Home About Browse Search
Svenska


Söderlund, Martin, 2019. Hur kommuniceras klimatfördelarna med att bygga flerbostadshus i trä. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I takt med en ökad konsumentmedvetenhet och kunskap kring konsumtionens klimatpåverkan kritiseras traditionella strategier inom marknadsföring allt hårdare. Kritiken har framförallt handlat om marknadsförares främjande av överkonsumtion och att på så sätt ha bidragit att skapa ett ohållbart konsumtionssamhälle.

I denna uppsats är fallstudie vald som forskningsdesign då undersökningen undersöker det enskilda fallet av kommunikation inom flerbostadshus i trä. Kvalitativ forskning utgör grunden för metoden som används i denna studie. Anledningarna är att få en djupare förståelse för hur kommunikationen sker mellan parterna, samt att få en dynamisk bild över fenomenet då byggandet av flerbostadshus i trä är under ständig utveckling. I form av intervjuer och webbaserade enkäter har rådata samlats in, för att i ord beskriva själva fenomenet. Arbetet använder sig av enkäter Frågeställningen i arbetet utgår ifrån olika kommunikationsteorier.

Uppsatsens syfte var att undersöka hur klimatfördelarna kommuniceras mellan företag och beställare, Detta för att få en inblick i vad som kommuniceras, hur processen sker och vad som försvinner i brus.

Resultatet visar att företagen kommunicerar främst genom personlig kontakt och genom event och evenemang. Reslutatet visar även på att beställarna anser att företaget inte behöver marknadsföra klimatfördelarna mer, vilket företagen också instämmer. Att i stället behöver andra fördelar än just klimatfördelarna kommuniceras.

,

In line with increased consumer awareness and knowledge about consumption's climate impact, traditional strategies in marketing are increasingly criticized. Criticism has primarily been about marketers' promotion of over-consumption and in that way have contributed to creating an unsustainable consumption society.

In this essay case case study is chosen as a research design since the study investigates the individual case of communication within multi-storage houses in wood. Qualitative research forms the basis of the method used in this study. The reasons are to gain a deeper understanding of how communication takes place between the parties, and to get a dynamic picture of the phenomenon when the construction of multi-storage houses in wood is under constant development. In the form of interviews and web-based questionnaires, raw data will be collected, in order to describe in words the actual phenomenon.The work uses questionnaires The question at work is based on different communication theories.

The purpose of the thesis was to investigate how the climate benefits are communicated between companies and clients, in order to gain insight into what is communicated, how the process takes place and what disappears in noise.

The result shows that the companies communicate primarily through personal contact and through events. The result also shows that the customers consider that the company does not need to promote the climate benefits more, which the companies also agree. Instead, other advantages than just the climate benefits need to be communicated.

Main title:Hur kommuniceras klimatfördelarna med att bygga flerbostadshus i trä
Authors:Söderlund, Martin
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:Widmark, Camilla
Series:Kandidatarbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsekonomi
Volume/Sequential designation:9
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Economics
Keywords:hållbar marknadsföring, makromodell av kommunikation, marknadsföringsmix, mikromodell av kommunikation, marketing mix, macro model of communication, micro model of communication, sustainable marketing
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10507
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10507
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:03 Jun 2019 12:03
Metadata Last Modified:04 Jun 2019 09:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics