Home About Browse Search
Svenska


Wikman, Henrik, 2019. Skattning av skogsbestånds kapitalförräntning – utifrån Skogliga grunddata. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Ett skogsbestånds monetära virkesproduktionsvärde kan beräknas som bruttointäkt minus avverkningskostnad. Såväl bruttointäkt som avverkningskostnad beror på skogstillståndet; främst beståndets volym per arealenhet, medelstammens volym och virkeskvaliteten. Trädens tillväxt förändrar dessa variabler vilket leder till ökat bruttovärde och minskad avverkningskostnad per volymenhet. Skogsbestånd ökar därmed i värde från ett år till nästa, om inte skador, t.ex. vindfällen, inträffar, och under förutsättning att virkespriser och avverkningskostnader är densamma.

Den årliga värdeökningen kan uttryckas i relativa tal, som en andel av värdet före tillväxt. Värdeökningen kan då jämföras med andra investeringar (om även skatteeffekten beaktas), och användas som variabel inför beslut om t.ex. förvärv, slutavverkning och belåning.

Syftet med denna studie är att ta fram funktioner för beräkning av skogsbestånds kapitalförräntning, samt att ta fram kartor som visar kapitalförräntningen för produktiv skogsmark i Sverige.

Att i detalj skatta ett skogsbestånds kapitalförräntning kräver många beräkningssteg och detaljerad information om träden i beståndet. I denna studie gjordes dessa beräkningar med planeringssystemet Heureka PlanVis, med uppgifter från Riksskogstaxeringen. Med PlanVis beräknades även trädens tillväxt under en femårsperiod. Därmed kunde nettovärdet år fem relateras till nettovärdet år noll, och den årliga förräntningen beräknas.

Genom regressionsanalys relaterades förräntningen till data om skogstillståndet, vilket resulterade i funktioner där koefficienterna skattades med statistiska metoder. Funktionerna gör det möjligt att skatta skogsbestånds förräntning om man känner till beståndets skogliga variabler som till exempel grundyta, medeldiameter och medelhöjd. Funktionerna tillämpades på Skogsstyrelsens produkt Skogliga grunddata, vilket resulterade i kartor med kapitalförräntning för all produktiv skogsmarksareal, med undantag för ungskog, i Sverige.

,

A forest stands monetary wood production value can be calculated as gross income minus harvesting cost. Both gross income and harvesting cost depend on the forest state; mainly the timber stock per unit area, the mean stem volume and the wood quality. Tree growth changes these variables by increasing the gross income and reducing the harvesting cost per unit volume. Forest stands therefore increase in value from one year to another, as long as it is not damaged, for example by storms, and given that the timber prices and harvesting costs are constant.

The annual increase in value can be expressed in relative numbers, as a share of the value before growth. The increase in value can then be compared to other investments (if the tax effect is also taken into account), and used as a variable prior to decisions on e.g. final felling, acquisitions and mortgages.

The purpose of this study is to develop functions for estimation of the rate of interest in forest stands, and to produce maps showing the rate of interest for productive forest land in Sweden.

Accurate estimations of a forest stands rate of interest requires many calculation steps and detailed information about the trees. In this study, these calculations were made in the planning system Heureka PlanWise, by using information from the Swedish National Forest Inventory. PlanWise was also used to calculate the tree growth over a five-year period. Thus, the net value in year five could be related to the net value in year zero, and the annual rate of interest is calculated.

By regression analysis, the rate of interest could then be related to data on the forest state, which resulted in functions where the coefficients were estimated with statistical methods. The functions make it possible to estimate the rate of interest of forest stands if one knows about forest variables such as basal area, average tree diameter and average tree height. The functions were applied to the Swedish Forest Agency's product Skogliga grunddata. It resulted in maps consisting of information about forest stands rate of interest, for all productive forest land area, with the exception of young forest, in Sweden.

Main title:Skattning av skogsbestånds kapitalförräntning – utifrån Skogliga grunddata
Authors:Wikman, Henrik
Supervisor:Wilhelmsson, Erik
Examiner:Lind, Torgny
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:496
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:avkastning, direktavkastning, ekonomi, investering, kapitalförräntning, lönsamhet, risk, räntabilitet, slutavverkning, skattning, skog, skogliga grunddata, virke, värdetillväxt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10446
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10446
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:14 May 2019 12:47
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:30

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics