Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Erica and Andersson, Frida, 2019. Återanvändning av endotrakealtuber inom svensk smådjurssjukvård. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Endotrakealtuber används frekvent inom djursjukvården för att upprätthålla fria luftvägar hos patienten. Detta kan krävas under anestesi då patienten kan få problem att ventilera sig själv på grund av andningsstillestånd orsakat av exempelvis anestetika. Den här enkätstudien genomfördes i syfte att få en inblick i hantering av endotrakealtuber inom svensk smådjurssjukvård.

Utöver en enkätundersökning där 22 svenska djursjukhus och djurkliniker för smådjur deltog har vetenskapliga artiklar, dokument och lagar använts för att hitta information inom ämnet. Mailkontakt upprättades med personal från humansjukvården vilket gav en uppfattning om hur de hanterar sina endotrakealtuber. Flera företag som tillverkar endotrakealtuber har kontaktats men det var ingen som ville bistå studien med information. Produktchefen för ett svenskt företag som är återförsäljare av endotrakealtuber har intervjuats. Även bruksanvisningar, som medföljer endotrakealtuberna vid leverans, har använts.

Enkätundersökningen visade bland annat att 30% av 20 djursjukhus och djurkliniker för smådjur som använder endotrakealtuber avsedda för engångsbruk återanvänder produkten. Enligt endotrakealtubernas bruksanvisningar ska de användas endast en gång och sedan kasseras.

Omarbetning av endotrakealtuber som är avsedda för engångsbruk kan orsaka försämrad funktion eller avsaknad av funktion samt att återanvändning av dessa produkter kan medföra att patienten exponeras för patogener. Risken finns att patienten dör till följd av felaktig hantering av en sådan produkt avsedd för engångsbruk. Enligt rådande rekommendationer ska produkter som kommer i kontakt med slemhinna uppnå renhetsgrad höggradigt rent, men det kräver att slemhinnan är intakt, om inte krävs renhetsgrad steril. Flera studier visar förekomst av trakeaskador hos försöksdjur och patienter efter extubering.

Endast endotrakealtuber tillverkade av medicinskt silikon tål den upphettning som krävs för att uppnå sterilitet, utan att mista sin funktion. Endotrakealtuber som är tillverkade av PVC, tål inte upphettningen som krävs för att uppnå sterilitet. Det finns ingen objektiv information på hur en endotrakealtub avsedd för engångsbruk ska reprocesseras och därför bör produkten kasseras efter användning. Endotrakealtuber avsedda för flergångsbruk bör steriliseras mellan användningar.

,

Endotracheal tubes are frequently used in animal health care to maintain free airways, this may be required during anaesthesia as the patient may have problems ventilating themselves due to respiratory arrest caused by, for example, anaesthetics. This study is based on a questionnaire survey which was used for gaining an insight into the management of endotracheal tubes within Swedish small animal health care.

In addition to the survey, which 22 Swedish small animal health care facilities participated in, scientific articles, documents and the Swedish law have been used to find facts within the subject. Contact with human health care were established which illustrate how they are handling their endotracheal tubes. The companies that manufacture the endotracheal tubes have been contacted but no one responded. One Swedish product manager was interviewed and instructions for use supplied with the endotracheal tubes on delivery have been used in the study.

The survey showed that 30% of the 20 participants using endotracheal tubes for single use reuse the product. According to the endotracheal tube instruction manual, it should be used only once, and it should be discarded after use.

Reprocessing the endotracheal tube that is intended for single use may cause impaired function or lack of function and reusing these products may result in exposure of the pathogens to the patient. There is a risk that the patient might die if a product made for single use is incorrectly handled and then used on the patient. Products that come in contact with mucous membranes should have a high degree of cleanliness, but it requires the mucosa to be intact, if not the required degree of cleanliness is sterile. There are facts that shows that most of the animals and patients examined after extubation had injuries on the mucous membranes in the trachea.

Endotracheal tubes made of medical silicone are the only endotracheal tubes that can withstand the heating required to achieve sterility, without losing its function. Endotracheal tubes made of PVC cannot withstand the heating required for the degree of sterility. There is no objective information to how an endotracheal tube made for single use should be reprocessed and therefore the product must be discarded after each use. Endotracheal tubes made for multiple uses should be sterilized between uses.

Main title:Återanvändning av endotrakealtuber inom svensk smådjurssjukvård
Authors:Andersson, Erica and Andersson, Frida
Supervisor:Johansson, Todd
Examiner:Löfqvist, Ninnie
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:endotrakealtub, återanvändning, reprocessering, patientsäkerhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10544
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10544
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:25 Jun 2019 11:11
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 13:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics