Home About Browse Search
Svenska


Hammarström, Amanda, 2019. Bovin freemartinism. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Denna litteraturstudie syftar till att beskriva den normala könsutvecklingen hos nötkreatur och jämföra framförallt den honliga utvecklingen med den som sker hos freemartinfoster samt redogöra för anatomiska förändringar som uppkommer vid freemartinism. Ytterligare områden som kommer belysas är samband mellan multipla ovulationer och mjölkavkastning samt behov av diagnostiska metoder för att identifiera freemartinism.

Freemartinism är den vanligaste formen av intersexualitet hos nöt. En freemartinkviga definieras generellt som en steril honkalv, med varierande grad av maskuliniserade reproduktionsorgan, tvillingfödd med en hankalv. Hos freemartinkvigor är det framförallt en modifiering av de inre reproduktionsorganen som ses, medan de yttre ofta bibehåller en mer honlig karaktär.

Under en tvillingdräktighet där fostren är av motsatt kön krävs det att vaskulära anastomoser etableras mellan fosterhinnorna för att fostren ska få en gemensam cirkulation. Den honliga könsutvecklingen inhiberas och modifieras då hanliga könshormon överförs från hankalven till honkalven och en gemensam cirkulation är därmed en förutsättning för att freemartinism ska uppstå.

De hanliga hormonen AMH (Anti-Müllerian Hormone) och testosteron orsakar bland annat tillbakabildning av de müllerska gångarna och utveckling av de wolffska gångarna, vilket leder könsutvecklingen hos freemartinfostret i en hanlig riktning. Variationen i grad av reproduktionsorganens maskulinisering beror på hur tidigt de vaskulära anastomoserna etableras och därmed i vilket stadium i könsutvecklingen som de hanliga hormonen överförs till honan.

Hos nöt är tvillingdräktigheter vanligast till följd av multipla ovulationer, ett fenomen som visats vara associerat till hög mjölkavkastning hos mjölkkor. En ökad steroidmetabolism, associerad med högre mjölkavkastning och foderförbrukning hos mjölkkor, kan ligga bakom en hormonell rubbning som leder till ökad förekomst av multipla ovulationer.

I cirka 10 % av fallen med tvillingdräktighet hos nöt där fostren är av motsatt kön är honkalven fertil, vilket bland annat kan bero på att vaskulära anastomoser aldrig etablerats mellan fosterhinnorna och fostren har således inte haft en gemensam cirkulation. Djurägare tenderar att avliva honkalvar tvillingfödda med en hankalv på grund av antagandet att de är sterila och i brist på effektiva och praktiskt användbara diagnostiska metoder för att identifiera freemartinkvigor. Till följd av detta sker ekonomiska och genetiska förluster för djurägarna och därmed finns det ett ökat behov av praktiskt användbara metoder för diagnostik av freemartinism. Mer forskning krävs för framtagandet av en effektiv, snabb och säker diagnostisk metod som djurägare kan nyttja.

,

The aims of this review was to describe the normal sexual development in cattle and, above all, compare the female sexual development with that of freemartins and account for anatomical changes that occur during freemartinism. Further areas that will be highlighted arerelationships between multiple ovulations and milk yields and the need for diagnostic methods to identify freemartins.

Freemartinism is the most common form of intersexuality in cattle. A freemartin is generally defined as a sterile female calf, with varying degrees of male-modified reproductive organs, twin-born with a male calf. In freemartins, there is most commonly a modification of the internal reproductive organs while the external genitalia often retain a more feminine character.

During a twin pregnancy with dizygotic fetuses, a formation of vascular anastomoses is required between the fetal membranes in order for the fetuses to have a common circulation. The female sexual development is inhibited and modified when male sex hormones are transferred from the male calf to the female calf and a common circulation is thus a prerequisite for freemartinism to arise.

The male hormone AMH (Anti-Müllerian Hormone) and testosterone cause, among other things, the regression of the müllerian ducts and the development of the wolffian ducts, which leads the sexual development of the female calf in a masculine direction. The variation in the degree of masculinisation of the reproductive organs found in freemartins depends on how early the vascular anastomoses are established and thus at what stage in the sex development the male hormones are transferred to the female.

Twinning in cattle are mostly due to multiple ovulations, a phenomenon shown to be associated with high milk yields in dairy cows. An increased steroid metabolism, associated with higher milk yield and feed consumption in dairy cows, may cause hormonal changes leading to increased incidence of multiple ovulations.

In about 10% of the cases of heterosexual dizygotic twin pregnancy in cattle, the female calf is fertile, which may be due, among other things, to the fact that vascular anastomoses have never been established between the fetuses and the fetuses have therefore not shared a common circulation. Animal owners tend to cull female calves twinborn with a male calf because of the assumption that they are sterile and the lack of practically useful diagnostic methods for identifying freemartins. As a result, economic and genetic losses occur for the animal owners and therefor there is an increased need of practically useful methods for the diagnosis of freemartinism. More research is required for the development of an effective, fast and safe diagnostic method the animal owners can use.

Main title:Bovin freemartinism
Authors:Hammarström, Amanda
Supervisor:Persson, Elisabeth
Examiner:Löfgren, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:freemartinism, chimerism, bovin, reproduktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10425
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10425
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Reproduction
Language:Swedish
Deposited On:10 May 2019 12:47
Metadata Last Modified:11 May 2019 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics