Home About Browse Search
Svenska


Holmquist, Ulrika, 2019. Läkemedelsverket återkallande av flunixin för behandling av livsmedelsproducerande djur. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
327kB

Abstract

Flunixin är ett antiinflammatoriskt och smärtstillande veterinärläkemedel. Det har tillsammans med fyra andra veterinära läkemedel blivit återkallade för medicinering av livsmedelsproducerande djur inom EU. Syftet med litteraturstudien är att utreda vad som ligger bakom återkallandet och vilka risker dietanolamin utger. Litteraturstudien syftar också att se på vilka konsekvenser återkallandet får. Idag får Flunixin endast ges till häst med påföljande krav att de tas ut ur livsmedelskedjan efter beslut av Europeiska läkemedelsmyndigheten. Återkallandet beror på att de berörda läkemedlen innehåller hjälpämnet dietanolamin. Hjälpämnet fungerar som lösningsmedel till den aktiva substansen i läkemedel. Dietanolaminet har visat sig kunna ge upphov till cancer hos möss. International Agency for Research on Cancer har därför klassificerat ämnet som möjlig humancarcinogen (klass 2B.) I dagsläget saknas det kunskap för att bedöma om dietanolamin i läkemedel utgör en risk för humana konsumenter. Misstanken att det kan ha carcinogen effekt hos människa, gör att ämnet inte längre får ges till livsmedelsproducerande djur.

Dietanolamin är ett vanligt förekommande ämne i vår omgivning. Ämnet har funnits på marknaden sedan tidigt 1930-tal. Det förekommer inte naturligt i miljön utan som miljöförorening. Ämnet har stor användning inom industrin samt i många rengöringsmedel och hygienartiklar på marknaden.

Riskerna med dietanolamin är studerad ur flera synvinklar. Den här litteraturstudien inriktar sig på studier som har gjorts för att påvisa ämnets carcinogena och genotoxiska effekt vid oralt intag. De studier som tagits med i litteraturstudien har visat att dietanolamin ger carcinogena effekter hos möss. Inga resultat av de inkluderade studierna har visat på att ämnet kan vålla en genotoxisk effekt.

Trots återkallandet har inte försäljningen av flunixin som injektionsvätska minskat nämnvärt. Häst är det djurslag som medicineras med störst volymer analgetiska läkemedel av alla djurslag, inkluderat flunixin. Konsekvenserna av återkallandet med det fortsatta tillåtna användandet till häst leder till att allt fler hästar tas ur livsmedelskedjan. Det ökade antal hästar som blir obrukbara som livsmedel leder, enligt min mening, till ett sämre djurskydd och ett resursslöseri av kött. Det kan också innebära en ökad risk för att hästar slaktas olagligt utomlands till följd av att de inte är tillåtna att slaktas i Sverige.

,

Flunixin is an anti-inflammatory and analgesic veterinary pharmaceutical. The drug has together with four other substances been recalled for the use of food-producing animals within the EU. The purpose of this literature study is to investigate what is behind the recall and what risks diethanolamine issues. The literature study also aims to investigate what consequences the recall could cause. In the current situation Flunixin can be given to horses with the demand that they are taken out of the food chain. The European Medicines Agency has acted as the decisional authority. The withdrawal is due to the fact that the pharmaceuticals contain the excipient diethanolamine. The substance acts as a solvent to the active substance in the manufacture of pharmaceuticals. Diethanolamine has been proved to cause cancer in mice, therefore the International Agency for Research on Cancer has classified the substance as potentially carcinogenic in humans (class 2b). At present there are a lack of evidence whether traces of diethanolamine poses a risk to consumers. It is the legislation that stops the use. It is proved to be carcinogenic in animals. There is no results that proofs that it could be genotoxic. Therefore MRLs has to be established. The slight doubt that diethanolamin could have carcinogenic effects in humans results in that the substance can no longer be given to food-producing animals.

Diethanolamine is a common substance in our environment as an environmental pollutant. It has been on the market since early 1930´s. In addition to pharmaceuticals, the substance is found within the industry and in major part of detergents and toiletries on the market.

Potential hazards around diethanolamine are studied from several points of view. This literature study focuses on studies that have been made to demonstrate the carcinogenic and genotoxic effects diethanolamine can cause from an oral intake. The research published so far have shown that diethanolamine can cause carcinogenic effects in mice. The substance does not cause a genotoxic effect.

Despite the recall of Flunixin, sales have not decreased significantly. Horse is the animal that is medicated with the majority of sold volumes of analgesic drugs, including Flunixin. The consequences of the recall with the continued permitted use for horses mean that the number of animals that are becoming not eligible for food production is increasing. The amplified number of horses that become unusable as food leads to poorer animal welfare and a waste of resources of meat. There is also a risk that horses are illegally slaughtered abroad as a consequence of not being allowed to go to slaughter in Sweden.

Main title:Läkemedelsverket återkallande av flunixin för behandling av livsmedelsproducerande djur
Authors:Holmquist, Ulrika
Supervisor:Glynn, Anders
Examiner:Löfgren, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:Dietanolamin, DEA, flunixin, carcinogent
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10386
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10386
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:06 May 2019 11:38
Metadata Last Modified:07 May 2019 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics