Home About Browse Search
Svenska


Claesson, Maria, 2019. Trädgårdsmästarbostaden : gestaltning av en visningsträdgård med växter från Nationella genbankens samlingar. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
26MB

Abstract

Older cultural plants that has been gathered within the framework of the Program for cultivated diversity (Pom), are preserved in the Swedish National genebank for vegetatively propagated horticultural crops.

Pom is a result of the Rio-convention that in 1992 lead to the Swedish Riksdag taking a strategic decision. This strategic decision described how Sweden should work with biological diversity and how we can work to preserve and protect endangered species (Naturvårdsverket, 2006). The Swedish National genebank for vegetatively propagated horticultural crops, is based in Alnarp, Skåne. The staff have their office in the gardener’s house, built 1938 to the gardener at Statens trädgårdsförsök (Alnarpsarkivet, 1962). There is no place in Alnarp today where the plants from the genebank’s collection can be displayed in a garden context. The purpose has been to create a proposal for a design of a garden display on behalf of the Swedish National genebank for vegetatively propagated horticultural crops in Alnarp.

Interviews with the staff at the National genebank was conducted to understand what plants they would like displayed in the garden and what functions they require. Research have been made, partly in archives in Alnarp at Swedish university of agricultural sciences and partly in regional state archives in Lund, to see whether there is anything in the history of the garden or the gardener’s house that could form a basis for a future garden display. Analysis of the location has been done where the soil was analyzed. The garden was measured, existing trees and shrubs and their vitality inventoried. These activities resulted in a current situation plan which have been one of the bases for the display. To get inspiration on how the garden area could be displayed, in a way that ties in to the plant material, at the time the house was built, to the geographical position and the purpose with the garden, information has been gathered in the garden literature.

To highlight the colorful cultural plants in the National genebank’s collection, the display proposal has been given a formal design with inspiration from different eras within garden history. The proposal includes a presentation of an illustration, an axonometri, elevations, a detailed planting plan of trees, shrubs and perennials, a combined equipment plan and planting plan of bulbs, root tubers and corms, plant list, a list of materials with associated pictures and 3D images of views.

The design proposal which this work has resulted in, means that the wishes of the staff for plants and functions had a big impact on the design. This also means that several of the existing trees have been preserved to give the garden its character and a sense of matureness. The plants that have been chosen from the genebank’s collection also have good possibilities to thrive on the location. An assessment was made based on soil analysis and partly also on other conditions such as light, competition with other plants etc. This also means that an assessment has been made of the previous use of the garden and of disability adaptions and safety devices.

A display garden would also mean that plants in the National genebank’s collection can be displayed in a more accessible way, in a context and an aesthetic way together with other plants. This would give the visitors a better view of how the plants could be used than displayed in the genebank where the focus is on preservation rather than the aesthetic.

,

I Nationella genbanken bevaras äldre kulturväxter som samlats in inom ramen för Programmet för odlad mångfald (Pom).

Pom är ett resultat av Rio-konventionen som ledde fram till att Sveriges riksdag tog ett nationellt strategiskt beslut 1992 kring hur Sverige skall arbeta med biologisk mångfald och hur vi kan arbeta med att bevara och skydda hotade arter (Naturvårdsverket, 2006). Nationella genbanken har sitt säte i Alnarp i Skåne och personalen har sin arbetsplats i trädgårdsmästarbostaden som byggdes 1938 till trädgårdsmästaren på Statens trädgårdsförsök (Alnarpsarkivet, 1962). Idag finns inte någon plats i Alnarp där växtmaterialet i genbankens samlingar kan visas i ett trädgårdssammanhang. Syftet har därför varit att ta fram ett förslag på en gestaltning av en visningsträdgård för Nationella genbanken i Alnarp.

För att ta reda på vilka växter som personalen på Nationella genbanken skulle vilja visa i trädgården och vilka funktioner som efterfrågas har intervjuer genomförts med genbankens personal. För att få fram information om det finns något i trädgårdsmästarbostadens och trädgårdens historia som går att ta fasta på i en framtida gestaltning har efterforskningar skett dels i Alnarpsarkivet på Sveriges lantbruksuniversitet dels i Landsarkivet i Lund. I platsanalysen som genomförts har jorden i trädgården analyserats, trädgården har mätts upp och befintliga lignoser och deras vitalitet inventerats. Åtgärderna resulterade i en nulägesplan som varit ett av underlagen för gestaltningen. För att få inspiration till hur trädgårdsytan skulle kunna gestaltas, på ett sätt som knyter an till växtmaterialet, tiden då huset byggdes, till det geografiska läget och syftet med trädgården, har information sökts i trädgårdslitteraturen.

För att framhäva de färgrika kulturväxterna i Nationella genbankens samlingar har gestaltningsförslaget fått en stram utformning med inspiration från olika epoker inom trädgårds- historien. Förslaget redovisas med en illustrationsplan och en axonometri, elevationer, en planteringsplan för träd, buskar och perenner, en kombinerad utrustningsplan och planteringsplan för prydnadslök och knölar, växtlista, en materialförteckning med tillhörande bilder samt vyer från 3D-gestaltning.

Gestaltningsförslaget, som är resultatet av arbetet, innebär att personalens önskemål om växter och funktioner haft stor betydelse för utformningen. Det innebär även att flera av de befintliga växterna bevarats för att ge trädgården karaktär och en uppvuxen känsla. Växterna som valts ut i genbankens samlingar har goda förutsättningar att trivas på platsen. En bedömning har skett utifrån dels en jordanalys dels utifrån övriga växtförutsättningar som ljus, konkurrens mm. Det innebär också att en bedömning skett kring trädgårdens tidigare användning samt att handikappanpassningar och säkerhetsanordningar beaktats.

En visningsträdgård skulle innebära att växterna i Nationella genbankens samlingar kan visas upp på ett mer lättillgängligt sätt, i ett sammanhang, på ett estetiskt sätt tillsammans med andra växter. Det skulle även ge besökarna en bättre en bild av hur växterna skulle kunna användas än om de visas upp i genbanken där fokus ligger på bevarande snarare än det estetiska.

Main title:Trädgårdsmästarbostaden
Subtitle:gestaltning av en visningsträdgård med växter från Nationella genbankens samlingar
Authors:Claesson, Maria
Supervisor:Oskarsson, Linnea and Lindahl, Anne-Lii
Examiner:Svensson, Karin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:biologisk mångfald, nationella genbanken, programmet för odlad mångfald, Pom, grönt kulturarv, kulturväxter, Rio-konventionen, gestaltning, visningsträdgård
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10516
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10516
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Jun 2019 10:49
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics