Home About Browse Search
Svenska


Laakko, Lina, 2019. Antibiotikaresistens hos häst. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
279kB

Abstract

Antibiotikaresistens är ett hot mot världshälsan. På häst används endast ett fåtal olika antibiotikum och därav är resistensen viktig att förebygga. På häst i Sverige tas främst Extended spectrum betalaktamas producerande Escherichia coli (ESBL), Meticillinresistenta Stafylococcus aureus (MRSA) och Betahemolyserande streptokocker (BHS) upp inom ämnet. ESBL-producerande Escherichia coli är resistent mot alla betalaktamantibiotika, meticillinresistenta stafylokocker är resistent mot meticillin och penicillin och betahemolyserande streptokocker är resistenta mot aminoglykosider och fluorokinoloner. Syftet med denna litteraturstudie är att få en överblick över hur resistensläget ser ut, vilka gener som sprids och olika riskfaktorer för spridning av resistens.

Förekomsten av dessa resistenta bakterier varierar mellan olika länder. En studie utförd i Storbritannien undersökte den generella hästpopulationen, varav 6,3% var ESBL-positiva. I en annan studie utförd i Frankrike var denna siffra 29%. Hos hästar som varit inlagda på djursjukhus var prevalensen av ESBL-producerande E. coli högre (87%) jämfört med de som endast besökte kliniken (78%). Detta gäller även MRSA; där en studie från Israel visade att 7,2% av de hästar som varit på klinik var MRSA-positiva, medan 0% av friska hästar som testades var MRSA-positiva. Förekomsten av BHS är i lägre grad studerat varav prevalensen är svår att fastställa.

Den främsta risken för resistens, förutom antibiotikaanvändning, är om hästen varit på djursjukhus.
Förekomsten av ESBL-producerande E. coli ökade hos hästar som var inlagda på djursjukhus. MRSA sprids nosokomialt och kräver god sanering för att inte spridas vidare. I ridskolor och stora stall där flera hästar är inackorderade och flera människor arbetar ökade även risken för förekomsten av resistenta bakterier. Ett åldersmönster sågs i samband med MRSA och BHS där unga djur var mer representerade än äldre.

Det finns inga studier som visar en helhetsbild över hur resistensläget är. Det krävs mera övergripande studier om förekomsten och hur det skiljer sig mellan olika länder. Resultatet i denna litteraturstudie tyder på att det är samma resistensgener som cirkulerar bland olika hästpopulationer. Detta borde studeras mer för att få en klarare bild varför det är just dessa gener och vad som styr detta. Riskfaktorerna indikerar att sanering speciellt på klinik och större hästanläggningar borde vara av stor betydelse. Att avstå från behandling med antibiotika och istället behandla infektioner på andra sätt borde även studeras mera, så att antibiotikaresistensen inte riskerar att öka.

,

Antibiotic resistance is a threat against world health. In horses there are not many antibiotics used, therefore antimicrobial resistance is of importance to prevent. Sweden focuses mostly on extended-spectrum beta-lactamas producing Escherichia coli (ESBL), methicillin-resistant staphylococcus aureus (MRSA) and beta-haemolytic streptococcus (BHS). ESBL-producing Escherichia coli are resistant towards all beta lactamase antibiotics, methicillin-resistant staphylococcus are resistant towards methicillin and penicillin and beta-haemolytic streptococci are resistant towards aminoglycosides and fluoroquinolones. The aim of this literature study is to get an overview of the antimicrobial resistance, how genes connected to resistance are dispersed and what risk factors are involved.

The prevalence of these resistant bacteria varies between countries. In a study conducted in the United Kingdom 6,3% of horses in the community were ESBL-positive. In another study conducted in France the prevalence of ESBL was 29%. The prevalence of ESBL-producing E. coli has been higher in hospitalized horses (87%) versus horses that only visited the hospital (78%). This also applies for MRSA; a study from Israel showed that 7,2% of the hospitalized horses were MRSA-positive and 0% of the healthy horses were MRSA-positive. The prevalence of BHS is less studied and is therefore hard to determine.

The risk factors of antimicrobial resistance in horses have been studied and apart from the use of antibiotics, hospitalized horses have been seen to carry resistant bacterium to a greater extent. The prevalence of ESBL-producing E. coli increases in hospitalized horses. MRSA is spread nosocomial and a good clean-up is required for it not to disperse. Huge stables and riding schools where a great amount of horses is stabled and where a lot of people are working, also increases the risk of antibiotic resistant bacteria being present. An age pattern was also seen in the connection of MRSA and BHS, where young horses were to a greater extent represented.

There are no studies that display a general picture of antimicrobial resistance in horses. More overall studies are required about its prevalence and how it differs from country to country. The outcome of this literature study indicates that there are similar resistant genes circulating among different horse populations. To help understand why those specific genes are so prevalent, it should be studied more. The risk factors indicate that sanitation should be of great importance especially in horse clinics and large horse facilities. Ways to refrain from and replace antibiotic treatment should also be more studied, so that antimicrobial resistance would not increase.

Main title:Antibiotikaresistens hos häst
Authors:Laakko, Lina
Supervisor:Emanuelson, Ulf
Examiner:Löfgren, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:antibiotikaresistens, häst, ESBL, MRSA, BHS, prevalens, riskfaktorer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10392
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10392
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:06 May 2019 13:15
Metadata Last Modified:07 May 2019 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics