Home About Browse Search
Svenska


Runesson, Rebecca, 2019. Spridning och faktorer som påverkar förekomsten av Anisakis spp. hos fisk. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
226kB

Abstract

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka prevalensen av Anisakis spp. hos fiskar i olika vatten och hav samt vad som kan orsaka dess förekomst. Anisakis spp. är ett globalt spritt släkte av nematoder som i olika stadier i livscykeln infekterar en rad arter av zooplankton, fiskar och valar. Trots att människa inte är en naturlig värd för parasiten kan smittan föras över vid konsumtion av infekterad fisk.

Parasiten har funnits i flera olika fiskarter från olika länder i Atlanten, Stilla havet och Indiska oceanen. Från de större studierna runt om i världen var prevalensen i fisk störst från Atlanten utanför Iberiska halvön och i vatten utanför Koreahalvön. Prevalensen var minst i vissa inhav som Östersjön, Nordsjön och Svarta havet. Även i vatten utanför Madeira och Kanarieöarna var prevalensen av Anisakis låg. Olika arter av parasiten har visats förekomma i olika områden vilket indikerar att arterna har anpassats efter varierande klimatzoner och miljöer.

Förekomsten av larver påverkas av förekomsten av fiskar och valar samt deras tillgång till föda. Det kan i sin tur påverkas av klimat, vattentemperaturer och säsongskiften då dessa har betydelse för värddjurens rörelsemönster. Det har väckt frågan kring huruvida klimatförändringar och andra faktorer som kan påverka miljön och födotillgång har inverkan på parasitens förekomst. Det har noterats att Anisakis förekomst hos fisk är kopplat till fiskens kroppsstorlek på så sätt att med ökande kroppsstorlek ökar också prevalensen av infekterande larver. Detta är kopplat till att större och äldre fiskar äter mer zooplankton och andra fiskar och kan på så sätt ackumulera fler larver under en längre tid. Detta sambandet är dock inte lika starkt hos alla fiskar eftersom livslängden skiljer sig mellan olika arter. Hos fiskar med kortare livslängd hinner inte larver ackumuleras på samma sätt. Skillnad i kroppsstorlek mellan könen är också olika för olika fiskarter vilket kommer att påverka prevalensen av parasiten.

Med den växande efterfrågan på fisk ökar risken för infektion av Anisakis spp. hos människor som kan leda till anisakiasis. Det krävs därför mer kunskap kring vilka arter av parasiten som infekterar människor och var de förekommer. Trots svårigheterna kring att utföra studier på vilda marina djurpopulationer kan kunskapen erhållas genom att utföra säkra metoder för artbestämning och varierande geografisk spridning av studierna.

,

The purpose of this literature study is to examine the prevalence of Anisakis spp. in fish from different waters and oceans along with the causes of occurrence. Anisakis spp. is a globally spread genus of nematodes that has an indirect lifecycle and infects numerous species of zooplankton, fish and whales. Humans can act as accidental hosts when consuming infected fish.

The parasite has been found in multiple fish species from different countries in the Atlantic Ocean, Pacific Ocean and Indian Ocean. From the more extensive studies around the globe the highest prevalence in fish was found in the Atlantic Ocean outside of the Iberian Peninsula and in waters outside of the Korean Peninsula. The lowest prevalence was found in waters like the Baltic Sea, North Sea and Black Sea. The prevalence of Anisakis was also low in waters outside of Madeira and the Canary Islands. Various species of the parasite have been shown to occur in different areas which indicate an adaptation to certain climate zones and environments.

The occurrence of larvae is affected by the occurrence of fish and whales and their access to food. In turn that can be affected by climate, water temperature and seasonal shifts since they influence the moving patterns of the host animals. That brings up the question whether climate change and other factors affecting the environment and food access can alter the occurrence of the parasite. It has been noted that the occurrence of Anisakis relates to the body size of the fish in a way that with an increased body size the prevalence also increases. This has to do with the fact that older fish consume more zooplankton and other fish which allow them to accumulate more larvae during a longer period. Since the life span varies in different fish species, this relation is not strong in all fish. The larvae do not accumulate in the same extent in fish with a shorter life span. Differences in body size between the sexes also varies in different fish species, which will affect the prevalence of the parasite.

With a growing demand for fish the risk of infection by Anisakis spp. which can lead to anisakiasis also increases. It is therefore necessary to develop more knowledge about the species of the parasite that can infect humans and where they appear. Although it is difficult to execute studies on wild marine animal populations the knowledge can be obtained by performing appropriate methods for species identification and ensuring diverse geographical distribution of the studies.

Main title:Spridning och faktorer som påverkar förekomsten av Anisakis spp. hos fisk
Authors:Runesson, Rebecca
Supervisor:Emanuelson, Ulf
Examiner:Löfgren, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Anisakis, fisk, förekomst, epidemiologi, riskfaktorer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10407
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10407
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:09 May 2019 14:15
Metadata Last Modified:10 May 2019 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics