Home About Browse Search
Svenska


Persson, Magnus, 2019. Köpprocessen av skogsfastigheter – köparens, säljarens och mäklarens perspektiv. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
667kB

Abstract

Årligen säljs skogsfastigheter för miljardbelopp i Sverige där nya ägare tar över mar-ker som någon annan tidigare ägt och brukat. Utbudet av skogsfastigheter är begrän-sat eftersom fastigheterna ofta överlåts inom familjer eller släkten. De fastigheter som säljs på den öppna marknaden blir ofta dyra eftersom fysiska personer värderar fas-tigheten inte enbart utifrån monetära värden såsom virkesavkastning utan även icke-monetära värden t ex känslan att äga skog. Många faktorer spelar in för en lyckad överlåtelse och ofta är både köpare och säljare nya i förfarandet. Studien utreder därför köpprocessen av skogsfastigheter och hur processen kan utvecklas för att skapa mervärde för säljare, köpare och mäklare.

Genom intervjuer med köpare, säljare och mäklare analyserades nio fastighetsöver-låtelser genomförda under 2017 av obebyggda skogsfastigheter i Jämtlands- och Väs-terbottens läns. Ytterligare information hämtades från LRF Konsults databas för att jämföra uppskattade avkastningsvärden, arealer, volymer och köpeskillingar för fastigheterna.

Studien visar att köpprocessen är en komplex process med många inblandade parter och delsteg. Anledningen till att säljarna överlåter skogsfastigheten är att de saknar intresse för att bruka och förvalta fastigheten eller att de har för långt avstånd till fastigheten. Det finns många anledningar för köparna att köpa skog och de ser förvärvet som en långsiktig investering och tror på en god framtid för skogsbranschen. Köpare upptäcker fastigheterna via tidningar och hemsidor, och söker ytterligare information genom egna inventeringar och informationsinsamling på plats. De som inhämtat egen information tenderar också att bli nöjdare än de som inte gjort grundlig informationsinsamling. Mäklarna ansåg att intervjuer av köpare och säljare gav bra återkoppling för vidare utveckling inom yrket och för att kunna åtgärda problem och öka parternas nöjdhet. Mäklarens kommunikation och bemötande av parterna ansåg både köpare och säljare var viktigt för att de skulle bli nöjda eftersom de sällan deltog i fastighetsöverlåtelse och ville att processen skulle fortlöpa smidigt.

,

Every year, forest properties are sold for billions SEK in Sweden, where new owners starts to farm the land that someone else previously use to cultivate. The supply of forest properties is limited as the properties are often left within the families. The properties that are sold on the open market are often expensive because people assets the property in different ways, not just monetary values such as wood yields but also non-monetary values, e.g. the feeling of owning forests. Many factors contribute to a successful transfer and often both buyers and sellers are new to the procedure. The study therefore investigates the buying process of forest properties and how the pro-cess can be developed to create added value for sellers, buyers and brokers.

Through interviews with buyers, sellers and brokers, nine unsettled forest estates sold in 2017 in Jämtlands- and Västerbotten county were analyzed. Further information was obtained from LRF Konsult's database to compare estimated return values, areas, volumes and purchase prices for the properties.

The study shows that the buying process is a complex process with many stakeholders involved and sub-steps. This study concluded that sellers often sell their forest property because of no interest in using and managing the land or due to far distances to the property. There are many reasons for buyers to buy forest and they see the acquisition as a long-term investment and believe in a good future for the forest industry. Buyers discover the properties via newspapers or internet but seek additional information through their own inventories and information collection at the property. Those who have obtained their own information also tend to be more satisfied than those who have not done thorough information gathering. The brokers considered that interviews of buyers and sellers gave good feedback for further development within the profession and to be able to return problems and increase the parties' sat-isfaction. The broker's communication and handling of the parties considered that both buyers and sellers were important because they would be satisfied because they rarely participated in property transfer and wanted the process to proceed smoothly.

Main title:Köpprocessen av skogsfastigheter – köparens, säljarens och mäklarens perspektiv
Authors:Persson, Magnus
Supervisor:Lidestav, Gun and Wilhelmsson, Erik and Lantz, Hans
Examiner:Lind, Torgny
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:501
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:köpprocess, skogsfastigheter, förmedlingsprocess, överlåtelse, mervärde, skogsägare, skogsäljare, skogsmäklare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10502
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10502
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:31 May 2019 11:55
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:30

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics