A total of four arterial blood gas tests were sampled in each rabbit. To mimic a clinical situation, instruments that are common during intraoral examinations and treatments were used. Collected data were entered in Excel and for all statistical calculations the graphing program GraphPad Prism was used. Minimum, maximum and median values were calculated for all measured parameters and the Wilcoxon signed rank test was used with a sig-nificance level set at <0,05. The oxygenation in the rabbits was assessed based on partial pressure of oxygen and oxygen saturation values in arterial blood.

Despite some individual variation an overall trend was observed. When the rabbits were given oxygen supplementation by nasal cannula the oxygenation was signifi-cantly improved. The use of a nasal cannula could therefore be an alternative for rabbits undergoing anaesthesia for oral cavity care. An increased risk of hypoxemia based on sternal or dorsal positioning could not be identified. The result of this study suggests that the choice between these positions in this context cannot be considered significant regarding the oxygenation in rabbits.

Main title:Syresättning hos kaniner under anestesi vid vård av munhålan
Subtitle:ventral respektive dorsal positionering med oxygentillförsel via syrgasgrimma
Authors:Berglund, Johanna and Blom, Nadya
Supervisor:Rydén, Anneli
Examiner:Nyman, Görel
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY003 Animal Nursing Programme 120 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:kanin, munhälsa, anestesi, syresättning, hypoxemi, oxygentillförsel, syrgasgrimma, ventral position, dorsal position
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10555
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10555
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:26 Jun 2019 10:46
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 13:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics