Home About Browse Search
Svenska


Wester, Linnéa, 2019. En jämförelse mellan circovirus och polyomavirus hos sällskapspapegojor. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
529kB

Abstract

Få veterinärer är utbildade för att hantera och diagnosticera sjukdomar hos papegojor, vilket gör att fullt behandlingsbara problem leder till döden för att ingen fågelspecialiserad veterinär finns att tillgå akut. Denna litteraturstudie syftar till att lyfta fågelmedicin som ett viktigt ämne för veterinärer genom att jämföra två virussjukdomar och dra slutsatser om varför det är viktigt att kunna skilja sjukdomarna åt. De två virussjukdomarna som kommer jämföras är Psittacine beak and feather disease (PBFD) och Budgerigar fledgling disease (BFD), på svenska ungefär ”papegojornas näbb och fjäder-sjukdom” respektive ”flygga undulaters sjukdom”.

Båda sjukdomar kan drabba fåglar ur flera olika ordningar. BFD orsakas av ett polyomavirus och PBFD av ett circovirus. BFD skiljer sig mellan undulater och större papegojor. När undulater drabbas är det flygga undulater som dör, eventuella symtom är fjäderdräktspåverkan och subkutana blödningar. Övergående fjäderdräktspåverkan kan ses hos överlevande undulater. Större papegojor kan drabbas av perakut eller akut form hos flygga fåglar och kronisk form, med anorexi och nedsatt immunförsvar, hos vuxna. Fjäderdräktspåverkan ses sällan hos andra arter än undulater. Även vid PBFD finns akut, perakut och kronisk form. Akut form ses hos unga fåglar. De som överlever kan utveckla kronisk progressiv PBFD som karaktäriseras av fjäderförlust och nedsatt immunförsvar. Perakut form ses hos vissa arter.

Nymfkakaduor har antagits vara resistenta både mot PBFD och BFD, men flera studier visar att även dessa kan insjukna med hög dödlighet hos flygga nymfkakaduor vid BFD och typiska symtom vid PBFD. Grå jako kan drabbas av både PBFD och BFD. Vid PBFD kan de drabbas av en perakut form men det finns begränsad litteratur om symtomen vid BFD. Undulater drabbas av typiska symtom vid PBFD.

Båda sjukdomar sprids sannolikt både horisontellt och vertikalt. För circoviruset, som orsakar PBFD, diskuteras även överföring via insekter.

Postmortal påverkan ses i fler organ vid BFD än PBFD. Båda virus bildar basofila till amfofila inklusionskroppar. Circoviruset bildar både intracytoplasmatiska och intranukleära inklusionskroppar medan polyomaviruset enbart bildar intranukleära inklusionskroppar.

Det finns ingen etablerad behandling mot varken PBFD eller BFD, men immunostimulerande behandling kan ha effekt vid PBFD. Det finns vaccin mot polyomaviruset som orsakar BFD.

Det nedsatta immunförsvaret är en viktig komponent i båda sjukdomar. Djurägare som är medvetna om detta kan tidigare upptäcka eventuella sekundära infektioner, vilket förbättrar prognosen.

Det är viktigt att skilja sjukdomarna åt ur flera aspekter. Kronisk PBFD är en progressiv sjukdom, medan kronisk BFD kan läka ut. Vid BFD kan njursvikt ses, liknande rapporter finns inte för PBFD. Ytterligare en aspekt är att det finns ett vaccin mot BFD.

Viktiga forskningsområden för att minska påverkan av dessa sjukdomar är utveckling av vaccin mot PBFD och behandling mot BFD och PBFD.

,

Only few veterinarians are trained to diagnose and treat diseases in parrots. Because of this parrots die due to treatable problems, since there is no trained veterinarian nearby. This study aims to lift bird medicine as a veterinary field by comparing two viral diseases and draw conclusions on why these diseases are important to seperate. The two diseases are Psittacine beak and feather disease (PBFD) and Budgerigar fledgling disease (BFD).

Both diseases can affect birds from different orders. BFD is caused by a polyomavirus and PBFD by a circovirus. The symptoms of BFD differ mainly between budgerigars and bigger parrots. When budgerigars are affected it is mainly seen in fledgling budgerigars, who get sick and die, with symptoms such as plumage defects and subcutaneous bleeding. Budgerigars who survive can have transient plumage defects. In bigger parrots peracute and acute BFD is seen in fledglings and chronic BFD, with anorexia and impaired immune system, in adults. Plumage defects are rarely seen in other species than budgerigars. Peracute, acute and chronic forms are seen also in PBFD. Acute form is seen in young birds and those who survive can develop chronic progressive PBFD, which is charactarized by feather loss and impaired immune system. Peracute PBFD is seen in some species.

Cockatiels were assumed to be resistant to both BFD and PBFD, but studies have shown that cockatiels too can fall ill with high mortality rates in fledglings in BFD and typical symtoms in PBFD. African grey parrots can also get both PBFD and BFD. They can contract a peracute form of PBFD, but there is not much literature recording symptoms in BFD affected African grey parrots. Budgerigars get typical symptoms when affected by PBFD.

Both diseases are spread horizontally and vertically. The circovirus, that causes PBFD, can probably be spread by insects as well.

Postmortally more organs are affected by the polyomavirus than by the circovirus. Both viruses form basophilic to amphophilic inclusions. The circovirus forms both intracytoplasmic and intranuclear inclusions but the polyomavirus only forms intranuclear inclusions.

There is no established treatment for either PBFD or BFD, but immunostimulatory substances may have effect in PBFD affected birds. There is a vaccine against the polyomavirus that causes BFD.

The impaired immune system is an important component in both diseases. Pet owners who are aware of this can discover secondary infections earlier, which improves the prognosis.

It is important to separate the diseases from seveal aspects. Chronic PBFD is a progressive disease, but chronic BFD can heal. Kidney failure is seen in BFD, but not in PBFD. Another aspect is the fact that there is a vaccine against BFD.

Important areas of research to decrease the impact of these diseases is the development of a vaccine against PBFD and the development of treatments for both BFD and PBFD.

Main title:En jämförelse mellan circovirus och polyomavirus hos sällskapspapegojor
Authors:Wester, Linnéa
Supervisor:Berg, Mikael
Examiner:Löfgren, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:Circovirus, polyomavirus, Psittacine beak and feather disease, Budgerigar fledgling disease, undulat, Melopsittacus undulatus, grå jako, Psittacus erithacus, nymfkakadua, Nymphicus hollandicus, papegoja
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10415
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10415
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:10 May 2019 08:50
Metadata Last Modified:11 May 2019 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics