Home About Browse Search
Svenska


Werner, Maja, 2019. Fertilitetskontroll av honkatter : Control of fertility in female cats. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
490kB

Abstract

Många vill begränsa sin honkatts möjlighet att reproducera sig, antingen permanent eller tillfälligt. Den rekommendation som finns i Sverige är att det görs permanent genom kirurgisk kastrering om inte katten ska användas i avel. Det finns emellertid tillfälliga steriliserings-metoder, så kallade p-piller, för katt. Dock har båda metoderna olika fördelar och nackdelar, vilka kommer att redas ut i denna litteratursammanställning.

Kirurgisk kastrering kan göras genom två olika metoder, linea-alba- eller flanksnitt, men det har inte hittats några signifikanta skillnader mellan dem avseende risker och komplikationer. Inte heller mellan ovariohysterektomi (borttagande av äggstockar, äggledare och livmoder) och ovariektomi (endast borttagande av äggstockar) har det visats några signifikanta skillnader förutom en lite kortare operationstid för den senare. Kastrering i sig leder till en upphörd produktion av könshormoner vilket får ett antal konsekvenser utöver den önskade infertiliteten. Den mest prominenta är risken för övervikt, eftersom katter efter kastration får en sänkt metabolism och en ökad aptit. Risken kan dock minimeras med en korrekt foderstat och tillförsel av östradiol direkt efter operationen. Även risken för diabetes mellitus och nedre urinvägssjukdomar är förhöjd efter kastrering. En positiv konsekvens är att risken för utveckling av juvertumörer minskar, särskilt vid kastrering i ung ålder.

Kemisk kastration kan göras med flera olika preparat. Det som finns registrerat i Sverige är en progestin och den kan ha flera allvarliga biverkningar. Exempel på biverkningar är ökad risk för juvertumörer och pyometra men även övervikt (som också ses vid kastration). Det finns dock fler alternativ, men som behöver användas off-label. Det första är en GnRH-agonist som är ett implantat registrerat för kemisk kastration av hanhundar. Detta preparat har visats ge samma effekt på honkatter, vilket är att genom feedbackmekanismer nedreglera produktionen av follikelstimulerande hormon och luteiniserande hormon vilket leder till infertilitet. Dock är ett problem med detta preparat att effektdurationen uppvisar stora individuella skillnader. Det andra alternativet är ett melatoninpreparat, som inhiberar östralcykeln eftersom den styrs utav mängden solljus. Vidare styr solljuset produktionen av melatonin som i sin tur påverkar GnRH-produktionen. Preparatet fungerar bra, både via oral giva och som implantat, men har än så länge inte särskilt lång duration (2–4 månader). Det tredje och sista alternativet är en grupp vaccin, mot LH-receptorn, zona-pellucida-proteiner och GnRH. Det enda som har ansetts vara en potentiell kandidat för långtidssterilisering är det mot GnRH.

Baserat på den information som framkommit under arbetet med den här litteraturstudien anser jag att kirurgisk kastration bör användas för att uppnå permanent infertilitet eftersom den är mest pålitlig. Den har en del biverkningar, till exempel utveckling av övervikt som dock kan minimeras, men den minskade risken för juvertumörer är väldigt positiv. Däremot bör det preparat för tillfällig infertilitet som finns registrerat i Sverige endast användas i undantagsfall, eftersom det ger många allvarliga biverkningar. Det preparat som jag anser lämpa sig bäst är istället melatonin eftersom det utnyttjar kattens eget system för östrussuppression och har inga kända biverkningar. Det behövs därför fler studier och vidareutveckling av melatoninimplantat, eftersom de inte finns tillgängliga på den svenska marknaden än.

,

Many people want to limit their female cat’s ability to reproduce, either permanently or temporarily. The recommendation in Sweden is that all cats, not to be used for breeding, should be neutered surgically. There are, however, some possibilities to do it pharmacologically. Both methods have advantages and disadvantages, which will be sorted out in this review.

Surgical neutering can be done whit two different methods, flank or linea-alba incision, but no significant differences have been found regarding risks or complications. No differences have been found between ovariohysterectomy (removal of ovaries and uterus) and ovariectomy (only removal of ovaries), except for a shorter surgery time in the latter. Neutering leads to a seized production of sex-hormones, which has more consequences than the wanted infertility, the most important being the high risk of weight gain, since the metabolic rate is lowered and the appetite is significantly higher after surgery. The risk can be minimized by giving oestradiol and proper feeding directly after surgery. The risk of developing diabetes mellitus and lower urinary tract diseases is also higher. A positive consequence is that the risk of developing mammary neoplasia is lower if the cat is neutered at a young age.

Pharmacological neutering can be done with several different substances. The one registered in Sweden is a progestin that can have assorted side effects, for example, a higher risk of developing mammary neoplasia and pyometra, but also gaining weight (as surgical neutering). Nevertheless, there are other alternatives, for use off-label. The first one is a GnRH-agonist implant that is registered as a contraceptive to male dogs. It has been shown to downregulate the levels of follicle stimulating hormone and luteinizing hormone through feedback mechanisms, which leads to infertility. A problem with this substance is that the duration can differ a lot between individuals. The second substance is melatonin that inhibits the oestrus-cycle since cats are seasonally polyoestrous and reacts to the level of melatonin produced, which is determined by how much daylight the cat receives. The substance works well both when given orally and by implant, but the duration is not that long (only 2-4 months). The third alternative is vaccines that work against GnRH, the LH-receptor or zona pellucida proteins. The only one suggested for future use in long-term neutering is the GnRH-vaccine.

Based on the information covered in this review, surgical neutering, in my opinion, is the best choice for permanent neutering. There are some considerations such as the risk of gaining weight, but the advantages, like the lower risk of developing mammary neoplasia and the trustworthiness, outweigh the bad. The substance for temporary neutering, registered in Sweden, should only be used in exceptional cases, due to its negative effects. The substance that I think should be used instead is the melatonin implant since it employs the cat’s own system for suppression of oestrus and does not have any known side effects. Therefore, more studies and development are needed since there are no melatonin implants for cats on the Swedish market yet.

Main title:Fertilitetskontroll av honkatter
Subtitle:Control of fertility in female cats
Authors:Werner, Maja
Supervisor:Persson, Elisabeth
Examiner:Löfgren, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:honkatt, reproduktion, kastrering, metylprogesteronacetat, melatonin
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10451
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10451
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal physiology - Reproduction
Language:Swedish
Deposited On:15 May 2019 06:42
Metadata Last Modified:16 May 2019 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics