Home About Browse Search
Svenska


Gillsjö, Ida, 2019. Faktorer som påverkar antibiotikaanvändningen hos mjölkkor. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
322kB

Abstract

Det är troligt att ökad antibiotikaanvändning ökar risken för antibiotikaresistens. Syftet med denna litteraturstudie är att titta närmare på några av de faktorer som påverkar antibiotikaanvändningen hos mjölkkor. De faktorer som valts ut är mastitförekomst, ägarens, rådgivarens och veterinärens inställning samt produktionssystem. Många länder, inklusive Sverige, har en nedåtgående trend för antibiotikaanvändning. Samtidigt finns det länder som förväntas dubbla sin antibiotikaanvändning mellan år 2010–2030. Världshälsoorganisationen (WHO) är tydliga med att antibiotikaanvändningen måste minska, därför har de tagit fram fem strategiska mål för att minska antibiotikaanvändningen.

Mastit är den vanligaste orsaken till behandling med antibiotika för mjölkkor i Sverige, trots att antalet mastiter har en stadigt nedåtgående trend. Studier visar att olika hygienfaktorer kan påverka antalet mastiter. Till exempel kan det påverka hur smutsiga korna är och vilka hygienrutiner som används vid mjölkning. En studie visar att spendopp före mjölkning kan minska antalet mastiter. Det framgår att bönder kan anse det vara svårt att ändra rutiner för att det ta tid och ger ett osäkert resultat.

Mängden antibiotika som används påverkas av ägarens inställning. En bonde som vill minska sin antibiotikaanvändning kommer jobba mer förebyggande och på så sätt minska mängden antibiotika som behövs. Vad bonde har för relation till djuren kan även det påverka, till exempel kan en nära relation till djuren öka antibiotikaanvändningen. Studier visar att bönderna har stort förtroende för veterinärer, vilket betyder att veterinärer kan påverka genom rådgivning. Men de kan även påverka genom att bara skriva ut antibiotika i de fall där det är nödvändig. Studier visar att veterinärer med mindre erfarenhet får stå emot mer påtryckningar om att skriva ut antibiotika. Ett bra sätt att nå ut med information till bönderna är att skapa ett material med information om antibiotikaanvändning som riktar sig direkt till bönderna.

Hur produktionssystem påverkar antibiotikaanvändningen varierar. Studier om ekologiskt drivna besättningar jämfört med konventionellt drivna besättningar talar mot varandra och det är svårt att komma fram till någon slutsats. Statistiska skillnader mellan robotmjölkning jämfört med att sätta på mjölkmaskinerna manuellt har inte hittats. Däremot visar studier att det finns delade åsikter om vilket som ger bäst översikt över djuren. Vilket kan leda till att behandling sätts in i tid och att antibiotika inte behövs. Studier visar att kornas klövar påverkas av underlaget som de går på. Ofta skiljer sig stallgolv mycket från deras naturliga underlag vilket kan påverka klövarna negativt. Det ökar risken för klövskador vilket i sin tur kan leda till förhöjd antibiotikaanvändning

Slutsatsen av denna litteraturstudie är att det går att påverka antibiotikaanvändningen genom att minska antalet mastiter. Även vilken inställning som ägaren, rådgivaren och veterinären har påverkar antibiotikaanvändningen. Däremot varierar det hur olika produktionssystem påverkar. De faktorer som valdes ut till litteraturstudien överensstämmer med två av WHO’s strategiska mål, men inte med de tre resterande målen.

,

The purpose of this literature study is to look in to some of the factors that affect antibiotic use in dairy cows. The factors selected are mastitis occurrence, the owner’s, the advisor’s and the veterinarian’s attitude as well as production system. Many countries, Sweden included, has a declining trend when it comes to antibiotic use. At the same time some countries are expected to double their antibiotic use from 2010 to 2030. The World Health Organization (WHO) are clear about that the use of antibiotic must be reduced and have therefore developed five strategic goals for reducing the use of antibiotics.

Mastitis is the most common reason for antibiotic treatment in dairy cows in Sweden, although the numbers of mastitis case has a steady declining trend. Studies show that different hygiene factors can affect the number of mastitis cases. For example, how dirty the cows are and which hygiene routines that are used when it comes to milking may have an effect. A study shows that using teatdip before milking can affect the number of mastitis cases. It appears that farmers can consider it difficult to change mastitis management routines because it takes time and gives an uncertain result.

The amount of antibiotic used is affected by the owner’s attitude. A farmer who wants to reduce the use of antibiotics will work more preventively and thus reduce the amount of antibiotics needed. What relation the farmer has to the cows can also affect, for example a close relationship can increase the use of antibiotic. Studies show that the farmers have great confidence in veterinarians and therefore, through advices, the veterinarians can affect. They can also affect by only giving prescription to cows that needs it. Studies show that veterinarians with less experience may have to resist more pressure when it comes to prescribing antibiotics. A good way to reach out with information to farmers is to create an educational material with information about antibiotic use that is directly directed to the farmers.

It varies how the production system affects antibiotic use. Studies about organic herds compared to conventional herds gives conflicting results and it is hard to reach a conclusion. Statistic differences between Automatic Milking System compared to manual milking system have not been found. However, studies show that there are different opinions about which system provides the best overview of the animals, which can lead to reduced antibiotic use if other treatment is put in time. Studies show that the cow’s hoofs are affected by the floor. Stable floor often differs greatly from their natural habitat, which can affect the hoof negatively. This increases the risk of injures on the teats, which in turn can lead to increased antibiotic use.

The conclusion of this literature study is that it is possible to affect the use of antibiotics by reducing the case of mastitis. But also, what attitude the owner, the advisor and the veterinarian have, affects the antibiotic use. However, it varies how different productions system affect. Two of WHO’s strategic goals agree with the factors chosen for the literature study, but not with the three remaining goals.

Main title:Faktorer som påverkar antibiotikaanvändningen hos mjölkkor
Authors:Gillsjö, Ida
Supervisor:Emanuelson, Ulf
Examiner:Löfgren, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:antibiotikaanvändning, antibiotika, mjölkkor, nötkreatur, faktorer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10381
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10381
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:06 May 2019 08:54
Metadata Last Modified:07 May 2019 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics