Home About Browse Search
Svenska


Billefält, Björn and Olsson, Mikael, 2019. Hållbarhet i arbetet : fallstudie ur ett medarbetarperspektiv. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Economics

[img]
Preview
PDF
592kB

Abstract

I samhället idag så pågår en strävan mot en hållbar framtid. En framtid där samhället inte utarmar jordklotet på fler resurser än vad som skapas. Ansvaret för arbetet mot en hållbar framtid vilar hos oss alla, inte minst hos företagen i både Sverige och världen. Många stora företag har idag en hållbarhetsprofil med tydliga mål som beskriver deras hållbarhetsarbete. Dessa företag kommunicerar ofta ut sitt budskap genom hemsidor, via medier och genom storslagna reklamkampanjer. Vad denna studie syftar till att ta reda på är hur medarbetare hos ett större företag, i det här fallet Sveaskog, arbetar med och upplever företagets hållbarhetsarbete. Studien önskar även svara på hur kommunikation sker internt inom ett företag när hållbarhetsarbete kommuniceras och belysa de teorier som kan användas för att undersöka ett företags hållbarhetsarbete.

För ett större företag inom skogsbranschen så appliceras flera krav på hållbarhet, dels genom den lagstiftning som kräver att större företag varje år publicerar en hållbarhetsrapport, dels genom skogsvårdslagstiftningen och inte minst genom krav från konsumenten vilket har lett till att alla större skogsbolag arbetar enligt de certifieringskrav som ställs av organisationer som FSC och PEFC . För att ett företag effektivt ska kunna arbeta enligt dessa krav så behöver medarbetare inom företaget arbeta enligt den hållbarhetsstrategi som företaget applicerar. Om inte medarbetarna följer hållbarhetsstrategin så riskerar de att kommunicera ut felaktiga budskap till externa intressenter och företagets hållbarhetsarbete riskerar därmed att uppfattas av de externa intressenterna som tomma ord.

Den insamlade empirin i studien visar att respondenterna i studien är medvetna om Sveaskogs hållbarhetsarbete, men en viss otydlighet råder kring vad begreppet hållbarhet faktiskt innebär, och vad det innebär för respondenterna i deras dagliga arbete. Teorin i studien visar på att en större delaktighet från medarbetarna innebär ett mer effektivt hållbarhetsarbete. Respondenterna i studien uttrycker en positivitet och ett intresse för hållbarhetsfrågor, vilket kan innebära att Sveaskog har potential till att i framtiden utföra ett ännu bättre hållbarhetsarbete.

,

Society today is striving to establish a sustainable future. A future where the society do not deplete the Earth of more resources than it can create. The responsibility for the work that needs to be done in order to achieve a sustainable future depends on us all, not least on the enterprises in both Sweden and in the world. Many large enterprises today have a corporate social responsibility profile with clear objectives that describes their corporate social responsibility work. These enterprises often communicate their message through web pages, through media and through great advertisement campaigns. What this study aims to accomplish is to find out how employees at a large enterprise, in this case Sveaskog, works with and experience the sustainability work of an enterprise. The study also aims to answer how communication is done internally at an enterprise when corporate social responsibility is communicated and illustrates the theories that may be applied to examine the corporate social responsibility work at an enterprise.

For a large enterprise in the forestry industry there are several demands on sustainability, partly through legislation that demands larger enterprises to publish an yearly report on their sustainability work, partly through forest legislation and not least through consumer demands. This has led to the fact that every large enterprise in the forestry industry is working according to the certification requirements of organizations such as FSC and PEFC . In order for an enterprise to efficiently follow these demands, the employees of an enterprise need to work according to the sustainability strategy that the enterprise apply. If the employees do not work according to the sustainability strategy, there is a risk that wrong and misleading information is communicated to an external stakeholder, and the enterprises sustainability work is in the risk of being perceived as empty words.

The empirical data collected through this study shows that the respondents in the study are aware of Sveaskog’s sustainability work, but some ambiguity lies in what the term corporate social responsibility actually means, and what it means for the employees in their daily work. The theory in the study shows that a greater participation from the employees leads to more efficient sustainability work. The respondents also express a general positivity and interest for corporate social responsibility, which may mean that Sveaskog has the potential of performing even better sustainability work in the future.

Main title:Hållbarhet i arbetet
Subtitle:fallstudie ur ett medarbetarperspektiv
Authors:Billefält, Björn and Olsson, Mikael
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:Widmark, Camilla
Series:Kandidatarbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsekonomi
Volume/Sequential designation:7
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Economics
Keywords:anställd, CSR, företag, intressent, kommunikation, business, communication, employee
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10505
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10505
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Labour and employment
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:03 Jun 2019 11:30
Metadata Last Modified:04 Jun 2019 09:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics