Home About Browse Search
Svenska


Sunning, Helena, 2019. Bekämpning av zoonoser hos hundar i Kenya : rabies och cystisk ekinokockos. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
450kB

Abstract

Rabies och cystisk ekinokockos (CE) är två sjukdomar som i Kenya sprids till människor främst via hundar. Det är två sjukdomar som går att bekämpa, och alltså går det lidande de orsakar för både människor och djur att undvika. I Kenya bedrivs det för tillfället ett nationellt kontrollprogram mot rabies, och bekämpning mot CE har förekommit tidigare. Det finns dock fler bekämpningsmetoder än de som används idag, eller använts tidigare. Syftet med arbetet är därför att undersöka om det finns andra metoder som skulle kunna fungera bättre för att bekämpa rabies och cystisk ekinokockos i Kenya, jämfört med de metoder som tillämpats tidigare eller tillämpas idag. Dessutom har möjligheten att kombinera insatserna och bekämpa båda sjukdomarna samtidigt undersökts.

Rabies orsakas av ett virus som angriper nervvävnad och leder till en dödlig hjärninflammation. För att bekämpa rabies i Kenya idag använder man sig framförallt av massvaccinationer av hundar. Andra bekämpningsmetoder, som tillexempel kastrering, bygger på att kontrollera hundpopulationens storlek och densitet för att skapa bättre förutsättningar för vaccinationerna att uppnå en god effekt.

Cystisk ekinokockos orsakas av en typ av bandmask vars larver vandrar ut i organ och bildar vätskefyllda cystor hos bland annat människor. Man har genom tidigare kontrollprogram lyckats minska förekomsten i den del av Kenya där den tidigare var som högst, men inte lyckats utrota sjukdomen helt. Metoder som ingick i bekämpningen var framförallt avmaskning av hundar och utbildning av lokalbefolkningen. Andra, modernare bekämpningsmetoder innefattar vaccin till boskap och hundar.

Alternativen för bekämpning av rabies och CE är många, och i Kenya finns tänkbara möjligheter till förändring och förbättring. Oavsett vilken bekämpningsmetod man planerar att utföra är det viktigt att anpassa utförandet av metoden efter det område där den ska tillämpas. Huruvida man i Kenya gjort studier på hundpopulationerna i olika områden för att anpassa rabiesbekämpningen eller inte är något oklart. Trots detta utgör det nationella kontrollprogrammet mot rabies rimligen en bra grund för inkorporering av ytterligare bekämpningsmetoder.

Att förena kastrering och avmaskning med massvaccinationerna av hundar mot rabies är de mest tänkbara alternativen till förändring i dagsläget. Att dessutom lägga till boskapsvaccin mot CE i existerande rutinbehandlingar för boskap ger möjligheter att lyckas utrota sjukdomen. Alternativt avvaktar man och hoppas att ett vaccin mot CE hos hundar blir tillgängligt inom en snar framtid. Detta hade inneburit ett optimalt scenario där man på ett enkelt sätt hade kunnat bedriva massvaccinationer mot rabies och CE samtidigt, och på så sätt förhoppningsvis lyckas utrota båda dessa zoonotiska sjukdomar på samma gång.

,

Rabies and cystic echinococcosis (CE) are two diseases that in Kenya primarily affects humans through transmission from dogs. Control measures are available against both diseases, so the suffering they’re causing both humans and animals could be avoided. In Kenya a national control strategy against rabies is up and running, and there has previously been control programs against CE. However, today there are other methods to control these diseases than the ones previously used or used today. The goal with this essay is to investigate whether there are other methods that could work better to prevent rabies and CE in Kenya, compared to the methods that were previously used or are being used today. The possibilities to combine the efforts and control both diseases simultaneously have also been investigated.
Rabies is a viral disease that causes inflammation in the brain. Rabies control in Kenya today is primarily based on mass vaccination of dogs. Other control methods, such as sterilization, are based on controlling the size and density of the dog population to create better conditions for the vaccinations to achieve a good effect.

Cystic echinococcosis is a disease that is caused by a kind of tapeworm larvae that migrate in the human body and creates fluid-filled vesicles. Previous control programs have managed to reduce, but not eradicate, the incidence of the disease in one especially severely affected part of Kenya. The methods used to control the disease were mainly anthelmintic treatment of dogs and education of the local residents. More modern control methods include vaccines for cattle and dogs.

The options for control methods against rabies and CE are many, and in Kenya there are a couple of plausible changes and improvements. Regardless of the choice of control method, it is important to adapt the design to the area in which it is to be applied. Whether or not studies have been made on dog populations in different areas in Kenya, with the purpose of enabling such adaptation of the rabies vaccinations, is somewhat unclear. Nevertheless, the national control program against rabies is likely a good basis for incorporating additional control methods.

Combining sterilization and anthelmintic treatment with the mass vaccinations against rabies are the most possible options at present. With adding cattle vaccine against CE to the existing routine treatments for cattle, it should be possible to successfully eradicate the disease. Alternatively, one can wait and hope that a vaccine against CE in dogs will be available in the near future. Such a vaccine would present an optimal scenario where mass vaccinations against both rabies and CE could easily be carried out at the same time, and thus hopefully leading to the eradication of these zoonotic diseases simultaneously.

Main title:Bekämpning av zoonoser hos hundar i Kenya
Subtitle:rabies och cystisk ekinokockos
Authors:Sunning, Helena
Supervisor:Sassner, Hanna
Examiner:Löfgren, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:rabies, cystisk ekinokockos, massvaccination, populationskontroll, kombinerad sjukdomsbekämpning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10410
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10410
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:10 May 2019 08:07
Metadata Last Modified:11 May 2019 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics