Home About Browse Search
Svenska


Saxe, Victoria, 2019. Livmodercancer hos kanin - diagnos, behandling & profylax. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img]
Preview
PDF
714kB

Abstract

Idag är den domesticerade kaninen ett populärt sällskapsdjur, men den används även som produktionsdjur för dess välsmakande kött och mjuka päls. Kaninen har varit ett försöksdjur sedan länge och det finns många studier som gjorts på dem. Därför finns mycket kunskap om arten. En sjukdom som har upptäckts vara mycket vanlig på kaninhonor över fyra års ålder är livmodercancer. Kaniner över två år löper också risk att utveckla andra livmodersjukdomar såsom inflammationer. Därför rekommenderas kastrering av kaniner som inte ska gå i avel, i förebyggande syfte. Det ger även andra fördelar att kastrera sin kaninhona som att undvika oönskade beteenden och skendräktighet som kan vara stressande för kaninen.

Kaninen är ett bytesdjur som är känsligt för stress och den visar ogärna tecken på smärta och/eller skada, utan snarare tvärtom, den är duktig på att dölja det. Detta gör det svårt för djurägare att upptäcka skada/sjukdom i tid om hen inte känner sin kanin väldigt bra.

I denna litteraturstudie beskrivs sjukdomen livmodercancer, med främst fokus på adenokarcinom som är en mycket invasiv sorts cancertumör och den vanligaste formen av livmodercancer på kanin. Detta arbete syftar även till att beskriva diagnos, behandling och profylax av sjukdomen.

Livmodercancer kan vanligen diagnosticeras efter palpation av buken tillsammans med röntgen och/eller ultraljudsundersökning. Adenokarcinom sprider sig mycket snabbt till andra organ i kroppen, ofta till lungorna, hjärtat och levern. Därför kan det vara bra, för djurägare som väljer att inte kastrera sin honkanin, att ta in den till veterinär för regelbunden undersökning, så att en eventuell tumör kan hittas i tid.

Behandlingen som görs, liksom profylax av livmodercancer hos kanin är borttagning av livmoder och äggstockar. Detta ska då göras innan tumören metastaserat, vilket som tidigare nämt kan vara svårt att veta för en djurägare, -hur långt sjukdomen har gått. En annan behandlingsmetod som diskuteras i arbetet är hormoner, men det är oklart huruvida de har effekt och i så fall vilken.

Som veterinär är det bra att känna till hur vanligt livmodercancer är på kanin för att kunna ha det i åtanke vid vård av okastrerade kaninhonor. Det är även viktigt att som veterinär kunna ge bra råd som bidrar till bättre hälsa hos kaninen. Vad gäller produktionskaniner så görs inte någon behandling av livmodercancer.

,

The rabbit is today a popular pet and it is also used for production because of its tasty meat and soft fur. For a long time, it has been used as a laboratory animal, therefore many studies have been made with rabbits. Hence there is a lot of knowledge about the species. A disease discovered to be very common among the female rabbits over four years of age is uterine cancer. Rabbits over the age of two is also in the risk zone of developing other uterine diseases, such as inflammations. This is why castration of rabbits that are not in breeding is strongly recommended as prevention. Castration of a rabbit also gives other benefits such as prevention of unwanted behaviours and pseudopregnancy which can be stressful for the rabbit.

The rabbit is naturally a prey animal and it is very sensitive to stress. Since it is a prey animal, it is also very good at hiding its pain and/or injury. This makes it harder for owners to discover an injury or disease in the rabbit, in time, unless the owner knows their rabbit very well.

In this literature study, the disease uterine cancer is described, with the main focus on adenocarcinoma which is a very invasive sort of cancer tumour and the most common one amongst all sorts of cancers in the rabbit. This study also aims to describe the diagnosis, treatment and prevention of the disease.

Uterine cancer can usually be diagnosed after palpation of the abdomen together with x-ray and/or ultrasonography. Adenocarcinoma is spreading very fast to other organs in the body, often the lung, heart and liver is smitten. This is why it can be good for animal owners that choose not to castrate their female rabbit, to go and visit a vet for regular screening, so that a possible tumour may be found in time.

The treatment, as well as the prophylaxis of uterine cancer in the rabbit, is removal of the uterus and ovaries. This should be done before metastasis of the tumour, which, as mentioned earlier, could be hard for the owner to know, -how far the disease has gone. Another treatment option which is discussed in this study is the treatment of hormones. It is still not clear though, if they have effect on the disease and if so, exactly which effect they might have.
As a veterinarian it is good to know how usual uterine cancer is in rabbits, to be able to keep it in mind when having uncastrated rabbits as patients. As a vet, it is also very important to be able to give good advices that contributes to a better health for the rabbit. When it comes to production rabbits, there is no treatment made for uterine cancer.

Main title:Livmodercancer hos kanin - diagnos, behandling & profylax
Authors:Saxe, Victoria
Supervisor:Thulin, Carl-Gustaf
Examiner:Löfgren, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:kanin, Oryctolagus cuniculus, livmodercancer, adenokarcinom, cancer, kastrering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10435
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10435
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:13 May 2019 13:11
Metadata Last Modified:14 May 2019 01:01

Repository Staff Only: item control page